Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Beleid inzake gecontroleerde livegang

Stichting MedMij biedt Deelnemers de gelegenheid om, wanneer zij zich gekwalificeerd hebben voor een specifieke Gegevensdienst, gefaseerd live te gaan met die Gegevensdienst op het MedMij-netwerk. Gedurende een zogenoemde 'gecontroleerde livegang' wordt tijdelijk afgedongen op het principe dat, indien een zekere Zorgaanbieder een zekere Gegevensdienst aanbiedt op het MedMij-netwerk, alle daarvoor gekwalificeerde Dienstverleners persoon deze Gegevensdienst ook van deze Zorgaanbieder moeten kunnen afnemen. Tijdens een gecontroleerde livegang is een Zorgaanbieder, via diens Dienstverlener zorgaanbieder, in de gelegenheid om die toegang te beperken tot een beperkte groep Dienstverleners persoon

Zo wordt weliswaar afgedongen op een cruciaal principe van MedMij, maar staat dit in dienst van datzelfde principe: gecontroleerde livegangen zijn tijdelijk en beogen de inbedding van betrokkenen in het MedMij-netwerk waarin het principe volop geldig is.

Een gecontroleerde livegang wordt gekarakteriseerd door:

  • één Gegevensdienst;
  • één of meer Zorgaanbieders die met deze Gegevensdienst gecontroleerd live willen gaan;
  • één of meer Dienstverleners zorgaanbieder die deze Gegevensdienst voor deze Zorgaanbieder(s) ontsluiten;
  • één of meer Dienstverleners persoon tot wie de toegang tot deze Gegevensdienst van deze Zorgaanbieder(s) beperkt wordt gedurende de gecontroleerde livegang. Dienstverleners persoon kunnen desgewenst een deel van hun gebruikerskring afzonderen voor de gecontroleerde livegang, maar de organisatie en implementatie daarvan valt geheel binnen hun eigen verantwoordelijkheid.

Gecontroleerde livegangen worden alleen toegestaan op de Interfaceversie die hoort bij de op dat moment verplichte release. Zie Change- en releasebeleid. Bij het verouderen van een tot dan toe verplichte release stopt de gecontroleerde livegang. Het is daarom aanbevelenswaardig gecontroleerde livegangen te starten kort na een releasemoment.

Gedurende een gecontroleerde livegang kunnen Zorgaanbieders, Dienstverleners zorgaanbieder en Dienstverleners persoon toetreden tot en uitreden uit een gecontroleerde livegang. Wanneer de laatste Zorgaanbieder, de laatste Dienstverlener zorgaanbieder of de laatste Dienstverlener persoon zou uittreden, wordt de gecontroleerde livegang definitief beëindigd. Uittreding van een Zorgaanbieder kan gepaard gaan met een promotie, dat wil zeggen, met het opgaan van die Zorgaanbieder met de betreffende Gegevensdienst in het MedMij-netwerk, buiten die gecontroleerde livegang. Promotie van alle deelnemende Zorgaanbieders is het uiteindelijke doel van elke gecontroleerde livegang, maar geen verplichting. Promotie is een vrije keus van de betreffende Zorgaanbieder en vereist geen nadere kwalificatie of acceptatie.

Een gecontroleerde livegang wordt na drie maanden definitief beëindigd. Op gezamenlijk verzoek van betrokken partijen is hierop een eenmalig uitstel van één maand mogelijk. Een Zorgaanbieder mag op eenzelfde Gegevensdienst niet deelnemen in een gecontroleerde livegang wanneer hij minder dan drie maanden geleden ook al betrokken was bij een gecontroleerde livegang op die Gegevensdienst. Stichting MedMij behoudt zich het recht voor op te treden tegen situaties waarin een Dienstverlener persoon concurrentieel voordeel ontleent of beoogt te ontlenen aan de tijdelijke exclusiviteit die hem gedurende een gecontroleerde livegang wordt gegund in het afnemen van de betreffende Gegevensdienst van een betrokken Zorgaanbieder.

Op een controleerde livegang zijn onverminderd alle verantwoordelijkheden van toepassing die betrokken partijen dragen uit hoofde van hun deelname aan MedMij. Gecontroleerde livegangen worden langs geheel administratieve weg georganiseerd door de MedMij Beheerorganisatie. Van de betreffende Gegevensdienst wordt een kopie-Gegevensdienst gecreëerd en in de Catalogus opgenomen, waarop alleen bij de gecontroleerde livegang betrokken Dienstverleners erkend worden, onder de voorwaarde dat zij gekwalificeerd zijn op de originele Gegevensdienst. Een kopie-Gegevensdienst kan geen origineel zijn voor een volgende kopie. Er kunnen van één origineel-Gegevensdienst onbeperkt veel kopieën bestaan, na elkaar of tegelijkertijd. Na beëindiging van de geldigheid van een kopie-Gegevensdienst wordt deze nooit opnieuw geldig.

De kopie-Gegevensdienst is alleen geldig gedurende de gecontroleerde livegang, maar nooit buiten de geldigheidsduur van de origineel-Gegevensdienst. In de OAuth Client List en de Zorgaanbiederslijst verschijnen de betrokken partijen met de kopie-Gegevensdienst, net zoals ze met de origineel-Gegevensdienst zouden verschijnen. Een gecontroleerde livegang is dus weliswaar besloten, maar niet geheim. Alle uitwisselingen in het kader van een gecontroleerde livegang worden net zo behandeld als alle andere MedMij-uitwisselingen.

Een gecontroleerde livegang is dus geen proef-deelname, maar in alle opzichten een deelname aan het MedMij-netwerk, waarin evenwel een Gegevensdienst voor een Zorgaanbieder gefaseerd live kan worden ontsloten naar alle daartoe gekwalificeerde Dienstverleners persoon.


Vervallen op 14 mei 2022