Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

UC Abonneren

Inleiding

In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de use case Abonneren, in vier perspectieven:

 • het totaalperspectief;
 • het perspectief van de Uitgever, die onder de hoede van de Dienstverlener persoon valt. Laatstgenoemde kan deze plaat lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Abonneren;
 • het perspectief van de Bron, die onder de hoede van de Dienstverlener zorgaanbieder valt. Laatstgenoemde kan deze plaat lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Abonneren;
 • het perspectief van de Zorggebruiker.

De use case Abonneren hoort geheel bij de hoofdfunctie Regie. Zij omvat het aangaan, het veranderen van de duur en het beëindigen van Abonnementen.

De stroomdiagrammen tonen allereerst de situatie waarin alle acties slagen tot en met het uiteindelijke afsluiten van een Abonnement (de zogenaamde happy flow). De twee oranje banen horen bij het Persoonsdomein, de blauwe bij het Zorgaanbiedersdomein. De lichtgrijs gekleurde acties vormen samen de autorisatieflow; de zachtgeel gekleurde acties vormen samen de authenticatieflow. In de stroomdiagrammen voor de specifieke perspectieven hebben alleen de acties in de bij dat perspectief horende baan namen. De acties in de andere banen zijn gecomprimeerd en anoniem weergegeven.

Tot slot bespreken we de uitzonderingen op de happy flow. Daarbij werken we alleen vanuit het totaalperspectief.

Totaalperspectief (happy flow)

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de UC Abonneren kent de volgende stappen:

 • De Uitgever presenteert aan de Zorggebruiker de mogelijkheid om Abonnementen aan te gaan, aan te passen of te beëindigen.
 • De Zorggebruiker selecteert voor het aangaan van een Abonnement expliciet de Zorgaanbieder en de specifieke Gegevensdienst, en voor het aanpassen of beëindigen het betreffende Abonnement. Daarvoor kunnen desgewenst de Gegevensdienstnamen worden gebruikt uit de Gegevensdienstnamenlijst. Het verzoek gaat naar de passende Bron.
 • De Lezer ontvangt de Zorggebruiker.
 • De Bron laat de Zorggebruiker zich authenticeren.
 • Wanneer de Zorggebruiker de authenticatie heeft afgebroken geeft de Lezer de mogelijkheid alsnog te authenticeren of de flow af te breken.
 • Indien het gaat om het aangaan of aanpassen van een Abonnement, breekt dan het moment aan waarop de Bron op zijn vroegst ervoor instaat dat de Zorgaanbieder voor de betreffende Gegevensdienst überhaupt gezondheidsinformatie van die Persoon beschikbaar heeft, of anders de happy flow afbreekt. Het MedMij Afsprakenstelsel adviseert de beschikbaarheidsvoorwaarde op het vroegst aangegeven moment van kracht te laten zijn. In deze release staat het MedMij Afsprakenstelsel het toe die voorwaarde op een later moment van kracht te laten zijn, maar niet later dan het laatste in het figuur aangegeven moment. Het beëindigen van een Abonnement mag de Zorgaanbieder niet weigeren.
 • De Bron vraagt aan de Zorggebruiker of hij toestemming geeft tot het verstrekken van de gevraagde informatie aan de UitgeverDeze vraag staat op de pagina Toestemmingsverklaring Abonneren.
 • De Bron logt die toestemming en laat de Uitgever weten dat de toestemming gegeven is.
 • Nu kan de Uitgever de Bron vragen om diens vaststelling van het aangaan, aanpassen of beëindigen van het Abonnement.
 • Indien het gaat om het aangaan of aanpassen van een Abonnement, zal uiterlijk na de ontvangst van het verzoek de Bron ervoor instaan dat de Zorgaanbieder voor de betreffende Gegevensdienst überhaupt gezondheidsinformatie van die Persoon beschikbaar heeft, of anders de happy flow afbreken.
 • Bij ontvangst van het resultaat verwerkt de Uitgever het nieuwe, aangepaste of beëindigde Abonnement in het persoonlijke Dossier.
 • Bij de informatie wordt ook de meta-informatie opgeslagen die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19 van de Processen- en Informatielaag.

De beschikbaarheidsvoorwaarde hoort bij Regie, niet bij Uitwisseling. De voorwaarde geeft de Zorgaanbieder ruimte om deel te nemen in aan de Persoon gegeven Regie. Omdat echter bestaande implementatie-architecturen veelal uitwisseling centraal zetten, en niet Regie, hebben zij moeite de beschikbaarheidsvoorwaarde in de regiefase te implementeren. Daarom biedt het MedMij Afsprakenstelsel vooralsnog de gelegenheid om deze in de uitwisselingsfase te implementeren.

Uitzonderingen (Totaalperspectief)

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Bron ontdekt. Om te voorkomen dat de Uitgever informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Uitgever.

Of de Zorgaanbieder de gevraagde gezondheidsinformatie beschikbaar stelt aan de Persoon, is om te beginnen een zaak tussen de Zorgaanbieder en Persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben. Gegeven zo'n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op deze terbeschikkingstelling (zie Juridisch kader). Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de Zorgaanbieder. Omdat Zorgaanbieder en Persoon evenwel geen Deelnemers in het MedMij Afsprakenstelsel zijn, specificeert het MedMij Afsprakenstelsel niet de exacte logica van de beslissing om de gezondheidsinformatie al dan niet ter beschikking te stellen. Om privacy-redenen vereist het MedMij Afsprakenstelsel echter wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de Persoon minstens zestien jaar oud is (zie uitzondering UC Abonneren 3).

Voor het verstrekken van gegevens aan een minder dan zestienjarige moet toestemming of een machtiging tot toestemming worden verleend door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of de wettelijke verantwoordelijkheid voor de minder dan zestienjarige draagt. Omdat in dergelijke toestemmingen of machtigingen nog niet is voorzien in deze versie van het MedMij afsprakenstelsel, kan deze controle vooralsnog als onderdeel van de beschikbaarheidsvoorwaarde worden opgevat. Wanneer een toekomstige release van het MedMij afsprakenstelsel wel zulke toestemmingen of machtigingen omvat, zal de leeftijdsvoorwaarde gescheiden moeten worden van de beschikbaarheidsvoorwaarde.


nr.uitzonderingactievervolg
UC Abonneren 1Bron vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Abonneren 2Bron kan de identiteit van de Zorggebruiker niet vaststellen.Bron informeert Uitgever dat verzoek niet wordt ingewilligd.

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

UC Abonneren 3

Bron stelt op enig moment namens Zorgaanbieder vast dat niet wordt voldaan aan de beschikbaarheidsvoorwaarde. Hiervan is in elk geval sprake indien hetzij:

 • er geen behandelrelatie is aan te wijzen als grondslag voor het verzamelen;
 • Zorggebruiker nog geen zestien jaar oud is.

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

UC Abonneren 4Zorggebruiker geeft geen Toestemmingsverklaring Abonneren af.
UC Abonneren 5Bron kan het antwoord op de toestemmingsvraag niet vaststellen.Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Abonneren 6Bron kan, zelfs na toestemming, de gezondheids- of Abonnements-informatie alsnog niet ter beschikking stellen aan de Uitgever.Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover, met opgave van oorzaak.Mocht de gezondheidsinformatie deels wel (geautoriseerd) ter beschikking staan, dan kan de flow dat nog verzorgen.
UC Abonneren 7Zorggebruiker annuleert het inloggen.Bron presenteert een annuleringspagina en biedt Zorggebruiker de optie om toch in te loggen.Indien Zorggebruiker kiest niet in te willen loggen, kan het scherm gesloten worden. Zorggebruiker kan er ook voor kiezen toch in te loggen. In dat geval vraagt Bron weer om credentials.

Perspectief van de Zorggebruiker (happy flow)

De Zorggebruiker moet drie stappen doorlopen: selectie van Zorgaanbieder en Gegevensdienst, inloggen en autoriseren. Als alles slaagt, slaat de Uitgever voor hem de vaststelling op.

Perspectief van de Uitgever (happy flow)

De Uitgever start de use case door aan de Zorggebruiker de mogelijkheid tot abonneren te presenteren. Van de Bron krijgt hij na enige tijd het bericht dat de toestemming daarvoor is verleend, waarna hij die toestemming logt en het abonneren laat vaststellen door de Bron, en opslaat.

Perspectief van de Bron (happy flow)

De Bron regisseert, na ontvangst van het verzoek, de authenticatie en de toestemming. Als die geslaagd zijn logt hij de toestemming en stuurt deze naar de Uitgever. Die zal uiteindelijk om vaststelling verzoeken en het antwoord in ontvangst nemen.


Vervallen op 14 mei 2022