Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

.Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder v1.5.1-Correcties202203

Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

Ondergetekenden,


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen


Overwegende dat:

 1. Stichting MedMij verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel;  
 2. VZVZ Servicecentrum in opdracht van de Stichting MedMij zorgdraagt voor het beheer, de doorontwikkeling en de toetreding van partijen tot het MedMij Afsprakenstelsel;
 3. Nictiz in opdracht van Stichting MedMij zorgdraagt voor de coördinatie van de informatiestandaarden waarnaar bij de gegevensdiensten in het MedMij Afsprakenstelsel wordt verwezen; 
 4. Stichting MedMij, in gezamenlijkheid met VZVZ Servicecentrum en Nictiz, zich inspannen kandidaat-deelnemer naar beste vermogen te ondersteunen bij het doorlopen van het toetredingsproces voor deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel;
 5. kandidaat-deelnemer kennis heeft genomen van de meest recente versie van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden waarnaar bij de gegevensdiensten in het MedMij Afsprakenstelsel wordt verwezen; 
 6. kandidaat-deelnemer begrijpt wat deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel betekent; 
 7. kandidaat-deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de implementatie van het MedMij Afsprakenstelsel voor de rol waarvoor hij toetreedt;   
 8. kandidaat-deelnemer begrijpt dat voor de gegevensdiensten die hij via het MedMij-netwerk wenst te leveren, voordat deze in productie mogen worden uitgewisseld - als onderdeel van het toetredingsproces van het MedMij Afsprakenstelsel - eerst met succes een toets moet worden afgelegd op de inhoud van de informatiestandaard (kwalificatie) en op de uitwisseling van de gegevensdienst (acceptatie);
 9. kandidaat-deelnemer begrijpt dat het MedMij Afsprakenstelsel op het moment van ondertekening van deze Intentieverklaring nog in ontwikkeling is en dat de kwalificatie op de inhoud en de acceptatie op de uitwisseling zoals genoemd in Overweging VIII. alleen kan worden ontvangen op basis van de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel; 
 10. kandidaat-deelnemer begrijpt dat de release van het MedMij Afsprakenstelsel zoals gepubliceerd op het moment van ondertekening van deze Intentieverklaring niet de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel is, maar juist is bedoeld ter voorbereiding op toetreding tot de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel.     
 11. kandidaat-deelnemer alleen wordt toegestaan een rol in het MedMij-netwerk te vervullen indien zij daartoe een Deelnemersovereenkomst met de Stichting MedMij heeft afgesloten;


Verklaren als volgt: 

Artikel 1 Onderwerp 

1.1 Kandidaat-deelnemer wenst toe te treden als Deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener zorgaanbieder  

1.2 Kandidaat-deelnemer gegevensdiensten levert zoals gedefinieerd in het MedMij Afsprakenstelsel. 

1.3 De in artikel 1.2 bedoelde gegevensdiensten, als onderdeel van het toetredingsproces van het MedMij Afsprakenstelsel, worden gekwalificeerd op de inhoud van de informatiestandaard en worden geaccepteerd op de uitwisseling overeenkomstig het bepaalde in het MedMij Afsprakenstelsel. 

1.4 Kandidaat-deelnemer een inspanningsverplichting heeft een kwalificatie op de informatiestandaarden zoals opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel via Nictiz te behalen.  

1.5 Kandidaat-deelnemer een inspanningsverplichting heeft een acceptatie op de uitwisseling overeenkomstig het bepaalde in het MedMij Afsprakenstelsel via VZVZ Servicecentrum te behalen.  

1.6 Kandidaat-deelnemer in het bezit komt van de benodigde NEN 7510-certificering overeenkomstig het bepaalde in het MedMij Afsprakenstelsel, alsmede van de aanvullende auditverklaringen als bedoeld in het Normenkader informatiebeveiliging van het MedMij Afsprakenstelsel. 

1.7 Stichting MedMij zorgdraagt voor de volledigheid van de benodigde documentatie en de toegankelijkheid van de laatst geldende versie van het MedMij Afsprakenstelsel opdat kandidaat -deelnemer opvolging kan geven aan de artikelen 1.2, 1,3, 1.4, 1.5 en 1.6 van deze Intentieverklaring.  

1.8 Stichting MedMij zich inspant om kandidaat-deelnemer waar mogelijk in het toetredingsproces te ondersteunen. 

1.9 Stichting MedMij zorgdraagt voor duidelijke communicatie over de planning van het toetredingsproces.  

1.10 Partijen bereid zijn om aan het eind van het succesvol doorlopen van het toetredingsproces de Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder te sluiten.         


Artikel 2 Contactpersoon en rapportage 

2.1 Partijen wijzen een contactpersoon aan die als primair aanspreekpunt fungeert voor de tenuitvoerlegging van deze Intentieverklaring. 

2.2 De in artikel 2.1 genoemde contactpersonen hebben tot taak de contacten over de (wijze van) uitvoering van de Intentieverklaring te coördineren en te onderhouden. 

2.3 In het geval de voortgang van de werkzaamheden bij één van de Partijen vertraging dreigt te ondervinden, stellen de contactpersonen elkaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, alsmede wat de oorzaak van de vertraging is en wat de consequenties van de vertraging zijn. 


Artikel 3 Communicatie

3.1 Partijen zullen persberichten aangaande de toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel met elkaar afstemmen en berichten pas naar buiten brengen nadat beide Partijen met het persbericht hebben ingestemd. 


Artikel 4 Geheimhouding

4.1 Partijen zullen zich ervoor inspannen dat informatie welke hen in het kader van deze Intentieverklaring bereikt en waarvan zij weten althans behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, niet aan derden bekend wordt, anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij. Partijen zullen de in dit artikel bedoelde informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan ten behoeve van deze Intentieverklaring noodzakelijk is en zullen aan eventueel in te schakelen derden een geheimhoudingsverplichting opleggen. Deze bepaling geldt niet voor zover Partijen wettelijk verplicht zijn bedoelde informatie aan een derde ter beschikking te stellen en evenmin voor wat betreft gegevens die aan hen ten tijde van het ter beschikking stellen reeds uit andere hoofde op rechtmatige wijze ter kennis is gekomen.


Artikel 5 Inwerkingtreding en duur

5.1 Deze Intentieverklaring treedt inwerking onmiddellijk na ondertekening en eindigt met de ondertekening van de Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder tussen Partijen. 

5.2 De intentieverklaring is niet in rechte afdwingbaar met uitzondering van de in artikel 4 opgenomen geheimhoudingsbepaling. 


Aldus verklaard in tweevoud 

Namens Stichting MedMij: 

Datum:


Plaats:


Functie:


Naam: 


Handtekening:

Namens de kandidaat-deelnemer: 

Datum:


Plaats:


Functie:


Naam: 


Handtekening:
In ontwikkeling