Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Coördinatie, regie en uitwisseling

Scheiding tussen Regie, Uitwisseling en Coördinatie

Het MedMij Afsprakenstelsel scheidt, op de Processen-en-Informatie-laag en op de Applicatie-laag, drie hoofdfuncties: Regie, Uitwisseling en Coördinatie. Al het gedrag van de betrokken rollen op deze lagen hoort bij één van deze drie hoofdfuncties. De hoofdfuncties hebben een onderlinge relatie. Aan de hoofdfuncties zijn beginselkeuzes verbonden (zie onder).

Centraal staat de Regie; hiermee voert de Persoon regie, in interactie met de Zorgaanbieder, over (de uitwisseling van) zijn gezondheidsinformatie. Dat doet hij als uitgever, conform principe 16. Onder deze hoofdfunctie vallen bijvoorbeeld het geven van toestemming van de Persoon aan de Zorgaanbieder, het authenticeren van de Persoon door de Zorgaanbieder, het autoriseren van de PGO door de Zorgaanbieder en het aangaan, beëindigen en onderhouden van abonnementen. Regie leidt zo steeds tot overeenkomsten tussen Persoon, Zorgaanbieder en Dienstverlener Persoon, en is gebaseerd op vertrouwen in de identiteit van de anderen in de overeenkomst. De Dienstverlener zorgaanbieder is geen partij in deze overeenkomsten, omdat deze geen verwerkingsverantwoordelijke is zoals wel de Dienstverlener Persoon. De Dienstverlener Zorgaanbieder speelt wel een belangrijke uitvoerende rol in de totstandkoming van de overeenkomsten, als verwerker namens de Zorgaanbieder.

Regie stuurt Uitwisseling. Uitwisseling geeft uitvoering aan de Regie. Deze tweede hoofdfunctie voert het feitelijke verkeer van gezondheidsinformatie uit, van Zorgaanbieder naar PGO (Verzamelen en Notificeren) of andersom (Delen). Alle uitwisseling vindt plaats conform gestandaardiseerde Gegevensdiensten en in het kader van een Regie-overeenkomst. Regie en Uitwisseling worden, conform principe 10, alleen uitgevoerd door partijen die onder de volledige verantwoordelijkheid vallen van een Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder, en dus decentraal. MedMij is zelf niet betrokken in de uitvoering van Regie of Uitwisseling.

Toch is een voorbereidende rol van MedMij nodig om de partijen in staat te stellen de onderlinge Regie tot stand te brengen. Coördinatie is de derde hoofdfunctie, die zorgt voor het vertrouwen tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein, zodat deze van elkaar kunnen weten wat zij kunnen en mogen op het MedMij-netwerk. Deze functie wordt uitgevoerd met de Catalogus, die zegt welke Gegevensdiensten op enig moment op het MedMij-netwerk van kracht zijn, en vier lijsten (GegevensdienstnamenlijstOAuthclientlistWhitelist en Zorgaanbiederslijst), die zeggen welke Deelnemers er zijn, en wat zij kunnen en mogen.

Processen-en-Informatie-laag

Op deze laag zijn worden de drie hoofdfuncties door de volgende rollen uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

Coördinatie
 • Uitgever
 • MedMij Beheer
 • Bron
 • Lezer
Regie
 • Zorggebruiker
 • Uitgever
-
 • Bron
 • Lezer
Uitwisseling
 • Zorggebruiker
 • Uitgever
-
 • Bron
 • Lezer


Op deze laag worden de drie hoofdfuncties in de volgende use cases uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

Coördinatie
Regie-
 • UC Verzamelen
  (authorization interface en token interface),
  inclusief de beschikbaarheidsvoorwaarde
 • UC Delen
  (authorization interface en token interface),
  inclusief de ontvankelijkheidsvoorwaarde
 • UC Abonneren
 • UC Notificeren
  (voor abonnements-Notificaties)
Uitwisseling-

Applicatielaag

Op deze laag zijn worden de drie hoofdfuncties door de volgende rollen uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

Coördinatie
 • PGO Server
 • MedMij Registratie
 • Authorization Server
Regie
 • PGO Gebruiker
 • PGO User Agent
 • PGO Server
 • Notification Server
  (voor subscription notifications)
 • OAuth Resource Owner
 • OAuth User Agent
 • OAuth Client
 • Authentication User Agent

 • Authorization Server
 • Subscription Server
 • Notification Client
  (voor subscription notifications)
 • OAuth Authorization Server
 • Authentication Client
 • Authentication Service
 • Subscription Server
Uitwisseling
 • PGO Gebruiker
 • PGO User Agent
 • PGO Server
 • Notification Server
  (voor resource notifications)
 • OAuth Resource Owner
 • OAuth User Agent
 • OAuth Client

 • Resource Server
 • OAuth Resource Server
 • Notification Client
  (voor resource notifications)


Op deze laag worden de drie hoofdfuncties op de volgende interfaces uitgevoerd. Elk interface hoort bij één hoofdfunctie.

