Governance

Inhoud

Inleiding

Onder governance verstaan we de inrichting van de rollen, taken, verantwoordelijkheden en spelregels die nodig is voor de besturing van Twiin. Een randvoorwaarde voor elk afsprakenstelsel is een goede besturing op de inzet, doorontwikkeling, het beheer en het controleren van de afspraken. In een afsprakenstelsel staat wie de betrokken partijen vertegenwoordigen en ook de inbreng en besluitvorming moet transparant en open toegankelijk zijn. De governance van Twiin bepaalt hoe partijen waarborgen dat alle deelnemende organisaties voldoen en blijven voldoen aan de afspraken. Daaronder valt onder andere het maken van contractuele afspraken en de toetsing van de Twiin aansluitvoorwaarden. Een goede inrichting van de governance draagt bij aan het vertrouwen in het Twiin Afsprakenstelsel. 

Rollen en actoren

Het Twiin Vertrouwensmodel gaat uit van de volgende rollen en actoren:

 1. De Twiin organisatie als eindverantwoordelijke voor het Twiin Afsprakenstelsel met de rol van houder, zoals omschreven in NEN7522. De Twiin organisatie is ofwel een bestaande ofwel een nieuw op te richten rechtspersoon en de Twiin organisatie kan ook een samenwerkingsverband zijn tussen meerdere organisaties;
 2. De Twiin deelnemer die binnen de kaders van het Twiin Afsprakenstelsel gegevens uitwisselt met andere Twiin deelnemers;  
 3. De GtK-dienstverlener die binnen de kaders van het Twiin Afsprakenstelsel diensten aanbiedt aan één of meer Twiin deelnemers. Het gaat om het voeren van regie op de implementatie, beheer en ontwikkeling van één of meer zorgtoepassingen binnen een regio en/of binnen een categoraal netwerk en het ondersteunen van de Twiin deelnemer om te voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel. 
 4. De GtK-beheerder die binnen de kaders van het Twiin Afsprakenstelsel beheertaken uitvoert ten aanzien van een GtK-applicatie. Denk aan het inrichten van een servicedesk voor eerstelijnsbeheer (changemanagement en incidentmanagement).

Binding afsprakenstelsel

Belangrijke vragen ten aanzien van de governance:

 • op welke manier binden Twiin deelnemers zich aan het Twiin Afsprakenstelsel?
 • op welke manier worden zorgaanbieders gerepresenteerd en kunnen zij meebeslissen over wijzigingen in Twiin Afsprakenstelsel?
 • op welke manier is geborgd dat de GtK-applicatie en GTK-netwerk voldoet aan alle voorwaarden?
 • welke partijen kunnen de rol uitvoeren van GtK-dienstverlener en GtK-beheerder?

De governance is zo ingericht dat gaandeweg meer Twiin deelnemers kunnen aansluiten. Deze opzet betekent dat deelnemende partijen éénmaal een Twiin deelnemersovereenkomst ondertekenen en daarmee ook akkoord gaan met toetreding van nieuwe leden en nieuwe versies van het Twiin Afsprakenstelsel. Zo leidt toelaten van nieuwe Twiin deelnemers en de release van nieuwe versies van het Twiin Afsprakenstelsel niet tot inspanning voor bestaande Twiin deelnemers. 


Hoe zijn de verschillende partijen gebonden:

 1. Deelnemersovereenkomst.
  De Twiin deelnemer (de zorgaanbieder) tekent de Twiin deelnemersovereenkomst met de Twiin organisatie. Een Twiin deelnemer kan eventueel een GtK-dienstverlener machtigen om dit namens hem te doen. Twiin deelnemer verplicht zich hiermee zich in te spannen om te komen tot validatie voor één of meer zorgtoepassingen. In de deelnemersovereenkomst is onder meer opgenomen dat partijen zich na validatie houden aan alle voorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel. Als u de deelnemersovereenkomst wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via info@twiin.nl.
 2. Dienstverleningsovereenkomst en Beheerovereenkomst.
  Twiin deelnemers (de zorgaanbieders)  zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden van de GtK-dienstverlener en taken en verantwoordelijkheden van de GtK-beheerder zijn belegd en maken zelf passende afspraken met deze partijen. Het Twiin Afsprakenstelsel legt vast wat die taken en verantwoordelijkheden precies zijn. Twiin stelt modelovereenkomsten beschikbaar waarmee de Twiin deelnemer met de GtK-dienstverlener en de GtK-beheerder passende afspraken kan maken.  
 3. Reglement. 
  In het Reglement is uitgewerkt hoe de relevante stakeholders worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Twiin Afsprakenstelsel. Het Reglement zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging helder is en de inbreng en besluitvorming transparant en open toegankelijk. In ieder geval worden koepelorganisaties van patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vertegenwoordigd. GtK-dienstverleners worden betrokken in de rol van expert, zoals bedoeld in NEN7522. Het Reglement legt vast hoe de besluitvorming verloopt ten aanzien van het vaststellen van nieuwe releases van het Twiin Afsprakenstelsel. 


Validatie

 1. Validatie Twiin deelnemer. Als het Proces Validatie Twiin deelnemer met goed gevolg is doorlopen voor één of meer zorgtoepassingen, voldoet de Twiin deelnemer voor die zorgtoepassing(en) aan alle voorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel voor landelijke uitwisseling van gegevens. De Twiin deelnemer verkrijgt een bewijs van validatie. De GtK-dienstverlener ondersteunt de Twiin deelnemer bij het doorlopen van het groeipad  richting validatie.
 2. Validatie GtK-applicatie en validatie GtK-netwerk. Als het Proces Validatie GtK-applicatie met goed gevolg is doorlopen, voldoet de applicatie aan alle eisen om te kunnen gebruiken voor uitwisseling op basis van het Twiin Afsprakenstelsel. Voor het netwerk geldt hetzelfde als het Proces validatie GtK-netwerk met goed gevolg is doorlopen.


Verklaring

GtK-dienstverlener en de GtK-beheerder ondertekenen ieder een eigen verklaring. Daarin verklaren zij de taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen zoals die in het Twiin Afsprakenstelsel voor hun rol staan beschreven. De Twiin organisatie onderschrijft met de verklaring dat de diensten die de GtK-dienstverlener en de GtK-beheerder aanbieden, passend zijn om invulling te geven aan hun rol zoals omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. N.B. De verklaring is geen formele overeenkomst. De zorgaanbieder is verantwoordelijk om te borgen dat de taken en verantwoordelijkheden van de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder goed zijn belegd. 


Bovenstaand figuur laat zien hoe de governance in Twiin is ingeregeld.


Voorwaarden Twiin deelnemer en GtK-rollen

De voorwaarden  van de Twiin deelnemer en de GtK-rollen  staan beschreven in de implementatiewijzer van het Twiin Afsprakenstelsel.


Validatieprocessen Twiin deelnemer en GtK-rollen

De validatieprocessen en het proces voor het verkrijgen van een verklaring zijn beschreven onder het menu processen. 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl