Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Testbeleid


Om de interoperabiliteit en het vertrouwen in het stelsel te borgen, moeten deelnemers aan tonen de Architectuur en technische specificaties en de Gegevensdiensten die zij ontsluiten op de juiste manier te ondersteunen. De deelnemer doorloopt bij toetreding en tijdens deelname testen. De testen bepalen of de deelnemer voldoende in staat is om de afspraken uit de architectuur en technische specificaties waar te maken en de gegevensdiensten op de juiste manier te gebruiken. Stichting MedMij toetst niet de volledige implementatie, maar richt zich op risico’s, interoperabiliteit tussen deelnemers en cruciale maatregelen voor het vertrouwen in MedMij.

De testresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur van 365 dagen vanaf het positief doorlopen van de test. Uitzondering daarop zijn de testresultaten met betrekking tot de ondersteuning van Systeemrollen, deze hebben een onbeperkte geldigheid. 

Toelichting

Gedurende de geldigheid van een Gegevensdienst is een Deelnemer verantwoordelijk de Systeemrollen te ondersteunen volgens de daarbij behorende specificaties (zie verantwoordelijkheid 2 op de Applicatielaag). Sommige Kwalificatieloketten bieden een externe toets op de correcte implementatie van de Systeemrollen als een deelnemer dit wenst:

  • na een wijziging in zijn applicatie (voor Dienstverleners Persoon of Dienstverleners Zorgaanbieder),
  • in een achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder),
  • en/of in combinatie met een applicatie met achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder). 

Bij het aanvragen en inplannen van de hernieuwde test stelt de Deelnemer in overleg met de beheerorganisatie vast tegen welke versie van het MedMij Afsprakenstelsel zij de test uitvoeren (zie Change- en releasebeleid). 

Wanneer is testen noodzakelijk? We onderscheiden de volgende situaties:

  1. De Deelnemer wil erkend worden als ontsluiter van een Gegevensdienst;
  2. Hertest op initiatief van de Deelnemer, omdat de geldigheidsduur van diens testresultaten dreigt te verlopen. 
  3. Twijfel over de naleving van de afspraken;
  4. Hertoetreding als bedoeld in artikel 14.3 van de Deelnemersovereenkomst.

Situatie 1: De deelnemer wil erkend worden als ontsluiter van een gegevensdienst

In situatie 1 moet de deelnemer op grond van het Gegevensdienstenbeleid aantonen dat:

(A) de relevante usecases uit de Architectuur en technische specificaties,

(B) de algemene verantwoordelijkheden uit de Architectuur en technische specificaties en

(C) de systeemrollen uit de Gegevensdienst
goed worden ondersteund.

Voor (A) geldt het volgende schema:


Scope van de test (relevante usecases)

Usecase(s) behorende
bij de Gegevensdienst

Dienstverlener
persoon

Dienstverlener
aanbieder

Verzamelen

Verzamelen

Opvragen Aanbiederslijst

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Verzamelen

Opvragen OAuth Client List

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Delen

Delen

Opvragen Aanbiederslijst

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Delen

Opvragen OAuth Client List

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Abonneren

Abonneren

Notificeren

Abonneren

Notificeren

De functies moeten worden beschouwd inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden en de formele regels in de relevante Informatiemodellen.

Onder (B) wordt verstaan: de verantwoordelijkheden, inclusief de functie Opvragen Whitelist.

Voor (C) geldt dat in de Catalogus te vinden is waar de ondersteuning van de Systeemrollen behorend bij een Gegevensdienst kan worden aangetoond. De test op de Systeemrollen gebeurt in een opstelling die afwijkt van de productiesituatie. Het streven is om de toets in deze opstelling met zo min mogelijk aanvullende inspanningen van de deelnemer uit te voeren. Aanvullende technische inspanning blijft echter nodig. Deelnemers committeren zich via hun deelname aan het afsprakenstelsel aan deze inspanningen. De beheerder van de betreffende informatiestandaard heeft informatie over de kwalificatie.

De deelnemer kan zich voorbereiden op testen (A) en (B) in de permanente testomgeving (MedMij zandbak) van Stichting MedMij. Voor testen (C) kan de deelnemer zich voorbereiden in de testomgeving van de partij die deze toets verzorgt. Voor (A) en (B) geldt verder dat eerdere positieve testen voor een functie of de algemene verantwoordelijkheden niet opnieuw hoeven te worden uitgevoerd als de deelnemer erkend wil worden als ontsluiter van een nieuwe gegevensdienst.

Situatie 2

De beperking van de geldigheidsduur van de testresultaten is onderdeel van het Nalevingsbeleid. Wanneer de geldigheid van de testresultaten verloopt, dreigt opschorting van de Deelnemersovereenkomst, in het kader van artikel 7, lid 3. Het verlopen van de testresultaten wordt gezien als één mogelijkheid waarop niet-naleving geconstateerd wordt.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de testen voor het herbevestigen van de geldigheid van hun implementatie, voordat de geldigheid van bestaande testresultaten verloopt. Daarbij stelt de Deelnemer in overleg met de beheerorganisatie vast tegen welke actieve versie van het MedMij Afsprakenstelsel de test zal worden uitgevoerd (zie Change- en releasebeleid).

Bij het succesvol doorlopen van de hertest zijn de nieuwe testresultaten opnieuw 365 dagen geldig.

Situatie 2

Het testbeleid wil eraan bijdragen dat Deelnemers een voorspelbare ontwikkelkalender voor hun implementatie kunnen hanteren, afgestemd op de regelmatige releasemomenten van het MedMij Afsprakenstelsel (zie Change- en releasebeleid) en de hertesten.

Heracceptatie voor (A) en (B)

In Situatie 2 geldt voor het vaststellen van

(A) de relevante usecases uit de Architectuur en technische specificaties en 

(B) voor het vaststellen van de algemene verantwoordelijkheden uit de Architectuur en technische specificaties, dat de heracceptatietest is te beschouwen als een ‘apk’ voor MedMij-deelnemers.

Doel is om vast te stellen of de implementatie van de deelnemer voldoet aan de eisen van één van de actieve versies van het Afsprakenstelsel, de (her-)bevestiging van een implementatie op (A) en (B). (Zie Change- en releasebeleid voor uitleg over de versies van het afsprakenstelsel.)

In overleg tussen deelnemer en de beheerorganisatie wordt bepaald of de test tegen de geldige laatst gepubliceerde of de verplichte versie van het Afsprakenstelsel wordt uitgevoerd.  Doordat de heracceptatietesten zijn los gekoppeld van toetreding en van de uitrol van releases van het Afsprakenstelsel, kunnen deelnemer zelf hun ontwikkeltempo en moment van uitrol van een koppelvlak versie bepalen.

Situaties 3 en 4

In situaties 3 en 4 wordt per geval bekeken wat er opnieuw getest moet worden. De geldigheid van eerdere positieve testresultaten kunnen in deze situaties vervallen.

In ontwikkeling