Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

8.2.2 | Valideren GtK

Omschrijving van de dienst

Een leverancier van een dient deze per zorgtoepassing te laten valideren door Twiin. Door testen en controle op eisen die het Twiin Afsprakenstelsel stelt aan de applicatie voor de betreffende zorgtoepassing, toetst de Twiin Organisatie of het GtK aan alle eisen voldoet. Als dit het geval is, ontvangt het GtK een Bewijs van Validatie.

Toegevoegde waarde

Met een validatie toont een leverancier aan zijn klanten dat zijn applicatie voldoet aan de eisen die het Twiin Afsprakenstelsel stelt aan het GtK voor de betreffende zorgtoepassing. Twiin begeleidt het validatieproces van het GtK en controleert of deze aan alle eisen voldoet. Doordat Twiin alle validatieprocessen begeleidt, profiteren leveranciers direct van deze kennis en ervaring. Doordat alle GtK’s op dezelfde wijze worden getoetst, kunnen klanten van de leverancier erop vertrouwen dat het GtK aan alle eisen voldoet. Twiin kan eventuele generieke problemen in het validatieproces snel herkennen en daarvoor oplossingen zoeken.

Het Proces Validatie GtK beschrijft de stappen om applicaties te valideren zodat deze binnen Twiin als GtK gebruikt kunnen worden.

Proces Valideren GtK

Doelstelling

De doelstelling van het Proces Validatie GtK is om op een zorgvuldige en beheerste wijze te gebruiken applicaties binnen Twiin te valideren. Leveranciers moeten zorgen dat hun GtK voldoet aan de Voorwaarden genoemd in het Twiin Afsprakenstelsel om dit vertrouwen te kunnen waarborgen.

Verantwoordelijkheden

Diverse partijen hebben verantwoordelijkheden en taken in het Proces Validatie GtK:

 • De leverancier van de applicatie is verantwoordelijk voor het implementeren van de eisen die het Twiin Afsprakenstelsel stelt. Hij stelt de benodigde documentatie en bewijsstukken beschikbaar voor de toetsing.

 • Een Twiin Casemanager faciliteert het Proces Validatie GtK. Dit houdt in:

  • Administratie van het validatie dossier en controle op de volledigheid ervan.

  • Controleren of er voldaan wordt aan de vereisten.

  • Opstellen van het advies.

 • Het Twiin Bestuur beoordeelt de validatie o.b.v. het advies van de Twiin Casemanager en geeft een Bewijs van Validatie uit.

Validatie GtK

De leverancier van een GtK doorloopt het validatietraject. Wanneer het validatieproces succesvol is doorlopen, ontvangt hij voor de gevalideerde applicatie een Bewijs van Validatie. Het Bewijs van Validatie is enkel van toepassing op de gevalideerde versie van een de applicatie.

Validatie van een GtK is noodzakelijk als een leverancier zijn GtK wil inzetten binnen Twiin. De leverancier kan de GtK laten valideren voor één of meer zorgtoepassingen.

Twiin valideert GtK’s tegen een testomgeving, waarbij het GtK wordt geaccepteerd.

Hervalideren

Het opnieuw doorlopen van het Proces Validatie vindt plaats als:

 • Tijdig voor het verlopen van de geldigheid van de validatie. De geldigheid wordt meegegeven in het Bewijs van Validatie.

 • Bij grote wijzigingen in de voorwaarden die worden gesteld aan Twiin Deelnemers.

 • Bij nieuwe versies (major release) van het GtK zelf.

Toelichting processtappen Validatie GtK

 

Na het doorlopen van het validatieproces voor leveranciers van GtK’s, is getoetst dat de applicatie voldoet aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel voor een bepaalde zorgtoepassing. 

 1. Aanmelden

 1. Aanmelden

Input

Aanmelden van een nieuwe leverancier of een nieuwe zorgtoepassing van een (bestaande) leverancier

Activiteit

Een huidige of nieuwe leverancier van een GtK meldt zich bij Twiin met een verzoek tot (uitbreiding) validatie.

Output

Informatie over de nieuwe leverancier, GtK en zorgtoepassing

Wie?

 • GtK Leverancier

 1. Intake

 1. Intake

Input

Intake van een nieuwe GtK of nieuwe zorgtoepassing

Activiteit

Twiin houdt een intake en informeert de verzoekende partij over procedure en vereisten.

Bij de intake zal een intentieverklaring worden getekend door de leverancier.

Hierbij zal ook kenbaar gemaakt worden waar een leverancier gedurende het proces met zijn vragen terecht kan.

Output

 • Samenvatting van intake en plan voor vervolg

 • Getekende intentieverklaring

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • GtK Leverancier

 1. Testen door leverancier

 1. Testen door leverancier

Input

GtK inclusief  testscript en testomgeving van Twiin

Activiteit

 • Leverancier koppelt zijn GtK aan de desbetreffende testomgeving.

 • Leverancier doorloopt de testscenario's van de desbetreffende zorgtoepassing.

De volgende testfases worden doorlopen: 

 • Testen van de inhoud van berichten 

 • Testen van de gehele keten, zoals beschreven in de implementatiehandleiding van de desbetreffende Zorgtoepassing, tegen de testomgeving

Output

 • Beide testfases zijn met succes doorlopen en de validatie kan starten;

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • GtK Leverancier

 1. Validatie 

 1. Validatie 

Input

GtK van de leverancier inclusief testscript en testomgeving van Twiin

Activiteit

Gedurende de validatie zullen de testen uit de testfase gecontroleerd worden. Als alle testen die benodigd zijn voor validatie goed zijn afgerond kan het advies worden afgegeven om de applicatie het predicaat 'Twiin Gevalideerd' te geven.

Output

Beoordeling van de testen met een advies voor validatie

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • GtK Leverancier

 1. Beoordeling advies

 1. Beoordeling advies

Input

Beoordeling van de validatie

Activiteit

Bestuur van Twiin beoordeelt de validatie o.b.v. het advies van de Twiin Casemanager.

Output

Advies en besluit, positief of negatief, over validatie GtK door Twiin, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft en een hervalidatie

Wie?

 • Twiin Bestuur

 1. Definitief maken validatie

 1. Definitief maken validatie

Input

Positief besluit validatie GtK door Twiin Bestuur

Activiteit

Leverancier GtK ontvangt een bewijs van validatie

Output

Bewijs van validatie voor één of meer zorgtoepassingen

Wie?

 • Twiin Bestuur

 • GtK Leverancier

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl