Document toolboxDocument toolbox

Processen en informatie

Onder Verantwoordelijkheden in de Toelichting aanvullen/aanpassen:

Het gaat om de volgende use cases:

Use caseStroomdiagram
UC Verzamelenmet
UC Delenmet
UC Abonnerenmet
UC Notificerenmet
Raadplegen dossierzonder
UC Opvragen ZALmet
UC Opvragen OCLmet
UC Opvragen GNLmet


Onder Dossier - Use Cases toevoegen:

1d. (Optioneel) Uitgever biedt Zorggebruiker de use case UC Abonneren om zich bij Bron bij Zorgaanbieder te abonneren op Notificaties die betrekking hebben op een Gegevensdienst. Bij deze use case betrokken rollen gebruiken hiertoe het betreffende stroomdiagram. De UC Abonneren omvat een flow voor het aangaan van een Abonnement en een flow voor het beëindigen van een Abonnement. Beide flows dienen te worden geïmplementeerd.

Toelichting
Deze verantwoordelijkheid introduceert de notie van een Abonnement. Vooralsnog betreft het hier een Abonnement op Notificaties m.b.t. wijzigingen in de (gezondheids)informatie, zoals bekend bij Bron.


1e. Een Uitgever of een Bron die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient ook de use case UC Notificeren te bieden. Bij deze use case betrokken rollen gebruiken hiertoe het betreffende stroomdiagram.

Toelichting
Deze verantwoordelijkheid introduceert de notie van een Notificatie. Een Notificatie bevat vooralsnog slechts informatie over het Abonnement waarop het betrekking heeft. Een Notificatie dient door Bron ook te worden gebruikt om Uitgever te informeren een Abonnement op eigen initiatief door de Bron is beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer de Gegevensdienst waarop het Abonnement betrekking had niet langer door de Bron en/of het MedMij afsprakenstelsel wordt ondersteund.

1f. Een Bron die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient een Abonnement te beëindigen:

  1. Wanneer het daartoe een verzoek van de Uitgever ontvangt;
  2. Wanneer de einddatum van het Abonnement is bereikt;
  3. Wanneer de Bron en/of de Zorgaanbieder de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer biedt, of wanneer de Bron de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer voor betreffende Zorgaanbieder biedt. In deze situatie dient de Bron direct alle Abonnementen waarop de beschreven situatie van toepassing is te beëindigen;
  4. Wanneer de Bron in de OAuth Client List detecteert dat de Uitgever de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer ondersteunt, of wanneer de Bron in de OAuth Client List detecteert dat de Uitgever die het Abonnement heeft geplaatst niet meer (onder dezelfde naam) bestaat. In deze situatie mag de Bron direct alle Abonnementen waarop de beschreven situatie van toepassing is beëindigen;
  5. Wanneer de Bron na het sturen van een Notificatie ontdekt dat Uitgever het betreffende Abonnement niet kent.


Toelichting

Ad. 1f.3: Er worden geen eisen gesteld omtrent het beëindigen van een Abonnement in geval (gezondheids)informatie van een Zorggebruiker niet langer beschikbaar is bij een Zorgaanbieder, bijvoorbeeld na een dossieroverdracht, of na vernietiging van het dossier. Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen simpelweg tot de einddatum van het Abonnement geen Notificaties meer worden gegenereerd.

Ad. 1f.4: Er worden geen specifieke eisen gesteld aan het moment waarop een Bron moet kunnen detecteren dat een Uitgever een gegevensdienst en/of Zorgaanbieder niet langer ondersteund. Detectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens het doorlopen van de UC Notificeren, maar kan ook plaatsvinden bij het verversen van de OAuth Client List of op enig ander moment. Wanneer Bron de Uitgever niet meer in de OAuth Client List kan vinden, dan hoeft en mag ook geen Notificatie meer worden verzonden. Omdat beschreven situatie zich ook voor kan doen wanneer de Oauth Client List in de MedMij Registratie een fout bevat, worden geen harde eisen gesteld aan het onmiddellijk beëindigen van alle Abonnementen waarop de situatie van toepassing is. 

Ad. 1f.5: Wanneer Bron na het sturen van een Notificatie ontdekt dat Uitgever het betreffende Abonnement niet kent, dan dient het bij beëindiging van het Abonnement niet opnieuw een Notificatie te versturen.

1g. Een Bron, die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient bij een Abonnement op een Gegevensdienst, die betrekking heeft op de use case UC Verzamelen, binnen één (1) uur na het beschikbaar komen van nieuwe (gezondheids)informatie die binnen de reikwijdte van het Abonnement valt, een Notificatie bij de betrokken Uitgever te plaatsen.

