Proces Validatie Twiin deelnemer

Het Proces Validatie Twiin deelnemer beschrijft de stappen die zorgaanbieders moeten zetten om gevalideerd te zijn als Zorgaanbieder voor een bepaalde zorgtoepassing binnen het Twiin netwerk. 

Inhoud

Ondertekening deelnemersovereenkomst

De eerste stap binnen het proces Validatie Twiin deelnemer is het ondertekenen van een deelnemersovereenkomst. Door ondertekening van deze deelnemersovereenkomst treden organisaties toe tot het Twiin Afsprakenstelsel. Er is sprake van toetreding als een nieuwe deelnemer de deelnemersovereenkomst tekent. Deelnemers zijn verplicht na ondertekening van de deelnemersovereenkomst zich in te spannen om het groeipad te doorlopen. Deelnemers doorlopen het groeipad om te komen tot validatie voor één of meer bepaalde zorgtoepassingen. Zij worden daarin begeleid door een GtK-dienstverlener.  Het doorlopen van het groeipad helpt een deelnemer om te komen tot validatie.

Doelstelling validatie

De doelstelling van het Proces Validatie Zorgaanbieder is om op een zorgvuldige en beheerste wijze deelnemers te valideren om aan te tonen dat een deelnemer voldoet aan alle voorwaarden van het Twiin afsprakenstelsel om landelijk gegevens uit te wisselen voor een bepaalde zorgtoepassing. Het Proces Validatie Zorgaanbieder vormt een belangrijke waarborg voor het vertrouwen tussen de Twiin deelnemers. De deelnemers moeten voldoen aan de voorwaarden genoemd in het Twiin Afsprakenstelsel om dit vertrouwen te kunnen waarborgen. Zorgvuldige en beheerste toetreding betekent o.a.:

 • volgens een transparant proces;
 • validatie via één validatieloket (voor alle zorgtoepassingen)
 • zonder verstoringen;
 • getoetst is dat deelnemer voldoet aan de Twiin voorwaarden

Verantwoordelijkheden

Diverse partijen hebben verantwoordelijkheden en taken in het Proces Validatie Zorgaanbieder:

 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het implementeren van de voorwaarden die het Twiin Afsprakenstelsel stelt. Hij stelt aan het validatieloket de benodigde documentatie en bewijsstukken beschikbaar voor de toetsing.
 • Het validatieloket faciliteert het Proces Validatie Zorgaanbieder. Dit houdt in:
  • Administratie van het dossier validatie en controle op de volledigheid ervan;
  • Controleren of deelnemer voldoet aan de voorwaarden;
  • Opstellen van het advies validatie.
 • Het validatieloket legt zijn advies over de validatie voor aan de Twiin organisatie. Deze neemt een formeel besluit over validatie.

Validatie Twiin

De deelnemer dient het Proces Validatie Zorgaanbieder met goed gevolg te doorlopen conform het groeipad. 

Toelichting processtappen Validatie Zorgaanbieder Twiin

Het validatieloket neemt het verzoek tot toetreding tot Twiin van een deelnemer in behandeling. Na het doorlopen van dit proces, voldoet de deelnemer aan de voorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel om landelijk gegevens uit te wisselen.

NB. Zorgaanbieders kunnen zich laten ondersteunen door hun GtK-dienstverlener voor het doorlopen van het Proces Validatie Zorgaanbieder.

 1. Aanmelden
InputAanmelden deelnemer voor validatie voor een nieuwe zorgtoepassing
Activiteit

Een deelnemer meldt zich bij het validatieloket met een verzoek tot validatie voor één of meer zorgtoepassingen

OutputInformatie over de zorgaanbieder.
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


2. Intake

InputIntake van een deelnemer voor validatie van een nieuwe zorgtoepassing
Activiteit

Het validatieloket houdt een intake en informeert de deelnemer over procedure en voorwaarden.

OutputInformatie over het Proces Validatie Zorgaanbieder en over de werking van het Twiin Afsprakenstelsel inclusief de voorwaarden
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


3. Begeleiding van de zorgaanbieder en doorlopen voorwaarden

InputTwiin voorwaarden en status zorgaanbieder
Activiteit

De zorgaanbieder wordt begeleidt in het voldoen aan de voorwaarden en wat daarvoor moet gebeuren.

 • Inrichting van processen en afspraken (ondersteund door GtK-dienstverlener)
 • Ondersteuning bij inrichting bij processen en afspraken (ondersteund door GtK-dienstverlener)
OutputDe zorgaanbieder is gereed om bewijsstukken aan te leveren voor het dossier validatie om te kunnen voldoen aan de Twiin voorwaarden. 
Wie?
 • Validatieloket
 • Zorgaanbieder


4. Controle dossier validatie

Input

Dossier validatie zorgaanbieder

Activiteit
 • Controle van het dossier door het validatieloket

Output

 • De zorgaanbieder voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel en is gevalideerd; 
 • Of de zorgaanbieder voldoet niet aan het Twiin Afsprakenstelsel en dient een aanvulling op het dossier validatie te doen.
Wie?
 • Zorgaanbieder
 • Validatieloket

5. Validatie geslaagd?

InputBeoordeling van de validatie
Activiteit

Het validatieloket stelt een advies op ter ondersteuning van de besluitvorming over validatie van de zorgaanbieder.

OutputAdvies en besluit, positief of negatief, over validatie van één of meer zorgtoepassingen van deelnemer, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft. Zie Proces Instandhouding en Naleving.
Wie?

Validatieloket

6. Validatie en ondertekening

InputPositief besluit validatie zorgaanbieder door Twiin bestuur
Activiteit

Deelnemer ontvangt een bewijs van validatie

OutputBewijs van validatie voor één of meer zorgtoepassingen. De vervolgstap is dat de zorgaanbieder gevalideerd is om deel te nemen aan Twiin en met ondersteuning vanuit diverse GtK-partijen aan de slag kan met de implementatie en go live van Twiin zorgtoepassingen. 
Wie?
 • Zorgaanbieder
 • Twiin organisatie


Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl