Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Architectuur en technische specificaties


Inleiding

Een onmisbaar deel van het MedMij Afsprakenstelsel betreft de verantwoordelijkheden die de deelnemers in het afsprakenstelsel hebben, elk in zijn eigen rol, tijdens het feitelijk verzorgen van het informatieverkeer tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein. Deze verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de architectuur en de technische specificaties van het MedMij Afsprakenstelsel, die in deze pagina's uiteen worden gezet.

Vaak wordt er in de verantwoordelijkheden verwezen naar een specificatie. Dit kan een specifiek voor MedMij gespecificeerde usecase zijn, maar is vaak ook een standaard, vooral voor informatie. De specificatie zal niet in de verantwoordelijkheid zelf staan uitgeschreven; er zal naar verwezen worden.

De rollen en verantwoordelijkheden zijn om te beginnen bondig en stellig als regel geformuleerd. Pas in tweede instantie zijn ze voorzien van toelich­ting. De opzet is dus niet die van een verhalende uiteenzetting van het stelsel, maar die van een set afspraken, artikelsgewijs. Dat maakt de architectuur geschikt om als verlengstuk van de deelnemersovereenkomst te worden gebruikt. De allereerste vraag is: Wat is de afspraak? In tweede instantie spelen vragen als: Waarom is hiervoor gekozen? en Wat betekent die afspraak?

Waar in de beschrijving van de architectuur, de daarin bevatte rollen en verantwoordelijkheden en de toelichtingen daarop, met een naam wordt gerefereerd aan architectuurcomponenten, zoals die voorkomen bij het onderwerp horende diagrammen, wordt de naam italiek en met Beginkapitaal geschreven. Dat geldt ook voor de pad-expressies in de invarianten bij de Informatiemodellen. Variabelen in die pad-expressies staan ook italiek, maar beginnen met een kleine letter.

Sommige architectuurcomponenten worden ook vertegenwoordigd door een klasse, attribuut, element of type in de Informatiemodellen. Omdat de spelling van de namen in de Informatiemodellen formeler is, kan de naamgeving daar iets afwijken van die in de rest van de architectuur, in het gebruik van spaties en hoofdletters. In de Informatiemodellen beginnen alle namen met een hoofdletter. Midden in de namen verschijnen bovendien hoofdletters wanneer, en alleen wanneer, het daar resterende deel van de naam ook als aparte naam voorkomt.

Technische code-fragmenten worden in monospace geciteerd.

Coördinatie, regie en uitwisseling

Het MedMij Afsprakenstelsel scheidt drie hoofdfuncties: Regie, Uitwisseling en Coördinatie. Al het gedrag van de betrokken rollen hoort bij één van deze drie hoofdfuncties. De hoofdfuncties hebben een onderlinge relatie. Aan de hoofdfuncties zijn beginselkeuzes verbonden.

MedMij Core, Extensies en Domeinen

MedMij is opgedeeld in de MedMij Core en MedMij Extensies. Domeinen gelden als aspecten over de Core en Extensies heen.  

MedMij Core

De basis van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. Alles wat in de MedMij Core beschreven staat is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

MedMij Extensies

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd wordt.

MedMij Domeinen

MedMij ondersteunt domeinen als aspecten over de MedMij Core en Extensies heen. Dit betekent dat per domein rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven waaraan iedere deelnemer moet voldoen die in een domein werkzaam is.

 Toelichting

Als een deelnemer bijvoorbeeld Dienstverlener Aanbieder in het domein Zorg, dan geldt voor deze deelnemer een combinatie. In het domein Zorg staat de rol Dienstverlener Zorgaanbieder beschreven, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze moeten gecombineerd worden met de verantwoordelijkheden die beschreven staan in de MedMij Core, voor de rol Dienstverlener Aanbieder.

Abstractieniveaus

De onderwerpen worden beschreven volgens de basislagen van een architectuur.

Business

Om te beginnen moeten deelnemers er samen voor zorgen dat zich zekere bedrijfsprocessen voltrekken tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein. Deze bedrijfsprocessen gaan vooral over het verzamelen en delen van gezondheidsinformatie. Op dit abstractieniveau is nog geen sprake van geautomatiseerde afhandeling van deze processen, maar zijn de verantwoordelijkheden enkel nog geformuleerd in termen van de inhoud van die processen en van de gezondheidsinformatie die daarin omgaat.

Applicatie

Op het volgende abstractieniveau, de applicatielaag, komt ter sprake dat, en hoe, deze bedrijfsprocessen met de erin omgaande gezondheidsinformatie, geautomatiseerd moeten worden uitgevoerd, in samenwerking tussen de rollen. Het is de meest complexe laag.

Technologie

Op het onderste abstractieniveau, de technologielaag, zijn de verantwoordelijkheden opgenomen op het gebied van de netwerkinfrastructuur. Hierbij worden de verschillende generieke type nodes beschreven.

Informatiemodellen

Een aparte pagina Informatiemodellen, met drie subpagina's, specificeert de conceptuele structuur van (een deel van) het begrippenapparaat van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel en vertaalt die via logische modellen naar technische modellen van enkele componenten. Zo wordt tot op technisch niveau de interoperabiliteit op het MedMij-netwerk geborgd.

In ontwikkeling