Document toolboxDocument toolbox

RFC0012 Coördinatie, regie en uitwisseling

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Het MedMij Afsprakenstelsel past een scheiding toe tussen enerzijds de rollen en functionaliteit waarmee de Persoon *afspraken* maakt met een Zorgaanbieder over de uitwisseling van gezondheidsinformatie en anderzijds de *uitvoering* van die afspraken door middel van het uitwisselen van die gezondheidsinformatie. Met deze scheiding zorgt MedMij ervoor dat de Persoon altijd helder kan hebben wanneer hij afspraken aan het maken is (bijvoorbeeld: toestemming geeft of een abonnement aangaat) en ook altijd overzicht kan hebben over welke afspraken hij gemaakt heeft, met wie, en wat de status daarvan is. Zo kan de Persoon goed regie voeren. 

Deze scheiding is wel op meerdere plaatsen aanwezig in het MedMij Afsprakenstelsel (in de fasering van UC(I) Verzamelen en Delen, en in de beschikbaarheids-/ontvankelijkheidsvoorwaarde), maar niet op één plaats gedefinieerd, noch expliciet zichtbaar in de rest van het MedMij Afsprakenstelsel. Nu abonneren en notificeren ook opgenomen gaat worden in het MedMij Afsprakenstelsel, gaat dit knellen en dreigt deze scheiding onscherp te worden. Deze RFC stelt voor hoe deze scheiding expliciet wordt gemaakt in het MedMij Afsprakenstelsel en gaat dienen als uitgangspunt voor allerlei ontwerpkeuzes, waaronder voor RFC0005.

Op de niveaus Processen en informatie en Applicatie is er naast Regie en Uitwisseling nog een derde soort functionaliteit: Coördinatie (beheer, publicatie en ophalen van lijsten en Catalogus).

Deze RFC geeft met name ook invulling aan principes P1 en P16.

OplossingsrichtingZie uitwerking.
Aanpassing van
Impact op rollen

Zie bij oplossingsrichting.

Impact op beheer

geen

Gerelateerd aan (Jira issues)

veel

Eigenaar

Paul Oude Luttighuis

Implementatietermijn

Release 1.2.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

n.v.t.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Positief

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Neutraal

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Neutraal

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Positief

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Neutraal

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Neutraal

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Neutraal

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Positief

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Neutraal

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Positief

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Neutraal

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Neutraal

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Neutraal

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Neutraal

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Positief

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking

Nieuwe pagina maken, onder Architectuur en technische specificaties, met de titel: Coördinatie, Regie en Uitwisseling. Deze vervangt het blok "Regie en uitwisseling" op Architectuur en technische specificaties.

===

Scheiding tussen Regie, Uitwisseling en Coördinatie

Het MedMij Afsprakenstelsel scheidt, op de Processen-en-Informatie-laag en op de Applicatie-laag, drie hoofdfuncties: Regie, Uitwisseling en Coördinatie. Al het gedrag van de betrokken rollen op deze lagen hoort bij één van deze drie hoofdfuncties. De hoofdfuncties hebben een onderlinge relatie. Aan de hoofdfuncties zijn beginselkeuzes verbonden (zie onder).

Centraal staat de Regie; hiermee voert de Persoon regie, in interactie met de Zorgaanbieder, over (de uitwisseling van) zijn gezondheidsinformatie. Dat doet hij als uitgever, conform principe 16. Onder deze hoofdfunctie vallen bijvoorbeeld het geven van toestemming van de Persoon aan de Zorgaanbieder, het authenticeren van de Persoon door de Zorgaanbieder, het autoriseren van de PGO door de Zorgaanbieder en het aangaan, beëindigen en onderhouden van abonnementen. Regie leidt zo steeds tot overeenkomsten tussen Persoon, Zorgaanbieder en Dienstverlener Persoon, en is gebaseerd op vertrouwen in de identiteit van de anderen in de overeenkomst. De Dienstverlener Zorgaanbieder is geen partij in deze overeenkomsten, omdat deze geen verwerkingsverantwoordelijke is zoals wel de Dienstverlener Persoon. De Dienstverlener Zorgaanbieder speelt wel een belangrijke uitvoerende rol in de totstandkoming van de overeenkomsten, als verwerker namens de Zorgaanbieder.

