Document toolboxDocument toolbox

Uitwerking Epic AF-1342, Duiding van errors

Inleiding

Probleemstelling

Bij fouten in het authenticatieproces worden deze niet altijd op een bruikbare manier teruggegeven aan DVP (en Persoon), waardoor DVP (en Persoon) niet weten waarom authenticatie is mislukt. Hierdoor is er onduidelijkheid over de vervolgstappen.

Voorstel oplossingsrichting

Het zou PGO’s en ook gebruikers veel meer inzicht geven als er afgesproken wordt om in OAuth errors vaste waardes te plaatsen in het toelichtingsveld die aangeven waar in de flow iets fout is gegaan. Zo kun je weergeven welk veld van een authorisatierequest niet correct was, of dat we bijvoorbeeld een error terugkregen van DigiD, of zelfs de beschikbaarheidstoets faalde. Dit zorgt ervoor dat PGO’s specifiekere pagina’s kunnen serveren, en dat wij als MedMij community makkelijker eenduidig kunnen meten waar flows functioneel vastlopen en daar verbeterplannen voor opzetten.

Huidige situatie

Tot en met versie 1.5.0 van het afsprakenstelsel werden de functies Autorisatie en Authenticatie als onderdeel van de functies Verzamelen, Delen en Abonneren beschreven. Dit maakt dat de uitzonderingen, die voor de functies Autorisatie en Authenticatie gelden, op verschillende pagina's beschreven zijn. Bij deze uitzonderingen staat op business niveau beschreven welke actie uitgevoerd moet worden en wat het vervolg is in het proces. Technische specificaties worden niet genoemd, omdat het afsprakenstelsel verwijst naar OAuth 2.0 specificaties. In deze specificaties staat aangegeven welke mogelijkheden er zijn om met fouten om te gaan.

De verantwoordelijkheid core.rollen.206 verwijst naar het gebruik van OAuth 2.0. De Authorization Code Flow wordt gebruikt voor de autorisatie van de DVP om de Resource server te benanderen. De OAuth2.0 specificaties beschrijven verschillende foutmeldingen:

Beveiliging

De ene partij zegt dat foutmeldingen handig zijn om te bepalen wat er aan de fout gedaan kan worden, zegt de ander dat teveel informatie over de fouten ook een teveel aan informatie over de resource geeft. Bij de functies Verzamelen, Delen, en Abonneren staat de volgende zin opgenomen:  Om te voorkomen dat de Dienstverlener persoon informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Dienstverlener persoon.

Uitzonderingen functie verzamelen

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. Om te voorkomen dat de Dienstverlener persoon informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Dienstverlener persoon.

Op de Applicatielaag zullen, bij de usecase-implementatie Verzamelen, deze uitzonderingen opnieuw ter sprake komen, maar nu ook met hun precieze implementatie en formaat van de foutmeldingen.

Of de Aanbieder de gevraagde gezondheidsinformatie beschikbaar stelt aan de Persoon, is om te beginnen een zaak tussen de Aanbieder en Persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben. Gegeven zo'n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op deze ter beschikkingstelling. Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de Aanbieder . Omdat Aanbieder en Persoon evenwel geen Deelnemers in het MedMij Afsprakenstelsel zijn, specificeert het MedMij Afsprakenstelsel niet de exacte logica van de beslissing om de gezondheidsinformatie al dan niet ter beschikking te stellen. Om privacy-redenen vereist het MedMij Afsprakenstelsel echter wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de Persoon minstens zestien jaar oud is (zie uitzondering Verzamelen 3).

Voor het verstrekken van gegevens aan een minder dan zestienjarige moet toestemming of een machtiging tot toestemming worden verleend door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of de wettelijke verantwoordelijkheid voor de minder dan zestienjarige draagt. Omdat in dergelijke toestemmingen of machtigingen nog niet is voorzien in deze versie van het MedMij afsprakenstelsel, kan deze controle vooralsnog als onderdeel van de beschikbaarheidsvoorwaarde worden opgevat. Wanneer een toekomstige release van het MedMij afsprakenstelsel wel zulke toestemmingen of machtigingen omvat, zal de leeftijdsvoorwaarde gescheiden moeten worden van de beschikbaarheidsvoorwaarde.

nr.uitzonderingactievervolg
Verzamelen 1Dienstverlener aanbieder vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Verzamelen 2Dienstverlener aanbieder kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat verzoek niet wordt ingewilligd.

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Verzamelen 3

Dienstverlener aanbieder stelt op enig moment vast dat van Persoon bij Aanbieder geen gezondheidsinformatie voor die Gegevensdienst beschikbaar is. Hiervan is in elk geval sprake indien hetzij:

 • er geen behandelrelatie is aan te wijzen als grondslag voor het verzamelen;
 • Persoon nog geen zestien jaar oud is.

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Verzamelen 4De voorgelegde Toestemmingsverklaring wordt niet afgegeven.
Verzamelen 5Dienstverlener aanbieder kan het antwoord op de toestemmingsvraag niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Verzamelen 6Dienstverlener aanbieder kan, zelfs na toestemming, de gezondheidsinformatie alsnog niet ter beschikking stellen aan de Dienstverlener persoon.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover, met opgave van oorzaak.Mocht de gezondheidsinformatie deels wel (geautoriseerd) ter beschikking staan, dan kan de flow dat nog verzorgen.
Verzamelen 7Persoon annuleert het inloggen.Dienstverlener aanbieder presenteert een annuleringspagina en biedt Persoon de optie om toch in te loggen.Indien Persoon kiest niet in te willen loggen, kan het scherm gesloten worden. Persoon kan er ook voor kiezen toch in te loggen. In dat geval vraagt Dienstverlener aanbieder weer om credentials.

Uitzonderingen functie delen

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. Om te voorkomen dat de Dienstverlener persoon informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat (al) bevestiging is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Dienstverlener persoon.

nr.uitzonderingactievervolg
UC Delen 1Dienstverlener aanbieder vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Delen 2Dienstverlener aanbieder kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat delen niet toegelaten wordt.


Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

UC Delen 3Dienstverlener aanbieder stelt op enig moment vast dat betreffende informatie van Persoon bij Aanbieder niet welkom is. Hiervan is in elk geval sprake indien hetzij:
 • er geen behandelrelatie is aan te wijzen als grondslag voor het delen;
 • Persoon nog geen zestien jaar oud is.

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

UC Delen 4De bevestiging wordt niet gegeven.
UC Delen 5Dienstverlener aanbieder kan het antwoord op de bevestigingsvraag niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Delen 6Dienstverlener persoon kan, zelfs na bevestiging, de gezondheidsinformatie alsnog niet plaatsen bij Dienstverlener aanbieder.Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover, met opgave van oorzaak.Mocht gezondheidsinformatie deels wel (geautoriseerd) geplaatst kunnen worden, dan kan de flow dat nog verzorgen.
UC Delen 7Persoon annuleert het inloggen.Dienstverlener aanbieder presenteert een annuleringspagina en biedt Persoon de optie om toch in te loggen.Indien Persoon kiest niet in te willen loggen, kan het scherm gesloten worden. Persoon kan er ook voor kiezen toch in te loggen. In dat geval vraagt Dienstverlener aanbieder weer om credentials.

Of de Aanbieder, in de controle op ontvankelijkheid, zich ontvankelijk verklaart voor de door de Persoon aangeboden gezondheidsinformatie, is om te beginnen een zaak tussen de Aanbieder en Persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben. Gegeven zo'n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op deze ontvankelijkheid. Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de Aanbieder. Omdat Aanbieder en Persoon evenwel geen Deelnemers in het MedMij Afsprakenstelsel zijn, specificeert het MedMij Afsprakenstelsel niet de exacte logica van de beslissing om al dan niet ontvankelijk te zijn voor de gezondheidsinformatie. Om privacy-redenen vereist het MedMij Afsprakenstelsel echter wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de Persoon minstens zestien jaar oud is (zie uitzondering UC Delen 3).

Voor het laten delen van gegevens door een minder dan zestienjarige moet toestemming of een machtiging tot toestemming worden verleend door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of de wettelijke verantwoordelijkheid voor de minder dan zestienjarige draagt. Omdat in dergelijke toestemmingen of machtigingen nog niet is voorzien in deze versie van het MedMij Afsprakenstelsel, kan deze controle vooralsnog als onderdeel van de ontvankelijkheidsvoorwaarde worden opgevat. Wanneer een toekomstige release van het MedMij Afsprakenstelsel wel zulke toestemmingen of machtigingen omvat, zal de leeftijdsvoorwaarde gescheiden moeten worden van de ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Uitzonderingen functie abonneren

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. Om te voorkomen dat de Dienstverlener persoon informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Dienstverlener persoon.

Of de Aanbieder de gevraagde gezondheidsinformatie beschikbaar stelt aan de Persoon, is om te beginnen een zaak tussen de Aanbieder en Persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben. Gegeven zo'n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op deze terbeschikkingstelling. Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de Aanbieder. Omdat Aanbieder en Persoon evenwel geen Deelnemers in het MedMij Afsprakenstelsel zijn, specificeert het MedMij Afsprakenstelsel niet de exacte logica van de beslissing om de gezondheidsinformatie al dan niet ter beschikking te stellen. Om privacy-redenen vereist het MedMij Afsprakenstelsel echter wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de Persoon minstens zestien jaar oud is (zie uitzondering Abonneren 3).

Voor het verstrekken van gegevens aan een minder dan zestienjarige moet toestemming of een machtiging tot toestemming worden verleend door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of de wettelijke verantwoordelijkheid voor de minder dan zestienjarige draagt. Omdat in dergelijke toestemmingen of machtigingen nog niet is voorzien in deze versie van het MedMij afsprakenstelsel, kan deze controle vooralsnog als onderdeel van de beschikbaarheidsvoorwaarde worden opgevat. Wanneer een toekomstige release van het MedMij afsprakenstelsel wel zulke toestemmingen of machtigingen omvat, zal de leeftijdsvoorwaarde gescheiden moeten worden van de beschikbaarheidsvoorwaarde.

nr.uitzonderingactievervolg
Abonneren 1Dienstverlener aanbieder vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Abonneren 2Dienstverlener aanbieder kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat verzoek niet wordt ingewilligd.

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Abonneren 3

Dienstverlener aanbieder stelt op enig moment namens Aanbieder vast dat niet wordt voldaan aan de beschikbaarheidsvoorwaarde. Hiervan is in elk geval sprake indien hetzij:

 • er geen behandelrelatie is aan te wijzen als grondslag voor het verzamelen;
 • Persoon nog geen zestien jaar oud is.

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Abonneren 4Persoon geeft geen Toestemmingsverklaring Abonneren of Beëindigingsverklaring Abonnement af.
Abonneren 5Dienstverlener aanbieder kan het antwoord op de toestemmingsvraag niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Abonneren 6Dienstverlener aanbieder kan, zelfs na toestemming, de gezondheids- of Abonnements-informatie alsnog niet ter beschikking stellen aan de Dienstverlener persoon.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover, met opgave van oorzaak.Mocht de gezondheidsinformatie deels wel (geautoriseerd) ter beschikking staan, dan kan de flow dat nog verzorgen.
Abonneren 7Persoon annuleert het inloggen.Dienstverlener aanbieder presenteert een annuleringspagina en biedt Persoon de optie om toch in te loggen.Indien Persoon kiest niet in te willen loggen, kan het scherm gesloten worden. Persoon kan er ook voor kiezen toch in te loggen. In dat geval vraagt Dienstverlener aanbieder weer om credentials.

Uitzonderingen authorization interface

Authorization Server en DVP Server behandelen uitzonderingssituaties inzake het authorization interface af volgens onderstaande tabel.

NummerImplementeert uitzonderingenUitzonderingActieMeldingVervolg
Authorization interface 1a

Verzamelen 1

Delen 1

Authorization Server ontvangt een authorization request zonder (geldige) redirect_uri en/of zonder een (geldige) client_id.Authorization Server informeert User Agent over deze uitzondering. Authorization Server voert geen redirect naar de Client uit, ook niet met een foutmelding. conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1Allen stoppen de flow van de functies Verzamelen/Delen onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Authorization interface 1b

Authorization Server ontvangt een ongeldige authorization request, anders dan uitzondering 1.

Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert Persoon daarover.


conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1, met de daar genoemde, zo specifiek mogelijke, toepasselijke error code
Authorization interface 2

Verzamelen 2

Delen 2

Authorization Server kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert Persoon dat diens verzoek geen voortgang kan vinden, maar laat de oorzaak daarvan helemaal in het midden.

conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1, error code access denied, met in de error description "Access denied."

Authorization interface 3

Verzamelen 3

Delen 3

Authorization Server stelt tijdens de afhandeling van de authorization request vast dat:

 • in geval van de functie Verzamelen: van Persoon bij Aanbieder voor geen van de gevraagde Gegevensdiensten gezondheidsinformatie beschikbaar is;
 • in geval van de functie Delen: Aanbieder niet ontvankelijk is voor die Gegevensdienst van Persoon;

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Authorization interface 4

Verzamelen 4

Delen 4

De autorisatievraag wordt ontkennend beantwoord.
Authorization interface 5

Verzamelen 5

Delen 5

Authorization Server kan de autorisatie niet vaststellen.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert daarop Persoon hierover.conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1, error code access denied, met in de error description "Authorization failed."

