Document toolboxDocument toolbox

RFC0044 Introductie aanbieder zonder behandelrelatie

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

MedMij ondersteunt op het moment enkel uitwisseling tussen zorggebruikers en zorgaanbieders wanneer de zorggebruiker met de betreffende zorgaanbieder een behandelrelatie in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heeft (gehad).

Er zijn echter ook gegevens over de zorggebruiker beschikbaar in andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is het publieke gezondheidsdomein (Wet publieke gezondheid) waar ondermeer bekend is welke vaccinaties zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma en Covid-19. Ook bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg zijn er relevante gegevens bekend bij bijvoorbeeld het CIZ en bij zorgkantoren.

Om ook deze gezondheidsgegevens te kunnen uitwisselen met het persoonsdomein moet het mogelijk worden gemaakt om aanbieders zonder behandelrelatie in de zin van de WGBO te ondersteunen.

Oplossingsrichting

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen om dit te realiseren:

 1. Het opsplitsen van het afsprakenstelsel in een generiek deel en een domeinspecifiek deel (zie RFC0046). En vervolgens de introductie van benodigde nieuwe specialisaties van de dienstverlener aanbieder en de aanbieder.
 2. Een addendum op het huidige afsprakenstelsel waar domeinspecifieke afwijkingen van de afspraken worden beschreven voor een nieuw te introduceren domein.

Het voordeel van de eerste oplossingsrichting is dat relatief eenvoudig nieuwe domeinen kunnen worden toegevoegd. Het nadeel is dat het een grote wijziging op het afsprakenstelsel betreft die niet goed zonder impact voor de deelnemers (primair de DVP's) is te realiseren omdat er verschillende type aanbieders zijn wat resulteert in een wijziging van de ZAL.

Het voordeel van de tweede oplossingsrichting in de vorm van een addendum is dat het minder ingrijpend is op het afsprakenstelsel. Bovendien ben je minder afhankelijk van de release cyclus van het afsprakenstelsel wanneer blijkt dat er wijzigingen op nodig zijn. Het is denkbaar dat bij de introductie van voor MedMij nieuwe domeinen snel nieuwe inzichten ontstaan waardoor wijzigingen wenselijk blijken. Ook kan het addendum al van toepassing worden op het afsprakenstelsel 1.3.0, waardoor op kortere termijn al nieuwe aanbieders toetreden.

Deze RFC gaat uit van de introductie van een addendum dat er op hoofdlijnen als volgt uit kan komen te zien:

Toepasselijkheid en toelichting

Organisaties die op persoonsniveau gezondheidsinformatie beschikbaar hebben en een wettelijke basis hebben het BSN te gebruiken maar geen behandelrelatie in de zin van de WGBO hebben. Hoewel het hier strikt genomen geen zorgaanbieders betreft zullen deze aanbieders en hun dienstverleners, uitgezonderd hetgeen bepaald in dit addendum, wel zo worden behandeld op het MedMij netwerk.

Juridische context

Op deze aanbieder is sector specifieke wetgeving van toepassing (de WGBO is bijvoorbeeld niet van toepassing). De implicatie is dat er geen controle op behandelrelatie kan en hoeft plaats te vinden en dat de uitwisseling van de persoonsgegevens met DVP's als derdenverstrekking dient te worden gezien in het kader van de AVG.

Processen en informatie; beschikbaarheids- en ontvankelijkheidstoets

Er hoeft niet gecontroleerd te worden op het bestaan van een behandelrelatie.

Applicatie

Ondanks dat andere wetgeving van toepassing is, zal de implementatie nagenoeg gelijk kunnen zijn aan de implementatie voor een zorgaanbieder. Vooralsnog lijkt alleen de beschikbaarheidstoets geraakt te worden aangezien er geen sprake is van een behandelovereenkomst. 

Communicatie

Aanpassing van toelichting in Toestemmingsverklaring, Toestemmingsverklaring Abonneren, Bevestigingsverklaring, Notificatie van Zorggebruiker, Beëindigingsverklaring Abonnement, Landingspagina en Annuleringspagina om verwijzing naar WGBO te verwijderen en verwijzing naar AVG op te nemen.

Aanpassing van het bevestigingsscherm om te verduidelijken dat het niet gaat om een medisch dossier en behandeling.

Aanpassing van de Deelnemersovereenkomst DVP en de modelverwerkersovereenkomst 

Deelnemersovereenkomst dienstverlener aanbieder    

Aanpassing van


Impact op rollen


Impact op beheer


Impact op RnA

ntb

Impact op Acceptatie


PIA noodzakelijk
 •  
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)
Eigenaar
Implementatietermijn

1.4.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Uitwerking

Toevoegen aan begrippenlijst:

BegripDomeinDefinitieSynoniemen

Addendum aanbieder zonder behandelrelatie

ZorgaanbiedersdomeinHet addendum maakt het mogelijk om aanbieders zonder behandelrelatie die voor de persoon relevante gezondheidsgegevens over de zorggebruiker beschikbaar hebben gebruikt te laten maken van het MedMij-netwerk. Dit Addendum maakt onderdeel uit van het MedMij Afsprakenstelsel en is hiermee onlosmakelijk is verbonden.


Zie de volgende pagina: Addendum aanbieder zonder behandelrelatie

In onderliggende pagina's zijn de gewijzigde schermen en teksten opgenomen


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.