Regie stuurt Uitwisseling. Uitwisseling geeft uitvoering aan de Regie. Deze tweede hoofdfunctie voert het feitelijke verkeer van gezondheidsinformatie uit, van Zorgaanbieder naar PGO (Verzamelen) of andersom (Delen). Alle uitwisseling vindt plaats conform gestandaardiseerde Gegevensdiensten en in het kader van een Regie-overeenkomst. Regie en Uitwisseling worden, conform principe 10, alleen uitgevoerd door partijen die onder de volledige verantwoordelijkheid vallen van een Dienstverlener Persoon of Dienstverlener Zorgaanbieder. MedMij kent een volledig decentrale uitvoering. MedMij is zelf niet betrokken in de uitvoering van Regie of Uitwisseling. Toch is een voorbereidende rol van MedMij nodig om de partijen in staat te stellen de onderlinge Regie tot stand te brengen.

Coördinatie is de derde hoofdfunctie zorgt voor het tot stand brengen van vertrouwen tussen de Dienstverleners Persoon enerzijds en de Dienstverleners Zorgaanbieder anderzijds, zodat zij van elkaar kunnen weten wat zij kunnen en mogen op het MedMij-netwerk. Deze functie wordt uitgevoerd met de Catalogus, die zegt welke Gegevensdiensten op enig moment op het MedMij-netwerk van kracht zijn, en vier lijsten (GegevensdienstnamenlijstOAuthclientlistWhitelist en Zorgaanbiederslijst), die zeggen wat de Deelnemers kunnen en mogen.


Processen-en-Informatie-laag

Op deze laag zijn worden de drie hoofdfuncties door de volgende rollen uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

CoördinatieUitgeverMedMij Beheer

Bron

Lezer

Regie

Zorggebruiker

Uitgever

-

Bron

Lezer

Uitwisseling

Zorggebruiker

Uitgever

-

Bron

Lezer


Op deze laag worden de drie hoofdfuncties in de volgende UC's uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

Coördinatie

UC Opvragen GNL

UC Opvragen ZAL

UC Opvragen GNL

UC Opvragen ZAL

UC Opvragen OCL

UC Opvragen GNL


UC Opvragen OCL

Regie

UC Verzamelen (eerste twee fasen)

UC Delen (eerste twee fasen) 

-

UC Verzamelen (eerste twee fasen)

UC Delen (eerste twee fasen)

Uitwisseling

UC Verzamelen (laatste fase)

UC Delen (laatste fase)

-

UC Verzamelen (laatste fase)

UC Delen (laatste fase)


De beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn een Regie-aangelegenheid en moeten om precies die reden in de Regie-fase van de UC Verzamelen en UC Delen worden uitgevoerd. Vanwege implementatiebeperkingen biedt het MedMij Afsprakenstelsel momenteel niettemin de ruimte om de beschikbaarheidsvoorwaarde uiterlijk aan het begin van de Uitwisselingsfase te regelen.


Applicatielaag

Op deze laag zijn worden de drie hoofdfuncties door de volgende rollen uitgevoerd.

hoofdfunctie

Persoonsdomein

MedMij-domein

Zorgaanbiedersdomein

CoördinatiePGO ServerMedMij Registratie

Authorization Server

Regie

PGO Gebruiker

PGO User Agent

PGO Server

OAuth Resource Owner

OAuth User Agent

OAuth Client

Authentication User Agent


Authorization Server

OAuth Authorization Server

Authentication Client

Authentication Service

Subscription Server

Uitwisseling

PGO Gebruiker

PGO User Agent

PGO Server

OAuth Resource Owner

OAuth User Agent

OAuth Client


Resource Server

OAuth Resource Server


Op deze laag worden de drie hoofdfuncties op de volgende interfaces uitgevoerd. Elk interface hoort bij één hoofdfunctie.

hoofdfunctie

interface

Coördinatie

GNL interface

OCL interface

ZAL interface

Regie

user interface (Verklaringen)

authorization interface

token interface

subscription interface

subscription alert interface

Uitwisseling

resource interface

notification interface


Beginselen

De architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel hanteert de volgende beginselen ten aanzien van de hoofdfuncties:

  1. Een interface (op de Applicatie-laag) hoort bij precies één hoofdfunctie. Bij voorkeur horen ook een rol en een use case bij precies één hoofdfunctie. Deze voorkeur is sterker op de Applicatie-laag dan op de Processen-en-Informatie-laag. Deze voorkeur is bovendien minder sterk bij de gebruikersrollen in beide domeinen.
  2. Noch MedMij Beheer noch enige andere partij heeft een centrale of intermediaire rol in Regie of Uitwisseling.
  3. Voor Coördinatie en Regie gebruikt het MedMij Afsprakenstelsel geen sector-specifieke oplossingen of standaarden. Sector-specificiteit moet hier niet alleen qua inhoud begrepen worden, maar ook qua governance (van een standaard). Gezondheid houdt zich niet aan sectorale verkavelingen; de Regie erop moet niet sectoraal verkaveld worden, omdat dat de regie zou beperken. Voor Uitwisseling heeft sector-specificiteit evenmin de voorkeur, maar vraagt de realiteit erom sector-specifieke uitwisselstandaarden te gebruiken (zoals HL7 for de zorgsector en bijvoorbeeld StUF voor het gemeentelijke veld). Verreweg de meeste informatie-inhoudelijke standaardisatie vindt binnen sectoren plaats. Dit beginsel laat principe 19 onverlet.
  4. Er vindt geen Uitwisseling plaats waaraan geen Regie-overeenkomst ten grondslag ligt. Mochten er Uitwisselingen in het MedMij Afsprakenstelsel moeten worden opgenomen die een andere legitimatie vereisen dan waarin Regie op enig moment voorziet, moet die nieuwe legitimatie dus onder de hoofdfunctie Regie worden toegevoegd.
  5. Al het verkeer in het kader van Uitwisseling vindt plaats op basis van gestandaardiseerde Gegevensdiensten, die in de Catalogus zijn opgenomen.
  6. De eenheid van Regie tussen Persoon en Zorgaanbieder is een hele Gegevensdienst. Een Uitwisseling, bijvoorbeeld een Notificatie, kan echter een kleinere eenheid betreffen, maar wel altijd als onderdeel van één Gegevensdienst.
  7. Alle functionaliteit van de hoofdfunctie Coördinatie is gestoeld op één gezamenlijke set informatiemodellen, die geordend zijn in drie lagen: conceptueel (metamodel), logisch (logische modellen) en technisch (XML-schema's). Deze informatiemodellen zijn onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel.
  8. De scheiding tussen de drie hoofdfuncties vertegenwoordigt een structureel aspect van het evoluerende MedMij Afsprakenstelsel. Dat betekent dat, ondanks de grote implementatievrijheid van Deelnemers, zij hun implementatielast van nieuwe releases kunnen beperken door deze scheiding ook in hun implementatie-architectuur aan te brengen. De scheiding tussen de hoofdfuncties maakt de evolutie van het afsprakenstelsel voor Deelnemers voorspelbaarder.


===

Verder: op vrijwel alle pagina's onder Processen en informatie en Applicatie stukjes tekst toevoegen over de hoofdfunctie waarbij een zeker gedrag, rol, functionaliteit, UC, UCI of interface hoort. Dat kan het best gebeuren in de eindredactiefase.

===

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactMaatregelen
geen

100%

0geen

Bijlagen

  File Modified

PNG File MedMij Business Functions.png

Jan 13, 2020 by Former user

PNG File CRU.png

Jan 14, 2020 by Former user

PNG File CRU-2.png

Jan 14, 2020 by Former user