Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

.Afsprakenset v2.0.0_202305

Voor u ligt release 2.0.0 van de afsprakenset van het MedMij Afsprakenstelsel. Release 2.0.0 is de opvolger van release 1.6.0 (zie Changelog).

De afsprakenset draagt bij aan veilige, interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van aanbieders. Deze afspraken moeten partijen voldoende vertrouwen en mogelijkheden geven om de onderlinge gegevensuitwisseling in de praktijk tot stand te brengen. De afsprakenset is preconcurrentieel. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van aanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken. 

Het is mogelijk om beoogd deelname aan het afsprakenstelsel kenbaar te maken middels een aanmelding tot kandidaat-deelnemer. Zie voor meer informatie hierover https://www.medmij.nl/leveranciers/.

De structuur van het afsprakenstelsel is boven weergegeven. Van binnen naar buiten zien we:

 • De Architectuur en technische specificaties vanuit het Regiemodel.
 • De Core voor de verplichte onderdelen.
 • Extensies voor de optionele onderdelen.
 • De beschikbare domeinen, voor nu alleen het zorgdomein.

Dit geheel is omgeven door Grondslagen, Juridische Context, Normenkader en Beleid.

Leeswijzer

Wet- en regelgeving vormen de belangrijkste kaders voor de afsprakenset. De set beschrijft alleen dat wat nog niet in wet- en regelgeving is vastgelegd en wat nodig is voor het vertrouwen en de interoperabiliteit van deelnemers in de onderlinge gegevensuitwisseling.

De documentatie van de afsprakenset is als volgt opgebouwd:

 • Releaseinfo: Het hoofdstuk biedt meta-informatie over deze release van de afsprakenset.
 • Grondslagen: Een beschrijving van de achtergrond, criteria aan, principes voor, opzet van en begrippenlijst binnen het afsprakenstelsel.
 • Juridische context: Een uitwerking van de juridische analyses.
 • Architectuur en technische specificaties: De architectuurbeschrijving geeft een overzicht van de vereisten aan en vormgeving van de gegevensuitwisseling via MedMij. Dit is vertaald in technische specificaties die deelnemers, aangesloten op het MedMij-netwerk, dienen te implementeren om te voldoen aan de afspraken.
 • Normenkader informatiebeveiliging: Het Normenkader informatiebeveiliging beschrijft de maatregelen die deelnemers minimaal dienen te treffen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Deze maatregelen verminderen mogelijke risico's en komen voort uit een risicoanalyse die jaarlijks stelselbreed wordt uitgevoerd.
 • Beleid: Het beleid gaat in op de vraag hoe Stichting MedMij omgaat met een aantal belangrijke besturingsthema's en vormt de basis voor de Operationele processen. Het beleid is richtinggevend voor het optreden van Stichting MedMij en de uitvoeringsorganisaties. Het bevat tevens verantwoordelijkheden voor deelnemers.
 • Operationele processen: Een beschrijving van belangrijkste de operationele beheerprocessen die deelnemers raken.
 • Communicatie: Het onderdeel communicatie bevat richtlijnen voor de communicatie over MedMij vanuit de deelnemers. Het bestaat uit afspraken over het gebruik van het merk MedMij, verplichte gebruikersvoorlichting en de opzet van een verplicht te gebruiken toestemmings- en bevestigingsverklaring.
 • Managementinformatie: Managementinformatie beschrijft de sturingsinformatie die deelnemers periodiek dienen aan te leveren bij de beheerorganisatie.

Alle lezers wordt aangeraden om, alvorens de afsprakenset te bestuderen, eerst kennis te nemen van de stelselbrede Introductie en Afsprakenstelsel in de praktijk (release-onafhankelijk) en daarna van de context van voorliggende afsprakenset (Grondslagen en het Juridisch kader). Deze drie delen samen vormen een goed beeld van de achtergrond bij en de reikwijdte van het afsprakenstelsel. De Architectuur en technische specificaties, het Normenkader informatiebeveiliging, het Beleid, de Operationele processen, de afspraken rond Communicatie en Managementinformatie beschrijven vervolgens per onderwerp de verschillende afspraken.

In ontwikkeling