Document toolboxDocument toolbox

Twiin Afsprakenstelsel 1.1 beta public

Welkom bij het Twiin Afsprakenstelsel

Twiin, jouw gids op weg naar landelijke uitwisseling


Je bevindt je in het Twiin Afsprakenstelsel. Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gegevens in de zorg.


Op deze pagina

Wat is Twiin?

Onder het motto ‘De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt’ ontwikkelt het programma Twiin een landelijk afsprakenstelsel en ondersteunt bij het beproeven van het Twiin Afsprakenstelsel. Daarnaast levert het programma de volgende items:

 • Toolkit: een set hulpmiddelen t.b.v. implementatie van het afsprakenstelsel
 • Testomgeving: tooling en hulp bij beproeving van het Twiin Afsprakenstelsel
 • Community: om elkaar te informeren, te helpen en te ondersteunen

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO-NL leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering. Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban.

Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin afsprakenstelsel is een landelijk verbindend afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg

 • tussen zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen​;

 • waarbij interoperabiliteit op alle lagen uitgangspunt is​. 

Met het Twiin Afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast. Met het Twiin Afsprakenstelsel dragen we bij aan sneller, veiliger en goedkoper beschikbaar maken van de gegevens in de zorg voor patiënt en zorgverleners.


Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Hierin staat beschreven hoe de deelnemers met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Het afsprakenstelsel bevat ook een architectuur. De architectuur bevat uitgangspunten, principes, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers.

Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?

Zorgverleners werken steeds meer in netwerken. Zij hebben informatie nodig verspreid in verschillende dossiers bij verschillende zorgverleners. Deze informatie moet veilig en betrouwbaar beschikbaar zijn om adequaat zorg te kunnen leveren. Hiervoor legt het Twiin afsprakenstelsel verbinding tussen verschillende stelsels, zorgnetwerken en voorzieningen. Het doel is om landelijke en leveranciersonafhankelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk te maken. Door het maken van afspraken en het definiëren van transacties gebaseerd op (inter)nationale standaarden, wordt landelijke en leveranciersonafhankelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk. Hiervoor legt het afsprakenstelsel verbinding tussen verschillende stelsels, zorgnetwerken en voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regionale netwerken, het landelijke AORTA-netwerk maar ook aan zorgplatformen, leveranciersnetwerken en initiatieven als NUTS en Babyconnect. Dit doen we in eerste instantie aan de hand van vier zorgtoepassingen. Beeldbeschikbaarheid en uitwisseling van de BgZ  zijn opgenomen in deze release. eOverdracht en Geboortezorg zijn in verkenning en nog niet opgenomen in deze release.


Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is interessant voor mensen met verschillende functies. Bij het onderdeel 'de doelgroepen' geven we per doelgroep een handreiking welke onderdelen van het afsprakenstelsel relevant zijn.


Hoe gebruik ik het Twiin Afsprakenstelsel?

In de leeswijzer vind je meer uitleg over de indeling van het Twiin Afsprakenstelsel.


Hoe navigeer ik door het Twiin Afsprakenstelsel?

Met deze 'kaart' navigeer je snel en makkelijk door het Twiin Afsprakenstelsel.
Welk onderwerp heeft jouw interesse?Wat is nieuw in deze release

Wat zijn de wijzigingen in deze release

 Click here to expand...

Wijzigingen release 1.1 bèta


De voornaamste wijzigingen:

Schoning afsprakenstelsel

 • Het afsprakenstelsel is geschoond. De toegepaste schoningscriteria zijn:
  • Een afsprakenstelsel is een bindende samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen waarin beschreven is aan welke afspraken en eisen wordt voldaan. 
  • Een afsprakenstelsel bevat het nu, niet de toekomst. Het is dus geen doelarchitectuur. Deze wordt buiten het afsprakenstelsel vastgelegd, zodat verbeteringen op het afsprakenstelsel met RFC’s kunnen worden ontwikkeld en doorgevoerd.
 • Voorbeelden van schoning:

Doelstelling afsprakenstelsel aangescherpt.

In de doelstelling van het afsprakenstelsel is nadrukkelijker beschreven dat Twiin een verbindend afsprakenstelsel is tussen bestaande zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen

Nieuw

Governance

Nieuwe governance en daaruit voortvloeiende aanpassing in validatieproces, voorwaarden en GtK beschrijvingen

 • Tussen Twiin en zorgaanbieder bestaat er een deelnemersovereenkomst
 • Tussen de zorgaanbieder en de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder bestaat er een dienst- c.q. beheerovereenkomst met daarin opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van de dienstverlener respectievelijk de beheerder
 • Zorgaanbieders, GtK-applicaties en GtK-netwerk worden gevalideerd
 • GtK-dienstverlener en GtK-beheerders tekenen met Twiin onderling een verklaring
 • In eerdere versies van het afsprakenstelsel stond GtK voor Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. Vanaf versie 1.1 bèta worden de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder niet meer gekwalificeerd maar volstaat een verklaring. De applicatie en het netwerk van het knooppunt wordt gevalideerd.  Zie voor meer info de pagina Governance  Het begrip GtK staat vanaf versie 1.1 synoniem voor een Twiin knooppunt.

Groeimodel geïntroduceerd  

Twiin introduceert een groeimodel om zorgaanbieders en GtK-dienstverleners te ondersteunen bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel.

Het groeimodel zelf is GEEN onderdeel van de Twiin release 1.1 bèta. We nemen het model op in de Toolkit op https://www.twiin.nl/twiin-afsprakenstelsel/toolkit. Bij de generieke functies verwijzen we naar het groeimodel.

Navigatiekaart 

Om het Twiin afsprakenstelsel overzichtelijker te maken en eenvoudiger door het afsprakenstelsel te navigeren is een Navigatiekaart opgenomen.

Opbouw architectuurrepository

Met release 1.1 bèta hebben we een eerste stap gemaakt met het opzetten van een architectuurrepository. Hiermee willen we de ontwikkeling en het beheer van Twiin beheersbaar maken en de samenhang en consistentie van de architectuur bevorderen. Dit gebeurt achter de schermen. n Release 1.1 bèta zie je nieuwe bijgewerkte applicatie- en transactiediagrammen bij de uitwisselconcepten.

Actueler en compacter

Verschillende onderdelen van het afsprakenstelsel zijn geactualiseerd en compacter gemaakt, onder andere:

Concreter

 • Aanscherping en concretisering voorwaarden Twiin. Taken, verantwoordelijkheden, voorwaarden en eisen van de GtK rollen en de zorgaanbieder.
 • Aanscherping Uitwisselconcepten en de rol van Mitz bij Push en Notified Pull  

Verbeterd

 • Taalkundig verbeterde teksten 
 • Begrippen zijn aangescherpt
 • Twiin principe 10 aangescherpt

 • Homepagina verbeterd De landingspagina is aansprekender gemaakt en geeft direct antwoord op:

  • Wat is Twiin?
  • Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?
  • Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Hoe gebruik ik het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Waar vind ik wat?

Technische implementatiewijzigingen 

 • MITZ als toestemmingvoorziening speelt geen rol  meer in de uitwisselconcepten Push en Notified pull
 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er verder geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht

Vorige versies


 Click here to expand...

Wijzigingen  release 1.0 beta


Algemeen

Inhoudelijk

Technische implementatiewijzigingen 

 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er geen grote wijzigingen aangebracht in de implementatiewijzers.


Wijzigingen release 0.8

Ten opzichte van release 0.7 zijn de volgende zaken gewijzigd:

 • Zorgtoepassing BgZ is toegevoegd
 • De implementatiehandleiding Beeldbeschikbaarheid is een onderdeel gemaakt van het Twiin afsprakenstelsel. Delen zijn verplaatst naar de aansluit en implementatiewijzer kern en naar de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid. Op deze manier is maximale hergebruik, beschikbaarheid, consistentie en integriteit beter geborgd.
 • De indeling van het onderdeel architectuur is logischer en intuïtiever gemaakt met minder klikken
 • Er is een eerste opzet gemaakt voor de diensten die Twiin gaat aanbieden.
 • De aansluitvoorwaarden GtK zijn aangescherpt aan de hand van versnellingssessies eind 2020 en inzichten uit projecten Knoop. en Beeldbeschikbaarheid. Eventuele tegenstrijdigheden zijn verwijderd.
 • Er is een korte termijn oplossing beschreven voor autorisatie 
 • De definitie van het vertrouwensmodel is toegevoegd (Governance & Vertrouwensmodel)
 • Toegevoegd is een uitleg van hoe we omgaan met lokalisatie zolang nog niet iedereen is aangesloten op Mitz als gemeenschappelijke voorziening (Lokalisatie & toestemming)
Contact

Heb je vragen? Mail naar info@twiin.nl

Website van Twiin: www.twiin.nl


De afspraken in deze versie passen bij de huidige tijdsgeest en ontwikkelingen in het veld van digitale uitwisseling. Ontwikkelingen in wetgeving, ICT-innovaties, nieuwe inzichten en toetreders op de markt, houden we met onze samenwerkingspartners nauwlettend in de gaten en verwerken we in volgende versies. Het Twiin Afsprakenstelsel is een solide basis, waarop we verder bouwen. De basis wordt beproefd en daarna in de praktijk toegepast.