Document toolboxDocument toolbox

RFC0001 Geaggregeerde rapportage's

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

DVP's en DVZA's worden geacht (geaggregeerde) gegevens op te leveren over het gebruik van MedMij zodat hierover gerapporteerd kan worden. Dit is in het AS nog niet verder uitgewerkt; ook zijn er nog geen voorzieningen voor ingericht. Met de aanpassingen in deze RFC wordt dit verholpen.

Oplossingsrichting
 • Bepalen welke rapportages benodigd zijn en welke gegevens daarvoor aangeleverd moeten worden.
  Formaat en frequentie van aanlevering bepalen.
  Infrastructuur ontwerpen en (laten) inrichten voor levering/ontvangst/bewaking.
  Rapportage straat inregelen.
Aanpassing van

AS
RnA infrastructuur (42)
Rapportagevoorziening (CDDA)

Impact op rollen

DVP, DVZA

Impact op beheer

Backoffice, Rapportage

Gerelateerd aan (Jira issues)
Eigenaar

Bouke de Boer (voorheen Arjan van Krimpen)

Implementatietermijn

1.2.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

NvT

Goedkeuring

BeoordelaarDatumReactieToelichting
Productmanager


Ontwerpteam


?


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Neutraal

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Positief

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Positief

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Positief

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Neutraal

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Neutraal

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Positief

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Neutraal

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Positief

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Neutraal

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Positief

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Positief

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Positief

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Positief

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Neutraal

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenStelselOntwikkeling120/pages/136158674 aanpassen en toevoegen:

Rapportages worden opgesteld om het gebruik van het stelsel en de gegevensdiensten inzichtelijk te maken en om deelnemers inzicht te geven in de kwaliteit van de bevragingen. De benodigde informatie om deze rapportages op te stellen worden door de Om het gebruik van MedMij inzichtelijk te maken, leveren de Deelnemers Dienstverleners persoon per rol (DVP en/of DVZA) managementinformatie aangeleverd bij Stichting MedMij. Maandelijks worden binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand de rapportages aangeleverd. In januari wordt naast de maandrapportage ook een rapportage over de het kalenderjaar aangeleverd. Deze informatie wordt geaggregeerd tot een managementrapportages voor de stichting en de deelnemers. Concurrentiegevoelige informatie wordt hierbij zoveel mogelijk weggehaald. 

Het betreft de informatie zoals hieronder in het schema weergegeven en beschreven:


Per levering (alle Deelnemers):

 • Naam van de Deelnemer; 
 • Periode; dit is de aanduiding van de maand of het jaar, waarop de informatie betrekking heeft;
 • Opmerkingen; eventuele opmerkingen bij deze levering.

Alleen voor DVP's:

 • Aantal aangesloten personen;  dit betreft het aantal unieke actieve accounts in het systeem.
 • Aantal actieve gebruikers: minimaal één keer al dan niet succesvol gegevens hebben opgevraagd (succesvolle UC verzamelen via MedMij);
 • Aantal actieve gebruikers: minimaal één keer al dan niet succesvol gegevens hebben gedeeld (succesvolle UC delen via MedMij);
 • Aantal gebruikers dat beschikt over minimaal één actief Abonnement;

Voor alle deelnemers:

 • Per aangeboden of bevraagde gegevensdienst (indien van toepassing: een gegevensdienst is in de praktijk verbonden aan hetzij UC Verzamelen, hetzij UC Delen):
  • Aantal keer succesvol verzameld (succesvol afgeronde UC Verzamelen);
  • Aantal keer onsuccesvol verzameld (niet afgeronde UC Verzamelen);
  • Aantal keer succesvol gedeeld (succesvol afgeronde UC Delen);
  • Aantal keer onsuccesvol gedeeld (niet afgeronde UC Delen).
  • Aantal gebruikers dat beschikt over minimaal één actief Abonnement;
  • Aantal keer succesvol geabonneerd (afgeronde UC Abonneren - aangaan van een Abonnement);
  • Aantal keer onsuccesvol geabonneerd (niet afgeronde UC Abonneren - aangaan van een Abonnement);
  • Aantal keer succesvol, op initiatief van Persoon, abonnement beëindigd (afgeronde UC Abonneren - beëindigen van een Abonnement);
  • Aantal keer onsuccesvol, op initiatief van Persoon, abonnement beëindigd (niet afgeronde UC Abonneren - beëindigen van een Abonnement);
  • Aantal keer succesvol, op initiatief van Dienstverlener zorgaanbieder, abonnement beëindigd (afgeronde UC Notificeren, ter beëindiging van een Abonnement);
  • Aantal keer onsuccesvol, op initiatief van Dienstverlener zorgaanbieder, abonnement beëindigd (niet afgeronde UC Notificeren, ter beëindiging van een Abonnement);
  • Aantal keer succesvol genotificeerd (afgeronde UC Notificeren, anders dan ter beëindiging van een Abonnement);
  • Aantal keer onsuccesvol genotificeerd (niet afgeronde UC Notificeren, anders dan ter beëindiging van een Abonnement).

Onder een succesvolle UC wordt een UC verstaan waarbij geen fouten en/of uitzonderingen optraden.

NB: UC's die plaats vinden binnen een Gecontroleerde Livegang moeten NIET opgenomen worden in deze informatie.Onderaan de pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenStelselOntwikkeling120/pages/136158674 toevoegen:

Schema

ManagementInformatie leveringen van de Deelnemers moeten voldoen aan onderstaand XML schema: ManagementInformatie.1.2.0.xsd.

VeldTypeBeschrijving
Managementinformatie

DeelnemersNaamString

Naam waaronder de Deelnemer bekend is binnen MedMij.

PeriodegYearMonth

Periode (Jaar-Maand) waarop informatie betrekking heeft.

OpmerkingenString

Eventuele bijzonderheden over informatie en/of levering.

DeelnemersrolStringDVP of DVZA.
DVPgebruikers
AantalAangeslotennonNegativeIntegerAantal aangesloten gebruikers in de DVP.
AantalActiefSuccesvolnonNegativeIntegerAantal gebruikers van de DVP dat in deze periode een use case heeft uitgevoerd.
AantalActiefOnsuccesvolnonNegativeIntegerAantal gebruikers van de DVP dat in deze periode een use case onsuccesvol heeft geprobeerd uit te voeren.
Gegevensdienstoverzicht
DelenAantalSuccesvolnonNegativeInteger

Aantal succesvol uitgevoerde deel UC's in deze periode.

DelenAantalOnsuccesvolnonNegativeInteger

Aantal niet succesvol uitgevoerde deel UC's in deze periode.

VerzamelenAantalSuccesvolnonNegativeInteger

Aantal succesvol uitgevoerde verzamel UC's in deze periode.

VerzamelenAantalOnsuccesvolnonNegativeInteger

Aantal niet succesvol uitgevoerde verzamel UC's in deze periode.

GegegevensDienstIdStringGegevensdienst zoals beschikbaar binnen MedMij.


Op pagina Operationele processen aanpassen:

Onder de kop 'Managementinformatieproces':


 • Afspraken over het proces:
  • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van Managementinformatie
  • De Beheerorganisatie is verantwoordelijk voor de ontvangst en controle op de aanlevering door de Deelnemers.
  • Stichting MedMij zorgt voor de verwerking van de gegevens tot een geaggregeerde rapportage. Concurrentiegevoelige informatie wordt hierbij zoveel mogelijk verborgen. 


 • Uitzonderingen: Deelnemer levert de benodigde managementinformatie niet aan of de aangeleverde managementinformatie blijkt niet correct of onverwerkbaar. Stichting MedMij verzoekt de deelnemer alsnog de benodigde informatie aan te leveren. Mocht een deelnemer (herhaaldelijk) in gebreke blijven, dan treedt het Nalevingsbeleid in werking.

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenStelselOntwikkeling120/pages/136158674 toevoegen:

Aan de managementrapportage voegt Stichting MedMij informatie toe over het gebruik door zorgaanbieders. De Beheerorganisatie levert aanvullende managementinformatie. Deze informatie wordt betrokken uit MedMij Registratie. Stichting MedMij aggregeert en integreert deze informatie in de rapportage.

Het betreft de informatie zoals hieronder in het schema weergegeven:

Het betreft de volgende informatie:

 • Het aantal deelnemers, onderverdeeld naar Dienstverleners persoon en Dienstverleners zorgaanbieder, zoals opgevoerd in de MedMij registratie;;
 • Het aantal Zorgaanbieders, zoals opgevoerd in de MedMij registratie;
 • Het aanbod gegevensdiensten, onderverdeeld naar Dienstverleners persoon, Dienstverleners zorgaanbieder en Zorgaanbieders, zoals opgevoerd in de MedMij registratie;

De ManagementInformatie vanuit de Beheerorganisatie moet voldoen aan onderstaand XML schema : AanvullendeManagementInformatie.1.2.0.xsd

Risico's

Dreiging KansImpactMaatregelen

Wanneer er over kleine populaties wordt gerapporteerd (door DVP's), is er een kans dat de gegevens (aantal opvragingen bij een 'gevoelige gegevensdienst') toegepast kan worden voor profiling of zelfs herleidbaar is tot eindgebruikers. 

LHFilteren in rapportage's? MSC is dit opgenomen i de uitwerking van de RfC? Bijvoorbeeld bij kleine aantallen uitwisselingen die filteren etc...

Bij (grote) afwijkingen/onbalans tussen DVP en DVZA kant of sterk afwijkende gerapporteerde waarden van deelnemer(s) zullen er vragen kunnen ontstaan over de achterliggende oorzaken. We hebben nog geen proces om deze vragen op te pakken.

MLAd-hoc uitvoeren?
Op deelnemersraad werd vraag gesteld over 'twee keer moeten leveren van gegevens' door deelnemer (1 * voor subsidie, 1 * voor rapportage). Het is niet duidelijk of er iets is toegezegd dat deze rapportage en/of de aangeleverde gegevens ook geschikt moeten zijn voor subsidie regeling.??Uitzoeken

Bijlagen
Nog geen bestanden gedeeld hier.