Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

3 | Visie

In dit onderdeel staan de waarom, wat en hoe achter Twiin. Welke ideeën drijft Twiin, en wat motiveert de mensen die bij Twiin betrokken zijn. De visie van Twiin is verwoord in de missie, de doelstelling en de principes van Twiin. Je vindt in dit hoofdstuk ook een beschrijving van de relatie met de Wegiz, de Nationale Visie en Strategie en het landelijk dekkend netwerk.

Laten we de verantwoordelijkheid nemen. Met elkaar. Allemaal vanuit onze eigen kracht en verbonden door dezelfde afspraken.  

Hoe meer zorgorganisaties en zorgverleners gaan samenwerken in een keten of netwerk, hoe meer relaties er ontstaan. Deze partijen wisselen informatie uit, delen gegevens, gebruiken generieke functies en maken afspraken. De relaties die ontstaan zijn bestuurlijk, organisatorisch, juridisch, procesmatig, semantisch en technisch van aard. Dit leidt tot een complexe situatie met vele zorgaanbieders, verschillende processen, informatiestromen en infrastructuren en koppelpunten. Om deze complexiteit beheersbaar te houden, is een verbindend afsprakenstelsel nodig: het Twiin Afsprakenstelsel.

Missie van Twiin

Laten we samen bijdragen aan betere zorg in Nederland door landelijke beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te realiseren. Door heldere afspraken te maken, waarmee zorgaanbieders deze gegevens landelijk veilig kunnen delen en beschikbaar maken.  Voor betere zorg voor de patiënt, om administratieve last van zorgaanbieders te verlichten en te voorkomen dat kostbare tijd van zorgverleners verloren gaat aan het zoeken van de juiste gezondheidsgegevens. Daarom legt Twiin de afspraken samen met zorgaanbieders, leveranciers en partners vast in het Twiin Afsprakenstelsel.

Missie van Twiin

Doelstelling van Twiin

De doelstelling van Twiin is het:

Realiseren en in gebruik nemen van een verbindend afsprakenstelsel voor beschikbaarheid van gezondheidsgegevens​:

  • veilig en betrouwbaar​

  • tussen zorgnetwerken en voorzieningen​

  • interoperabel op alle lagen​

  • samen met zorgaanbieders en leveranciers​

 

Principes van Twiin

Om richting en structuur te geven aan het ontwerp van het Twiin Afsprakenstelsel hebben we de Twiin principes geformuleerd. De Twiin principes zijn fundamentele uitgangspunten, afgeleid van de visie, missie, doelstelling en de overtuigingen van Twiin.

 

Twiin verbindt met knooppunten en generieke functies

Knooppunten en generieke functies, eventueel ingevuld door een of meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, vormen de basis voor de verbindende architectuur van Twiin. Vaak worden generieke functies (identificatie, authenticatie, autorisatie, lokalisatie, adressering, toestemming en logging) en gemeenschappelijke voorzieningen in één adem genoemd, maar ze zijn niet gelijk. De noodzaak om de generieke functies in te vullen is blijvend. De wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven door middel van algemene voorzieningen, kan door de tijd wijzigen. Gemeenschappelijke voorzieningen geven invulling aan één of meerdere generieke functies. Voor een aantal generieke functies kiest Twiin voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals Mitz en Zorg AB. Dit doen wij omdat we gegevens willen laten stromen en er nog geen open stelsels zijn voor dit soort generieke functies. Mochten die er komen, dan passen wij het Twiin Afsprakenstelsel hierop aan.

Twiin verbindt initiatieven

In het zorgveld ontstaan verschillende initiatieven die bijdragen aan de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. De oplossingen hebben vaak een eigen set afspraken, ze verschillen in doelgroep, scope, uitgangspunten, tijdspad en aanpak. Vaak is er wel een overeenkomst in visie en doel. Twiin wil deze initiatieven verbinden. Dat vereist een gezamenlijke aanpak en duidelijke taakverdeling, want we constateren dat niet alle initiatieven passen op Twiin, zoals in deze release staat gespecificeerd. Twiin wil zorgaanbieders en leveranciers via deelname aan Twiin een platform bieden om mee te helpen en invloed uit te oefenen op ontwikkeling hiervan. Op die manier kunnen de verschillende initiatieven naar elkaar toegroeien met een samenhangend afsprakenstelsel.

 

Twiin, de Wegiz en (nieuwe) zorgtoepassingen

Het afsprakenstelsel is zo generiek mogelijk van aard. Het Twiin Afsprakenstelsel is toepasbaar voor meerdere zorgtoepassingen. De zorgtoepassingen Beeldbeschikbaarheid en uitwisseling van de BgZ  zijn opgenomen in deze release met als status ‘trial use’. De zorgtoepassingen Verpleegkundige overdracht en Geboortezorg zijn opgenomen met status ‘informatief’. Twiin sluit aan bij de ontwikkeling van de aangewezen gegevensuitwisseling onder de Wegiz en zet zich dan ook in voor de ontwikkeling van zorgtoepassingen voor medicatie en voor spoed. In samenwerking met deelnemers en leveranciers ontwikkelen we nieuwe zorgtoepassingen op het Twiin Afsprakenstelsel.

 

Twiin en de Nationale Visie en Strategie (NVS)

In 2023 werd de Nationale Visie & Strategie (NVS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op deze visie is positief gereageerd vanuit zowel de politiek als het zorgveld. Twiin geeft uitvoering aan het eerste plateau van de NVS: DOEN (Interoperabiliteit georganiseerd). Daarmee leveren we een bijdrage aan het fundament van plateau 2 (Netwerk georganiseerd). Deze waarde van het Twiin Afsprakenstelsel wordt erkend door de betrokken partijen.

 

Twiin en het landelijk vertrouwensstelsel (LVS)

De ambitie van het Landelijk vertrouwensstelsel (LVS) is het neerzetten van het geheel van technische, organisatorische en juridische afspraken voor het vertrouwen in de landelijke elektronische uitwisseling en beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. Het project LVS richt zich nu eerst op de geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Doel hierbij is het aanbrengen van samenhang en verbinding met betrekking tot vertrouwen tussen bestaande afsprakenstelsels (zoals Twiin, Aorta, Nuts, etc). De inhoud van het Twiin Afsprakenstelsel/vertrouwensmodel is het uitgangspunt en wordt samengebracht met het Trust Over IP model.


Twiin en ‘Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg’ (LDN)

Verwijzend naar het rapport “Onderzoek landelijk netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg” (VWS, 28 december 2022) is Twiin een combinatie van Scenario B ‘Verbinden van bestaande (regionale) netwerken en knooppunten’ en scenario F ‘Een gedistribueerd communicatienetwerk'. Hierdoor kunnen we invulling geven aan Scenario C ‘Inrichten van gekoppelde dataplatformen’ en Scenario D ‘Een gestandaardiseerd datamodel voor iedere zorgaanbieder’. De geschetste scenario’s zijn geen verschillende keuzes, maar veel meer een groeipad om te komen tot een landelijk dekkend netwerk waarbij een overeengekomen landelijk vertrouwensmodel een randvoorwaarde is.

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl