Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Gegevensdienstenbeleid


Gegevensdiensten en de Catalogus

Deelnemers ontsluiten via MedMij gestandaardiseerde diensten voor gegevensuitwisseling, de zogeheten Gegevensdiensten. De Gegevensdiensten die zijn toegestaan binnen MedMij staan in de Catalogus.

Een Gegevensdienst wordt gevormd uit een verzameling Systeemrollen en één of meer usecase(-s) uit het MedMij Afsprakenstelsel. Een Systeemrol is een verzameling verantwoordelijkheden voor de elektronische uitwisseling van gegevens. De verantwoordelijkheden worden gedefinieerd in de bij de Systeemrol behorende onderdelen van een Informatiestandaard. De Gegevensdiensten worden ontsloten via bijbehorende usecases uit de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. Zolang nieuwe Gegevensdiensten passen binnen de bestaande usecases, kunnen ze onafhankelijk van een release van het MedMij Afsprakenstelsel worden toegevoegd aan de Catalogus. Mocht voor een Gegevensdienst (een) nieuwe usecase nodig zijn, dan dient eerst deze nieuwe usecase te worden toegevoegd volgens het reguliere change- en releaseproces. Pas daarna kan ook deze nieuwe Gegevensdienst worden toegevoegd aan de Catalogus. Besluiten over de creatie, wijziging en beëindiging van een Gegevensdienst en de wijze waarop een Gegevensdienst wordt opgenomen in de Catalogus worden genomen door het bestuur van Stichting MedMij.

Creatie van Gegevensdiensten

Een Gegevensdienst wordt gevormd uit een verzameling Systeemrollen en één of meer usecase(-s) uit het MedMij Afsprakenstelsel. Stichting MedMij, de beheerder van het MedMij Afsprakenstelsel en de beheerder(s) van de Informatiestandaarden waarvan Systeemrollen tot de Gegevensdienst zouden gaan behoren stemmen dit af. Daarbij zijn de eigenschappen die een Gegevensdienst verkrijgt in de Catalogus (ook) onderwerp van gesprek.

De Systeemrollen worden voorafgaand aan de opname in een Gegevensdienst beoordeeld aan de hand van een serie eisen. Deze eisen dienen als hulpmiddel bij het beoordelen van de geschiktheid van de Systeemrollen. Ze zijn niet uitputtend (er zijn ook andere afwegingsgronden) en niet blokkerend (het niet voldoen aan een eis betekent niet als vanzelf dat de Systeemrol ongeschikt is).

Indien de creatie van een Gegevensdienst bedoeld is als opvolging van een geldige Gegevensdienst gebeurt dit dakpansgewijs. Dat betekent dat er maximaal 2 Gegevensdiensten zijn opgenomen in de Catalogus op basis van dezelfde Transactienaam. De actuele Catalogus bevat een Gegevensdienst die op dat moment geldig is en de basis vormt voor ontsluiting op het MedMij Netwerk. De creatie van de zogenaamd aankomende Gegevensdienst zal plaatsvinden in het daarvoor bestemde onderdeel van de Catalogus. Deze Gegevensdienst krijgt een toekomstige ingangsdatum van de geldigheid die overeenkomt met de releasedatum van het MedMij Afsprakenstelsel. Hier kan worden van afgeweken indien een situatie daarom vraagt, een dergelijk besluit wordt genomen door het bestuur van Stichting MedMij.

Mutaties van Gegevensdiensten

Mutaties van Gegevensdiensten door Stichting MedMij zijn toegestaan, met uitzondering van:

  • Het wijzigen van de Systeemrolverzameling of de daarin opgenomen Systeemrollen.
  • Het wijzigen van de Usecase.
  • Het wijzigen van het GegevensdienstId.
  • Het wijzigen van de verzameling Gegevensdiensten die wordt Vereist.

De concepten zijn precies gedefinieerd in het metamodel.

Uitfaseren van Gegevensdiensten

Een Gegevensdienst kan worden uitgefaseerd.

De volgende triggers kunnen leiden tot het uitfaseren van Gegevensdiensten:

  • De Systeemrollen worden niet langer als geschikt beoordeeld;
  • Een aankomende Gegevensdienst geldig wordt die de Gegevensdienst Vervangt;
  • De Gegevensdienst is niet langer compatibel met de operationeel bruikbare versies van het MedMij Afsprakenstelsel. 

Het moment van uitfaseren van een Gegevensdienst wordt kenbaar gemaakt door een einddatum van de betreffende gegevensdienst op te nemen in de Catalogus.

Gegevensdiensten die elkaar vereisen of vervangen

Stichting MedMij kan in de Catalogus aangeven dat de ene Gegevensdienst de andere vereist wanneer Zorgaanbieders die de ene Gegevens­dienst aanbieden, verplicht worden om ook de andere aan te bieden. Dit is vaak het geval als de Gegevens­diensten samen een proces vormen, zoals het verzamelen en delen van gegevens. Vereisen hoeft geen wederzijdse relatie te zijn, maar dat kan wel.

Indien een aankomende Gegevensdienst een geldige Gegevensdienst vervangt, dan komen de ingangsdatum van de geldigheid en de Einddatum van de te vervangen Gegevensdienst  overeen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.

Erkenning van Deelnemer als ontsluiter van een Gegevensdienst

Deelnemers ontsluiten Gegevensdiensten via het MedMij-netwerk voor en namens gebruikers. Voordat een Deelnemer in deze rol wordt erkend, dient zij aan te tonen de Gegevensdienst op de juiste manier te ondersteunen. In de Catalogus staat per Gegevensdienst beschreven welke relevante Systeemrollen uit de bijbehorende Informatiestandaard en welke usecase uit de Architectuur en technische specificaties ondersteund dienen te worden. Ook geeft de Catalogus aan welke andere Gegevensdiensten vereist. Indien een Deelnemer nog niet over een erkenning voor een vereiste Gegevensdienst beschikt, dan dient deze partij eerst deze erkenning te behalen. In het Testbeleid staat verder beschreven hoe de ondersteuning van de Gegevensdienst en, indien nodig, de usecase, kan worden aangetoond. Stichting MedMij ziet erop toe dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, alvorens erkenningen wordt afgegeven

In ontwikkeling