Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Criteria

Inleiding

Criteria geven aan langs welke meetlat het succes van het afsprakenstelsel kan worden afgemeten. Criteria bestaan uit doelen (factoren waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke score, waarbij afwegingen tussen de doelen kunnen bestaan) en randvoorwaarden (niet-onderhandelbare eisen). De totstandkoming van het stelsel (het ontwerp- en beheerproces) en de inhoud van de afspraken zijn verweven; doelen kunnen dan ook betrekking hebben op beide aspecten. De nummering impliceert geen prioritering.

In doelstelling 7 wordt gesproken over zowel regie op gezondheid als over zelfmanagement. Deze begrippen hebben een verschillende betekenis.

"Regie over gezondheid gaat in de eerste plaats over gezond blijven."

Bron: Bierma, L. & Heldoorn, M. (2013), Het persoonlijk gezondheidsdossier - De visie van patiëntenfederatie NPCF.

“Het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van de chronische aandoening en de bijbehorende aanpassingen in leefstijl. Zelfmanagement is effectief wanneer mensen in staat zijn zelf hun gezondheidstoestand te monitoren en de cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties te vertonen die bijdragen aan een bevredigende kwaliteit van leven.”

Bron: NPCF (2009), Zelfmanagement 2.0 - over zelfmanagement van de patiënt en wat eHealth daaraan kan bijdragen.

Doelen

Nr.Titel
D1Creëren van vertrouwen bij personen en zorgaanbieders in gegevensuitwisseling
D1aVertrouwelijkheid van persoonsgegevens
D1bDuidelijkheid over aansprakelijkheid voor gegevensverwerkingen
D1cTransparantie over voldoen aan normen
D1dBetrouwbare en veilige authenticatie
D1eDuidelijkheid over toezicht en handhaving
D1fHelderheid over de rol van de overheid
D2Interoperabiliteit van gegevensuitwisseling
D2aBeschikbaarheid van generieke authenticatie-oplossingen
D2bDuidelijkheid van de voorgeschreven standaarden
D2cVolledigheid van de voorgeschreven standaarden
D2dImplementatiegemak van de voorgeschreven standaarden
D2eAanpasbaarheid van voorgeschreven standaarden in toekomst
D2fImplementatiegemak bij aanpassingen in de toekomst
D3Creëren van een tweezijdige markt met de juiste innovatie- en kwaliteitsprikkels en voldoende keuzemogelijkheden
D3aReële marktwerking voor dienstverlening in het persoonsdomein
D3bReële marktwerking voor dienstverlening in het zorgaanbiedersdomein
D3cVertrouwen in de toekomstbestendigheid van het afsprakenstelsel
D3dDuidelijkheid over businessmodellen
D4Gebruiksvriendelijkheid
D4aBegrijpelijkheid en snelheid van de interacties rond gegevensuitwisseling
D4bBegrijpelijkheid en snelheid van het initieel starten met MedMij voor de persoon
D4cUniversele toegankelijkheid van de interacties rond gegevensuitwisseling
D5Snelheid van implementatie door dienstverleners
D6Toekomstvastheid van de oplossing
D6aStrategische flexibiliteit voor de uitwisseling met nieuwe domeinen
D6bStrategische flexibiliteit voor het gebruik van nieuwe informatiestandaarden
D6cDuidelijkheid over de governance op langere termijn
D6dSchaalbaarheid bij grote aantallen gebruikers
D6eSchaalbaarheid bij grote datavolumes
D6fSchaalbaarheid bij hoogfrequente uitwisselingen
D6gSchaalbaarheid bij grote aantallen deelnemers
D7

Compatibiliteit met zoveel mogelijk gewenste kenmerken van een persoonlijke gezondheidsomgeving

D7aMogelijkheden om de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt gegevens te laten verzamelen of delen via de persoonlijke gezondheidsomgeving
D7bMogelijkheden voor het verzamelen van relevante gezondheidsinformatie
D7cMogelijkheden voor het delen van relevante gezondheidsinformatie
D7dMogelijkheden voor het voeren van regie over gezondheid en zorg
D7eMogelijkheden voor het ondersteunen van zelfmanagement
D8Betaalbaarheid

Randvoorwaarden

Nr.TitelToelichting
R1Voldoen aan actuele wet- en regelgevingDe uitvoering van de afspraken zal op elk moment in lijn moeten zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarom moet het afsprakenstelsel zo zijn opgezet dat partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan in staat worden gesteld te voldoen aan deze wet- en regelgeving; dit betekent vooral dat een goede uitvoering van het afsprakenstelsel niet mag vereisen dat partijen afwijken van wet- en regelgeving.
R1aVoldoen aan Algemene Verordening GegevensbeschermingDe opzet van het afsprakenstelsel dient aan te sluiten bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarvan afgeleide wet- en regelgeving.
R1bVoldoen aan zorgwetgevingDe opzet van het afsprakenstelsel dient aan te sluiten bij gezondheidsrechtelijke wetgeving.
R1cVoldoen aan mededingingswetgevingDe opzet van het afsprakenstelsel mag niet in strijd zijn met mededingingswetgeving. Dit behelst onder andere dat de toegang van deelnemers niet-discriminatoir moet zijn.
R1dVoldoen aan overige wet- en regelgevingDe opzet van het afsprakenstelsel is conform overige relevante wet- en regelgeving.
R2Snelle oplevering van een eerste werkende versie van het afsprakenstelsel en het MedMij-netwerkEr is grote behoefte aan het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen personen en zorgaanbieders. Wanneer het afsprakenstelsel niet snel genoeg beschikbaar is en baten kan opleveren, ontstaat het gevaar dat partijen alternatieve oplossingen kiezen waarmee fragmentatie ontstaat en een deel van de beoogde baten uitblijft.
R3Verbinden van meerdere domeinen

Gezondheid en gezondheidsgegevens betreft alle aspecten van het leven en gaat niet alleen over gezond zijn of ziek zijn. Gezondheid gaat ook over bewust leven, over het verkrijgen van hulp, over zelfmanagement, over mantelzorg en over langdurige zorg en ondersteuning bij het ouder worden en voor het leven met een handicap.

Het verzamelen van relevante gezondheidsgegevens betekent dan ook meer voor een persoonlijke gezondheidsomgeving dan alleen gegevens verzamelen vanuit de professionele curatieve zorg.

Het afsprakenstelsel hoeft niet vanaf de start meerdere domeinen te verbinden, maar de fundamentele keuzes moeten het wel mogelijk maken om in de toekomst meerdere domeinen te ondersteunen.

R4Transparante en open besluitvorming over (door)ontwikkelingVoor zowel gebruikers, deelnemers als overige belanghebbenden geldt dat het vertrouwen in het afsprakenstelsel wordt ondersteund als de voortgang van de ontwikkeling ervan inzichtelijk is, en helder is hoe belangrijke afwegingen zijn gemaakt.

Vervallen op 14 mei 2022