Vervallen op 14 mei 2022

Begrippenlijst

Inleiding

De begrippenlijst geeft een eenduidige definitie van de belangrijkste begrippen die in het afsprakenstelsel worden gebruikt.

Begrippen

BegripDomeinDefinitieSynoniemen
Abonnementtussen Persoonsdomein en ZorgaanbiedersdomeinOvereenkomst tussen een Zorgaanbieder en een Persoon voor het (mogen) leveren van Notificaties door Zorgaanbieder aan Dienstverlener persoon. Deze release van het MedMij Afsprakenstelsel betreft enkel Abonnementen die betrekking hebben op Gegevensdiensten die zijn gebaseerd op de UC Verzamelen.

Addendum aanbieder zonder behandelrelatie

ZorgaanbiedersdomeinHet addendum maakt het mogelijk om aanbieders zonder behandelrelatie die voor de persoon relevante gezondheidsgegevens over de zorggebruiker beschikbaar hebben gebruikt te laten maken van het MedMij-netwerk. Dit Addendum maakt onderdeel uit van het MedMij Afsprakenstelsel en is hiermee onlosmakelijk is verbonden.
Afsprakenstelselalle domeinen samenSet van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, semantisch en technisch gebied om alle partijen voldoende vertrouwen te geven in hetgeen het stelsel hen biedt. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken, en kunnen op basis van de reeds overeengekomen afspraken, diensten aanbieden.MedMij Afsprakenstelsel
Catalogusalle domeinen samenVerzameling van Gegevensdiensten die op enig moment door Zorgaanbieders aangeboden mogen (of mochten) worden op het MedMij-netwerk.
DeelnemerPersoonsdomein of ZorgaanbiedersdomeinEen partij die dienstverlening aanbiedt binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstverlener persoon en de Dienstverlener zorgaanbieder zijn Deelnemer in het afsprakenstelsel en daarmee gebonden aan de afspraken, bekrachtigd door het tekenen van een deelnemersovereenkomst.
Dienstverlener persoonPersoonsdomein

Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Levert een Persoonlijke gezondheidsomgeving, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.


Dienstverlener zorgaanbiederZorgaanbiedersdomeinDit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Levert Diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.
GebruikerPersoonsdomein of ZorgaanbiedersdomeinEen partij die gebruik maakt van dienstverlening van deelnemers aan het afsprakenstelsel. De Persoon en de Zorgaanbieder zijn Gebruiker van MedMij.
Gegevensdiensttussen Persoonsdomein en ZorgaanbiedersdomeinEen gestandaardiseerde dienst voor gegevensuitwisseling met waarde voor de Gebruiker die door een Dienstverlener kan worden ontsloten over het MedMij-netwerk. MedMij definieert welke gegevensdiensten over het MedMij-netwerk ontsloten mogen worden en biedt een faciliteit om het aanbod van de dienstverleners inzichtelijk te maken.
Gezondheidsgegeventussen Persoonsdomein en ZorgaanbiedersdomeinGegeven betreffende de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van een persoon.Persoonlijke gezondheidsinformatie, gezondheidsinformatie
MedMij-netwerktussen Persoonsdomein en ZorgaanbiedersdomeinAlle Dienstverleners persoon en alle Dienstverleners zorgaanbieder vormen samen het MedMij-netwerk. Elke Dienstverlener persoon moet elke Dienstverlener zorgaanbieder kunnen bereiken, en vice versa.Netwerk
Notificatietussen Persoonsdomein en Zorgaanbiedersdomein

Kennisgeving, van Zorgaanbieder aan Dienstverlener persoon. Deze release van het MedMij Afsprakenstelsel betreft

  • notificaties van wijzigingen in (gezondheids)informatie met betrekking tot een Persoon en en Gegevensdienst, zoals beheerd bij de Zorgaanbieder. Dergelijke notificaties heten inhoudelijke notificaties of resource notifications.
  • notificaties van beperking of beëindigen van een Abonnement op initiatief van Zorgaanbieder. Deze notificaties heten abonnementsnotificaties of subscription notifications.

PersoonPersoonsdomeinDegene, 16 jaar of ouder, op wie Gezondheidsgegevens betrekking hebben die via MedMij worden uitgewisseld en tevens de Gebruiker in het Persoonsdomein.Betrokkene, burger, individu, gebruiker, patiënt, cliënt, zorgconsument, zorggebruiker
Persoonlijke gezondheidsomgevingPersoonsdomeinEen Persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.PGO, persoonlijk gezondheidsplatform
PersoonsdomeinPersoonsdomeinAlle Personen en alle Dienstverleners personen vormen samen het Persoonsdomein.
Rolalle domeinen samenEen samenhangende set van verwachte en overeengekomen verantwoordelijkheden en interacties in het MedMij Afsprakenstelsel. Aan een Rol zijn afspraken gekoppeld zoals vastgelegd in het Afsprakenstelsel MedMij. Een rol kan worden vervuld door een natuurlijke persoon en/of organisatie.
ZorgaanbiederZorgaanbiedersdomein

Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW en tevens de Gebruiker in het Zorgaanbiedersdomein.

Zorginstelling, zorgorganisatie, brondossierhouder
ZorgaanbiedersdomeinZorgaanbiedersdomeinAlle Zorgaanbieders en alle Dienstverleners zorgaanbieder vormen samen het Zorgaanbiedersdomein.
ZorginformatiesysteemZorgaanbiedersdomeinHet systeem of geheel van de systemen waarin de zorgaanbieder het medisch dossier van de persoon bijhoudt.XIS

Vervallen op 14 mei 2022