Beginselen

De architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel hanteert de volgende beginselen ten aanzien van de hoofdfuncties.

 1. Eén interface, één hoofdfunctie. Een interface (op de Applicatie-laag) hoort bij precies één hoofdfunctie. Bij voorkeur horen ook een rol en een use case bij precies één hoofdfunctie. Deze voorkeur is sterker op de Applicatie-laag dan op de Processen en informatie-laag. Deze voorkeur is bovendien minder sterk bij de gebruikersrollen in beide domeinen.
 2. Decentrale regie en uitwisseling. Noch MedMij Beheer noch enige andere partij heeft een centrale of intermediaire rol in Regie of Uitwisseling tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein. Die intermediaire rol is er voor MedMij Beheer wel in Coördinatie. Dit beginsel is een uitwerking van principe 7.
 3. Geen sector-specifieke standaarden of oplossingen voor Coördinatie en Regie. Voor Coördinatie en Regie gebruikt het MedMij Afsprakenstelsel geen sector-specifieke oplossingen of standaarden. Sector-specificiteit moet hier niet alleen qua inhoud begrepen worden, maar ook qua governance (van een standaard). Gezondheid houdt zich niet aan sectorale verkavelingen; de Regie erop moet niet sectoraal verkaveld worden, omdat dat de regie zou beperken. Voor Uitwisseling heeft sector-specificiteit evenmin de voorkeur, maar vraagt de realiteit erom sector-specifieke uitwisselstandaarden te gebruiken (zoals HL7 voor de zorgsector en bijvoorbeeld StUF voor het gemeentelijke veld). Verreweg de meeste informatie-inhoudelijke standaardisatie vindt binnen sectoren plaats. Dit beginsel laat principe 19 onverlet.
 4. Geen uitwisseling zonder regie. Er vindt geen Uitwisseling plaats waaraan geen Regie-overeenkomst ten grondslag ligt. Mochten er Uitwisselingen in het MedMij Afsprakenstelsel moeten worden opgenomen die een andere legitimatie vereisen dan waarin Regie op enig moment voorziet, moet die nieuwe legitimatie dus onder de hoofdfunctie Regie worden toegevoegd. Regie bieden aan Personen op hun gezondheid(sinformatie) is het hoofddoel van MedMij. Coördinatie voorziet slechts in wat noodzakelijk is om dat doel te bereiken.
 5. Uitwisseling gestandaardiseerd en gecoördineerd. Al het verkeer in het kader van Uitwisseling vindt plaats op basis van gestandaardiseerde Gegevensdiensten, die in de Catalogus zijn opgenomen.
 6. Gegevensdienst als eenheid van Regie. De eenheid van Regie tussen Persoon en Zorgaanbieder is een hele Gegevensdienst. Een Uitwisseling, bijvoorbeeld een Notificatie, kan echter een kleinere eenheid betreffen, maar wel altijd als onderdeel van één Gegevensdienst. Ook elk Abonnement betreft één Gegevensdienst.
 7. Eén taal voor Coördinatie. Alle functionaliteit van de hoofdfunctie Coördinatie is gestoeld op één gezamenlijke set informatiemodellen, die geordend zijn in drie lagen: conceptueel (metamodel), logisch (logische modellen) en technisch (XML-schema's). Deze informatiemodellen zijn onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Dat geldt niet voor de informatiestandaarden die voor de Gegevensdiensten gebruikt worden. Die zijn weliswaar per Gegevensdienst gestandaardiseerd, maar niet over alle Gegevensdiensten heen, op Catalogus-niveau, gestandaardiseerd, omdat dat MedMij zou invangen in één sector (zie beginsel 3).
 8. Toekomstvaste scheiding. De scheiding tussen de drie hoofdfuncties vertegenwoordigt een structureel aspect van het evoluerende MedMij Afsprakenstelsel. Dat betekent dat, ondanks de grote implementatievrijheid van Deelnemers, zij hun implementatielast van nieuwe releases kunnen beperken door deze scheiding ook in hun implementatie-architectuur aan te brengen. De scheiding tussen de hoofdfuncties maakt de evolutie van het afsprakenstelsel voor Deelnemers voorspelbaarder.

Vervallen op 14 mei 2022