Toelichting
De reikwijdte van een Abonnement wordt afgebakend aan de hand van de betrokken Zorgaanbieder, Gegevensdienst en Zorggebruiker. Notificaties worden geplaatst conform de use case UC Notificeren. M.b.t. het beschikbaar komen van nieuwe (gezondheidsinformatie) dient te worden gerekend met het moment waarop betreffende informatie in de eigen informatiesystemen van Zorgaanbieder (het xIS) ontstaat en (handmatig of automatisch) wordt gemarkeerd als "beschikbaar voor raadpleging door Zorggebruiker".

Op pagina Processen en informatie  onder Autorisatie toevoegen en bijwerken:

Autorisaties:

8c. Bron vergewist zich ervan, elke keer opnieuw, voordat hij Zorggebruiker een Abonnement bij Zorgaanbieder laat nemen, dat Zorggebruiker uitdrukkelijk Toestemming heeft gegeven aan Zorgaanbieder om notificaties, betreffende de in de Gegevensdienst betrokken (gezondheids)informatie, aan Uitgever ter beschikking te laten stellen. De vraag om Toestemming heeft een vaste formulering, die is opgenomen in de UC Abonneren.

Toelichting

Bron haalt dus ook voor het beschikbaar kunnen stellen van Notificaties een Toestemming op bij de Zorggebruiker. Deze toestemming hoeft slechts te worden opgehaald bij het aangaan van het Abonnement en blijft geldig voor de duur van het Abonnement.

Op pagina Processen en informatie onder Authenticatie toevoegen en bijwerken:

9. Bron en Lezer dragen ervoor zorg dat de onder 7 bedoelde opvolging, en de onder 8 bedoelde vraag om Toestemming, respectievelijk Bevestiging, slechts plaatsvinden wanneer hij de identiteit van de Zorggebruiker met passende zekerheid heeft vastgesteld.


Op pagina Processen en informatie onder Lijsten toevoegen en bijwerken:

Zorgaanbiederslijst:

10. MedMij Beheer beheert en publiceert een Zorgaanbiederslijst, namens de deelnemende Dienstverleners zorgaanbieder. De Zorgaan­bie­derslijst beschrijft van elke Zorgaanbieder welke Gegevensdiensten deze momenteel aanbiedt via welke Bron en Lezer, en welke technische adressen daarvoor moeten worden aangesproken bij de Dienstverlener zorgaanbieder. De Zorgaanbiederslijst beschrijft ook van elke Zorgaanbieder voor welke Gegevensdiensten het mogelijk is om Abonnementen te nemen en via welke technische adressen dit kan worden gedaan. In deze release van het afsprakenstelsel kunnen in de Zorgaanbiederslijst slechts Abonnementen worden genomen voor Gegevensdiensten die zijn gebaseerd op de UC Verzamelen. De gepubliceerde Zorgaanbiederslijst bevat steeds en slechts alle actuele entries.

OAuth Client List:

14. MedMij Beheer beheert en publiceert een actuele OAuth Client List, namens de deelnemende Dienstverleners persoon. Deze beschrijft ondermeer wat de gebruikersvriendelijke namen zijn die voor de Dienstverleners persoon worden gebruikt in de toestemming- en bevestigingsverklaringen, welke gegevensdiensten de Dienstverlener persoon ondersteunt en (indien van toepassing) welke technische adressen kunnen worden aangesproken om Notificaties af te leveren. In deze release van het afsprakenstelsel kunnen in de OAuth Client List slechts technische Notificatie-adressen worden opgenomen voor Gegevensdiensten die zijn gebaseerd op de UC Verzamelen. De OAuth Client List voldoet aan wat over haar is bepaald in de Informatiemodellen.

Toelichting

De OAuth Client List bevat dus geen namen voor Dienstverleners zorgaanbieder.


Logging:

19a. Uitgever zal het Dossier zo inrichten dat deze ook dienst kan doen als logbestand, zoals bedoeld in de AVG en NEN 7513:2018, van de door enige Zorggebruiker bij enige Bron verzamelde persoonsgegevens en door enige Zorggebruiker bij enige Lezer geplaatste persoonsgegevens.

19b. Uitgever zal een logbestand bijhouden van ontvangen Notificaties en van geplaatste AbonnementenBron zal een logbestand bijhouden van verzonden Notificaties en van ontvangen Abonnementen.