Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

2 | Release informatieHet Twiin Afsprakenstelsel leeft en wordt doorontwikkeld: we zijn betrokken bij landelijke ontwikkelingen en leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen gebruiken we om een volgende release aan te scherpen. Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, die we in opeenvolgende releases publiceren. In deze sectie bespreken we de meest actuele release van het Twiin Afsprakenstelsel en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Heb je suggesties ter verbetering, neem dan contact met ons op via info@twiin.nl

 

Wijzigingen Twiin Afsprakenstelsel release 1.2

Doelstelling voor release 1.2 is dat de toevoeging bèta niet meer nodig is als:

De deelnemersovereenkomst getekend kan worden en er zijn partijen bereid om deelnemersovereenkomst te tekenen
Releasebeleid is vastgesteld
Duidelijk onderscheid maken in het afsprakenstelsel tussen het generieke deel (de core) en de zorgtoepassingen
Zorgtoepassingen hebben een eigen versie gerelateerd aan een release van het afsprakenstelsel
Update / compleet maken technische kern incl. PVE's (techniek)
De TA Notified Pull is verwerkt in het Twiin Afsprakenstelsel
Twiin afsprakenstelsel breed is geconsulteerd

 

Doorgevoerde wijzigingen

Nr

Betreft

Verwijzing

Nr

Betreft

Verwijzing

1

Releasebeleid toegevoegd

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331845564

2

Voorwaarden (voorheen onderdeel van de aansluit en implementatiewijzer) op het hoogste niveau gebracht en verbeterd, verduidelijkt, beknopter en concreter gemaakt nav ervaringen met release 1.1 bèta

Begrip en voorwaarden GtK-netwerk is vervallen en is opgenomen als eis aan het GtK

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331846053

3

Begrip GtK verduidelijkt

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331844103

5

Onderdeel Grondslag hernoemd naar Visie en volledig herschreven

6

Onderdeel Architectuur

 • Uitwerking uitwisselconcepten is verhuist naar de Technische kern en heten nu uitwisselpatronen

 • Twiin als verbindend afsprakenstelsel toegelicht

 • Databeschikbaarheid uitgelegd

 

7

Diensten zijn geactualiseerd en herschreven

Processen zijn ondergebracht bij de bijbehorende diensten waardoor het onderdeel processen is vervallen

8

Aansluit en implementatiewijzer herschreven in Technische Kern en onderverdeeld in 3 Volumes:

 • Volume 1 Uitwisselpatronen

 • Volume 2: Technical Agreements en Transacties  (dit onderdeel is vanwege de doelgroep in het engels)

 • Volume 3: Content en metadata

9

Zorgtoepassingen onderdeel afsprakenstelsel naast de “ generieke kern" met eigen versienr

10

TA Notified Pull (Technical Agreement) Notified Pull opgenomen in het Twiin Afsprakenstelsel en zorgtoepassing BgZ

11

Implementatiewijzer Zorgtoepassing BgZ herschreven in 3 volumes voor beproeving (status trial) inclusief PvE

 

Implementatiewijzer Zorgtoepassing Correspondentie toegevoegd in 3 volumes voor beproeving (status trial) inclusief PvE

12

Implementatiewijzer Zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid herschreven in 3 volumes voor beproeving (status trial) inclusief PvE

13

Implementatiewijzer Zorgtoepassing Geboortezorg bevat een informatieve toelichting

14

Implementatiewijzer Verpleegkundige overdracht bevat een informatieve toelichting

 

Releasebeleid

Het releasebeleid is een onderdeel van de governance, zie

 

Vorige versies

Wijzigingen Release 1.1 beta

 

Schoning afsprakenstelsel

 • Het afsprakenstelsel is geschoond. De toegepaste schoningscriteria zijn:

  • Een afsprakenstelsel is een bindende samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen waarin beschreven is aan welke afspraken en eisen wordt voldaan. 

  • Een afsprakenstelsel bevat het nu, niet de toekomst. Het is dus geen doelarchitectuur. Deze wordt buiten het afsprakenstelsel vastgelegd, zodat verbeteringen op het afsprakenstelsel met RFC’s kunnen worden ontwikkeld en doorgevoerd.

 • Voorbeelden van schoning:

  • Meer informatie over het programma Twiin is verplaatst naar de website, zie

  • Conceptuele oplossingsrichtingen naar Toolkit, zie

  • Minder submenu's

  • Andere onderdelen zijn compacter beschreven

Doelstelling afsprakenstelsel aangescherpt.

In de doelstelling van het afsprakenstelsel is nadrukkelijker beschreven dat Twiin een verbindend afsprakenstelsel is tussen bestaande zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen

Governance

Nieuwe governance en daaruit voortvloeiende aanpassing in validatieproces, voorwaarden en GtK beschrijvingen

 • Tussen Twiin en zorgaanbieder bestaat er een deelnemersovereenkomst

 • Tussen de zorgaanbieder en de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder bestaat er een dienst- c.q. beheerovereenkomst met daarin opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van de dienstverlener respectievelijk de beheerder

 • Zorgaanbieders, GtK-applicaties en GtK-netwerk worden gevalideerd

 • GtK-dienstverlener en GtK-beheerders tekenen met Twiin onderling een verklaring

 • In eerdere versies van het afsprakenstelsel stond GtK voor Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. Vanaf versie 1.1 bèta worden de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder niet meer gekwalificeerd maar volstaat een verklaring. De applicatie en het netwerk van het knooppunt wordt gevalideerd.  Zie voor meer info de pagina Governance  Het begrip GtK staat vanaf versie 1.1 synoniem voor een Twiin knooppunt.

 

Groeimodel geïntroduceerd  

Twiin introduceert een groeimodel om zorgaanbieders en GtK-dienstverleners te ondersteunen bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel.

Het groeimodel zelf is GEEN onderdeel van de Twiin release 1.1 bèta. We nemen het model op in de Toolkit op . Bij de generieke functies verwijzen we naar het groeimodel.

 

Navigatiekaart 

Om het Twiin Afsprakenstelsel overzichtelijker te maken en eenvoudiger door het afsprakenstelsel te navigeren, is een Navigatiekaart opgenomen.

 

Opbouw architectuurrepository

Met release 1.1 bèta hebben we een eerste stap gemaakt met het opzetten van een architectuurrepository. Hiermee willen we de ontwikkeling en het beheer van Twiin beheersbaar maken en de samenhang en consistentie van de architectuur bevorderen. Dit gebeurt achter de schermen. In Release 1.1 bèta zie je nieuwe bijgewerkte applicatie- en transactiediagrammen bij de uitwisselconcepten.

Actueler en compacter

Verschillende onderdelen van het afsprakenstelsel zijn geactualiseerd en compacter gemaakt, onder andere:

Concreter

 • Aanscherping en concretisering voorwaarden Twiin. Taken, verantwoordelijkheden, voorwaarden en eisen van de GtK rollen en de zorgaanbieder.

 • Aanscherping Uitwisselconcepten en de rol van Mitz bij Push en Notified Pull  

Verbeterd

 • Taalkundig verbeterde teksten 

 • Begrippen zijn aangescherpt

 • Twiin principe 10 aangescherpt

 • Homepagina verbeterd De landingspagina is aansprekender gemaakt en geeft direct antwoord op:

  • Wat is Twiin?

  • Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

  • Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?

  • Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?

  • Hoe gebruik ik het Twiin Afsprakenstelsel?

  • Waar vind ik wat?

Technische implementatiewijzigingen 

 • MITZ als toestemmingvoorziening speelt geen rol  meer in de uitwisselconcepten Push en Notified pull

 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er verder geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht

 

Wijzigingen  release 1.0 beta

Algemeen

Inhoudelijk

Technische implementatiewijzigingen 

 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er geen grote wijzigingen aangebracht in de implementatiewijzers.

 

Wijzigingen release 0.8

Ten opzichte van release 0.7 zijn de volgende zaken gewijzigd:

 • Zorgtoepassing BgZ is toegevoegd

 • De implementatiehandleiding Beeldbeschikbaarheid is een onderdeel gemaakt van het Twiin afsprakenstelsel. Delen zijn verplaatst naar de aansluit en implementatiewijzer kern en naar de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid. Op deze manier is maximale hergebruik, beschikbaarheid, consistentie en integriteit beter geborgd.

 • De indeling van het onderdeel architectuur is logischer en intuïtiever gemaakt met minder klikken

 • Er is een eerste opzet gemaakt voor de diensten die Twiin gaat aanbieden.

 • De aansluitvoorwaarden GtK zijn aangescherpt aan de hand van versnellingssessies eind 2020 en inzichten uit projecten Knoop. en Beeldbeschikbaarheid. Eventuele tegenstrijdigheden zijn verwijderd.

 • Er is een korte termijn oplossing beschreven voor autorisatie 

 • De definitie van het vertrouwensmodel is toegevoegd (Governance & Vertrouwensmodel)

 • Toegevoegd is een uitleg van hoe we omgaan met lokalisatie zolang nog niet iedereen is aangesloten op Mitz als gemeenschappelijke voorziening (Lokalisatie & toestemming)

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl