Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

6.2 | Verklaring Twiin Dienstverlener

  

De Twiin Dienstverlener 

De Twiin Dienstverlener is een belangrijke partner van Twiin en omarmt het Twiin Afsprakenstelsel bij realisatie en optimalisatie van gegevensuitwisseling van haar zorgaanbieders. Twiin is een programma van VZVZ, ZN en RSO-NL dat op korte termijn zal worden ondergebracht in de Twiin Organisatie, waarvoor VZVZ een aantal operationele beheertaken uitvoert.

 

De Twiin Dienstverlener ondersteunt Twiin in verbetering van het Twiin Afsprakenstelsel, bijvoorbeeld door het inbrengen van ervaringen uit de praktijk.  

 

Ondertekening 

Met deze ondertekening, verklaart de Twiin Dienstverlener: 

  • het belang van verbindende (inter)nationale afspraken voor gegevensuitwisseling te onderschrijven, zoals vastgelegd in het Twiin Afsprakenstelsel;  

  • actief met haar zorgaanbieders en Twiin samen te willen werken aan concrete toepassing van (groeipaden naar) de Twiin afspraken bij gegevensuitwisseling; 

  • de taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen zoals die in het afsprakenstelsel staan beschreven en samen met Twiin zijn doorgenomen en akkoord bevonden (zie bijlage); en 

  • akkoord te gaan met de vermelding van haar organisatie en logo in het overzicht van Twiin Dienstverleners op de social media van Twiin.  

 

Met deze ondertekening, verklaart Twiin: 

  • dat de Twiin Dienstverlener met het type diensten dat hij aanbiedt invulling kan geven aan de rol van Twiin Dienstverlener zoals omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel; en 

  • akkoord te gaan met het gebruik van de term Twiin Dienstverlener in online en offline communicatie door Twiin Dienstverlener. 

 

Statutaire naam:  

 

Naam:   

Functie:  

Datum, plaats:  

Handtekening:  

 

 

Twiin Organisatie 

 

Naam:   

Functie:  

Datum, plaats:  

Handtekening:  

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl