Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Gegevensdienstenbeleid

Gegevensdiensten en de Catalogus

Deelnemers ontsluiten via MedMij gestandaardiseerde diensten voor gegevensuitwisseling, de zogeheten Gegevensdiensten. Deze Gegevensdiensten die zijn toegestaan binnen MedMij worden opgenomen in de Catalogus.

Een Gegevensdienst wordt gevormd uit een verzameling Systeemrollen en één use case uit het MedMij Afsprakenstelsel. Een Systeemrol is een verzameling verantwoordelijkheden voor de elektronische uitwisseling van gegevens. De verantwoordelijkheden worden gedefinieerd in de bij de Systeemrol behorende onderdelen van een Informatiestandaard.

De Gegevensdiensten worden uitgewisseld via bijbehorende use cases uit de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. Zolang nieuwe Gegevensdiensten passen binnen de bestaande use cases, kunnen ze onafhankelijk van een release worden toegevoegd aan de Catalogus. Mocht voor een Gegevensdienst (een) nieuwe use case nodig zijn, dan dient eerst deze nieuwe use case te worden toegevoegd volgens het reguliere change- en releaseproces. Pas daarna kan ook deze nieuwe Gegevensdienst worden toegevoegd aan de Catalogus.

Besluiten over de creatie, wijziging en beëindiging van een Gegevensdienst en de wijze waarop een Gegevensdienst wordt opgenomen in de Catalogus worden genomen door het bestuur van Stichting MedMij.

Creatie van Gegevensdiensten

Een Gegevensdienst wordt samengesteld in overleg tussen Stichting MedMij en de beheerder(s) van de Informatiestandaarden waarvan Systeemrollen tot de Gegevensdienst zouden gaan behoren. Daarbij zijn de eigenschappen die een Gegevensdienst verkrijgt in de Catalogus onderwerp van gesprek.

De Systeemrollen worden voorafgaand aan de opname in een Gegevensdienst beoordeeld aan de hand van een serie eisen. Deze eisen dienen als hulpmiddel bij het beoordelen van de geschiktheid van de Systeemrollen. Ze zijn niet uitputtend (er zijn ook andere afwegingsgronden) en niet blokkerend (het niet voldoen aan een eis betekent niet als vanzelf dat de Systeemrol ongeschikt is).

Mutaties van Gegevensdiensten

Mutaties van Gegevensdiensten door Stichting MedMij zijn toegestaan, met uitzondering van:

  • Het wijzigen van de Systeemrolverzameling of de daarin opgenomen Systeemrollen.
  • Het wijzigen van de Usecase.
  • Het wijzigen van het GegevensdienstId.
  • Het wijzigen van de verzameling Gegevensdiensten die wordt Vereist.

De concepten zijn precies gedefinieerd in het metamodel.

Uitfaseren van Gegevensdiensten

Een Gegevensdienst kan worden uitgefaseerd.

De volgende triggers kunnen leiden tot het uitfaseren van Gegevensdiensten:

  • De Systeemrollen worden niet langer als geschikt beoordeeld;
  • Er is een Gegevensdienst beschikbaar gekomen die als opvolger dienst kan doen;
  • De Gegevensdienst is niet langer compatibel met de operationeel bruikbare versies van het MedMij Afsprakenstelsel. 

Hoe lang de oude Gegevensdienst(en) nog bruikbaar is/zijn, wordt besloten door het bestuur van Stichting MedMij. Bij dit besluit houdt het bestuur in het bijzonder rekening met de belangen van de DeelnemersHet moment van uitfaseren van een gegevensdienst wordt kenbaar gemaakt door een einddatum van de betreffende gegevensdienst op te nemen in de Catalogus.

Gegevensdiensten die elkaar vereisen of vervangen

Stichting MedMij kan in de Catalogus aangeven dat de ene Gegevensdienst de andere vereist wanneer Zorgaanbieders die de ene Gegevens­dienst aanbieden, verplicht worden om ook de andere aan te bieden. Dit is vaak het geval als de Gegevens­diensten samen een proces vormen, zoals het verzamelen en delen van gegevens. Vereisen hoeft geen wederzijdse relatie te zijn, maar dat kan wel.

Erkenning van Deelnemer als ontsluiter van een Gegevensdienst

Deelnemers ontsluiten Gegevensdiensten via het MedMij-netwerk voor en namens gebruikers. Voordat een Deelnemer in deze rol wordt erkend, dient zij aan te tonen de Gegevensdienst op de juiste manier te ondersteunen. In de Catalogus staat per Gegevensdienst beschreven welke relevante Systeemrollen uit de bijbehorende Informatiestandaard en welke use case uit de Architectuur en technische specificaties ondersteund dienen te worden. Ook geeft de Catalogus aan welke andere Gegevensdiensten vereist. Indien een Deelnemer nog niet over een erkenning voor een vereiste Gegevensdienst beschikt, dan dient deze partij eerst deze erkenning te behalen. In het Testbeleid staat verder beschreven hoe de ondersteuning van de Gegevensdienst en, indien nodig, de use case, kan worden aangetoond. Stichting MedMij ziet erop toe dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, alvorens erkenningen wordt afgegeven. 

Vervallen op 14 mei 2022