Architectuurvisie

Inhoud


Uitdagingen

De zorgsector in Nederland staat de komende decennia voor grote uitdagingen: toenemende vergrijzing, stijgende comorbiditeit, een krimpende beroepsbevolking en de sterke opkomst van thuiszorg via digitale middelen. Patiënten en mantelzorgers willen meebeslissen over de behandeling en over kwaliteit van leven. Daarvoor vragen ze meer inzicht in patiëntgegevens, zoals de bereikte resultaten van behandelingen. Patiënten kunnen daarnaast zelf ook meer informatie registreren, waardoor ze een actievere bron en drager van informatie worden. Bovendien verplaatst steeds meer geplande zorg via zorg in afgesproken ketens naar zorg in een netwerk, waar patiënt, zorgverleners, zorgondersteuners en mantelzorgers intensiever samenwerken. Specialisatie binnen de zorg neemt verder toe en de kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen. Kortom, de zorg wordt complexer. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om zorggegevens veilig, verantwoord en betrouwbaar te kunnen delen. Daarvoor is een duurzaam informatiestelsel vereist. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel. Twiin is een initiatief dat bijdraagt aan de daadwerkelijke realisatie van het informatiestelsel voor de zorg. 


Verbinden  en samenwerken

Twiin ziet de noodzaak deze regionale, categorale en landelijke zorgnetwerken te verbinden en op te schalen. Twiin heeft een pragmatische visie over hoe we dat binnen een beperkt aantal jaren bereiken door bestaande zorgnetwerken, voorzieningen, informatiestandaarden, normen en beleid te gebruiken. Daarbij nemen we de wens uit het zorgveld mee: meer efficiëntie, kwaliteit, samenhang, hergebruik en verlaging van registratielasten bij het delen en uitwisselen van zorggegevens. Twiin haakt met zijn conceptuele architectuur aan op de visie op samenhang in zorginfrastructuren. We volgen de ontwikkeling van het informatieberaad en de wetgeving over gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) nauw en nemen hierin ook samen met andere partners initiatieven voor participatie, ontwikkeling en innovatie.  


Verbinden op alle lagen van operabiliteit

In de architectuurvisie van Twiin nemen generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen een essentiële plaats in. Om bestaande zorgnetwerken met elkaar te verbinden op alle lagen van interoperabiliteit, maken we gebruik van GtK-applicaties en het GtK-netwerk. Een zorgaanbieder kan zelf een GtK-beheerder en -dienstverlener zijn, maar kan ook de  diensten en het beheer van de GtK-applicatie en -netwerk uitbesteden. De (verwerkings)verantwoordelijkheid blijft bij de zorgaanbieder. 


Let op!

In eerdere versies van het afsprakenstelsel stond GtK voor Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. Vanaf versie 1.1 bèta worden de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder niet meer gekwalificeerd maar volstaat een verklaring. De applicatie en het netwerk van het knooppunt wordt gevalideerd.  Zie voor meer info de pagina Governance  Het begrip GtK staat vanaf versie 1.1 synoniem voor een Twiin knooppunt.


Figuur 1 laat zien dat Twiin zich voorlopig richt op 3 zorgtoepassingen voor landelijke beschikbaarheid van informatie. Bestaande regionale, landelijke, categorale zorgnetwerken brengen we met elkaar in verbinding via knooppunten door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen. Uiteraard volgen we daarbij wet- en regelgeving. Bij elke uitwisseling, of het beschikbaar stellen van gegevens, zijn controles ingebouwd.


Meer weten?

Verdere verdieping en uitwerking van de architectuurvisie op deze pagina's
Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl