Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Addendum aanbieder zonder behandelrelatie

Begrippenlijst

BegripDomeinDefinitieSynoniemen
AanbiederZorgaanbiedersdomeinDit betreft een rol in dit Addendum welke gespeeld kan worden door organisaties die op persoonsniveau gezondheidsinformatie beschikbaar hebben. Zij hebben een wettelijke basis om het BSN te gebruiken, maar geen behandelrelatie in de zin van de WGBO met de zorggebruiker. Vooralsnog is ervoor gekozen de Aanbieder in het zorgaanbiedersdomein te laten vallen en gelden de eisen en verantwoordelijkheden die voor de Zorgaanbieder in het afsprakenstelsel zijn beschreven uitgezonderd hetgeen in dit Addendum beschreven. brondossierhouder
Dienstverlener aanbiederZorgaanbiedersdomeinDit betreft een rol in dit Addendum. De Dienstverlener aanbieder levert diensten aan de Aanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Aanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel. De afspraken die gelden voor de Dienstverlener zorgaanbieder zijn op de Dienstverlener aanbieder van toepassing uitgezonderd hetgeen in dit Addendum beschreven.

Inleiding

Het MedMij afsprakenstelsel ondersteunt op het moment enkel uitwisseling tussen zorggebruikers en zorgaanbieders wanneer de zorggebruiker met de betreffende zorgaanbieder een behandelrelatie in de zin van de WGBO heeft (gehad). Er zijn echter ook relevante gezondheidsgegevens over de zorggebruiker beschikbaar in andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is het publieke gezondheidsdomein (Wet publieke gezondheid), waar onder meer informatie bekend is over welke vaccinaties zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma en Covid-19. Ook bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg zijn er relevante gegevens bekend bij bijvoorbeeld het CIZ en bij zorgkantoren. Dit addendum maakt het mogelijk om ook deze gezondheidsgegevens te kunnen uitwisselen met het persoonsdomein door Aanbieders zonder behandelrelatie te ondersteunen.

Voorwaarden en toepasselijkheid

Dit addendum is van toepassing op organisaties die op persoonsniveau gezondheidsinformatie beschikbaar hebben en een wettelijke basis hebben het BSN te gebruiken, maar geen behandelrelatie hebben. Tevens is de Aanbieder een ‘Afnemer DigiD’ in de zin van artikel 1 Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur.  Hoewel het hier strikt genomen geen zorgaanbieders betreft, zullen deze aanbieders en hun dienstverleners, uitgezonderd hetgeen bepaald in dit addendum, wel zo worden behandeld op het MedMij netwerk. Het toelaten van deze aanbieders op het MedMij netwerk bevindt zich in een experimentele fase. Om in deze fase grip te houden op het aanbod van aanbieders mogen zij enkel op het MedMij netwerk diensten aanbieden na uitdrukkelijke toestemming van stichting MedMij. MedMij behoudt zich het recht voor, toestemming te weigeren of in te trekken. De verwachting is dat in de toekomst de inhoud van dit addendum integraal onderdeel wordt van het afsprakenstelsel en dat daarmee deze voorwaardelijkheid komt te vervallen.

Enkel deelnemers die zijn toegelaten in de rol van Dienstverlener zorgaanbieder mogen de rol van Dienstverlener aanbieder vervullen. Acceptatie voor de rol Dienstverlener zorgaanbieder is tegelijkertijd een acceptatie voor de rol van Dienstverlener aanbieder.

Juridische context

Op de Aanbieder is sectorspecifieke wetgeving van toepassing (de WGBO is bijvoorbeeld niet van toepassing). Een implicatie is dat er geen controle op behandelrelatie kan en hoeft plaats te vinden en dat de uitwisseling met DVP's als derdenverstrekking dient te worden gezien in het kader van de AVG. Het is aan Aanbieder en Dienstverlener aanbieder om te bepalen welke additionele wetgeving van toepassing is.

De Aanbieder als Gebruiker van Diensten van de Dienstverlener aanbieder van het MedMij Afsprakenstelsel ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. In het geval de Aanbieder als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ de Dienstverlener aanbieder inschakelt om in opdracht van hem (bijzondere) persoonsgegevens met de Persoon (via het MedMij- netwerk) te verwerken, is de Aanbieder voor deze verwerking van persoonsgegevens verplicht een verwerkersovereenkomst met de Dienstverlener aanbieder af te sluiten. MedMij stelt hiervoor een modelverwerksovereenkomst beschikbaar.

Processen en informatie; beschikbaarheids- en ontvankelijkheidstoets

Aangezien er geen behandelrelatie bestaat tussen Aanbieder en Persoon vervalt de voorwaarde op een controle op de behandelrelatie. 

Applicatie; Interfaces; User interface (Autorisatieserver)

Vanaf versie 2.0.0 van het afsprakenstelsel zijn de schermen in de Core van het afsprakenstelsel dusdanig opgezet dat deze ook voor dit addendum gebruikt kunnen worden. Daarom bevat dit addendum geen vervangende schermen meer.


In ontwikkeling