Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 1.6.0_202210

...

Info

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

Ondergetekenden,

...


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende

...

te Plaats, postcode

...

, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

...

door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-

...

deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend

...

te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

...

door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen:

...

Partijen

 

Overwegende dat:

 1. Stichting MedMij verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel;  
 2. VZVZ Servicecentrum in opdracht van de Stichting MedMij zorgdraagt voor het beheer, de doorontwikkeling en de toetreding van partijen tot het MedMij Afsprakenstelsel;
 3. Nictiz in opdracht van Stichting MedMij zorgdraagt voor de coördinatie van de informatiestandaarden waarnaar bij de gegevensdiensten in het MedMij Afsprakenstelsel wordt verwezen; 
 4. Stichting MedMij, in gezamenlijkheid met VZVZ Servicecentrum en Nictiz, zich inspannen kandidaat-deelnemer naar beste vermogen te ondersteunen bij het doorlopen van het toetredingsproces voor deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel;
 5. kandidaat-deelnemer kennis heeft genomen van de meest recente versie van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden waarnaar bij de gegevensdiensten in het MedMij Afsprakenstelsel wordt verwezen; 
 6. kandidaat-deelnemer begrijpt wat deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel betekent; 
 7. kandidaat-deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de implementatie van het MedMij Afsprakenstelsel voor de rol waarvoor hij toetreedt;   
 8. kandidaat-deelnemer begrijpt dat voor de gegevensdiensten die hij via het MedMij-netwerk wenst te leveren, voordat deze in productie mogen worden uitgewisseld - als onderdeel van het toetredingsproces van het MedMij Afsprakenstelsel - eerst met succes een toets moet worden afgelegd op de inhoud van de informatiestandaard (kwalificatie) en op de uitwisseling van de gegevensdienst (acceptatie);
 9. kandidaat-deelnemer begrijpt dat het MedMij Afsprakenstelsel op het moment van ondertekening van deze Intentieverklaring nog in ontwikkeling is en dat de kwalificatie op de inhoud en de acceptatie op de uitwisseling zoals genoemd in Overweging VIII. alleen kan worden ontvangen op basis van de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel; 
 10. kandidaat-deelnemer begrijpt dat de release van het MedMij Afsprakenstelsel zoals gepubliceerd op het moment van ondertekening van deze Intentieverklaring niet de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel is, maar juist is bedoeld ter voorbereiding op toetreding tot de formele release van het MedMij Afsprakenstelsel.     
 11. kandidaat-deelnemer alleen wordt toegestaan een rol in het MedMij-netwerk te vervullen indien zij daartoe een Deelnemersovereenkomst met de Stichting MedMij heeft afgesloten;

...