Uitzonderingen token interface

OAuth Authorization Server en OAuth Client behandelen uitzonderingssituaties inzake het token interface volgens onderstaande tabel.

Token interface 1

Verzamelen 6

Delen 6

Authorization Server moet vanwege één van de in de OAuth 2.0-specificatie, par. 5.2, genoemde redenen de token request weigeren.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert daarop Persoon hierover.met de conform OAuth 2.0-specificatie, par. 5.2, toepasselijke error codeAllen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Gewenste situatie

Vanuit Epic AF-1219 (Resource en autorisatie server los van elkaar) worden de verschillende functies van elkaar gescheiden. Autorisatie en authenticatie worden als losse functie beschreven, waardoor de uitzonderingen niet meer bij de functies Verzamelen, Delen en Abonneren beschreven worden.

Uitzonderingen functie autoriseren

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Deze uitzonderingen worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. Voor het verstrekken van gegevens aan de Dienstverlener persoon heeft de Dienstverlener aanbieder toestemming nodig van de Persoon. Zonder de toestemming, die via de functie Autoriseren wordt verkregen, mogen de functies Verzamelen, Delen en Abonneren nooit worden uitgevoerd.

nr.uitzonderingactievervolg
Autoriseren 1Dienstverlener aanbieder vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Autoriseren 2Dienstverlener aanbieder kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat verzoek niet wordt ingewilligd.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Autoriseren 3Persoon annuleert het inloggen.Dienstverlener aanbieder presenteert een annuleringspagina en biedt Persoon de optie om toch in te loggen.Indien Persoon kiest niet in te willen loggen, kan het scherm gesloten worden. Persoon kan er ook voor kiezen toch in te loggen. In dat geval vraagt Dienstverlener aanbieder weer om credentials.

Uitzonderingen functies Verzamelen & delen

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. Om te voorkomen dat de Dienstverlener persoon informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2 en 3 niet te maken zijn door de Dienstverlener persoon.

nr.Functieuitzonderingactievervolg
Uitzondering 1

Verzamelen

Delen

Dienstverlener aanbieder vindt het ontvangen verzoek ongeldig.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Uitzondering 2

Verzamelen

Delen

Dienstverlener aanbieder stelt op enig moment vast dat van Persoon bij Aanbieder geen gezondheidsinformatie voor die Gegevensdienst beschikbaar / welkom is. Hiervan is in elk geval sprake indien hetzij:

 • er geen behandelrelatie is aan te wijzen als grondslag voor het verzamelen;
 • Persoon nog geen zestien jaar oud is.

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat verzoek niet wordt ingewilligd.

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Uitzondering 3

Verzamelen

De voorgelegde Toestemmingsverklaring wordt niet afgegeven.

Uitzondering 4DelenDe bevestiging wordt niet gegeven.
Uitzondering 5

Verzamelen

Delen

Dienstverlener aanbieder kan het antwoord op de toestemmings- of bevestigingsvraag niet vaststellen.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Uitzondering 6

Verzamelen

Delen

Dienstverlener aanbieder kan, zelfs na toestemming, de gezondheidsinformatie alsnog niet ter beschikking stellen aan / plaatsen bij de Dienstverlener persoon.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon over deze uitzondering. Dienstverlener persoon informeert daarop Persoon hierover, met opgave van oorzaak.Mocht de gezondheidsinformatie deels wel (geautoriseerd) ter beschikking staan, dan kan de flow dat nog verzorgen.

Of de Aanbieder de gevraagde gezondheidsinformatie beschikbaar stelt aan de Persoon, is om te beginnen een zaak tussen de Aanbieder en Persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben. Gegeven zo'n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op deze ter beschikkingstelling. Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de Aanbieder. Omdat Aanbieder en Persoon evenwel geen Deelnemers in het MedMij Afsprakenstelsel zijn, specificeert het MedMij Afsprakenstelsel niet de exacte logica van de beslissing om de gezondheidsinformatie al dan niet ter beschikking te stellen. Om privacy-redenen vereist het MedMij Afsprakenstelsel echter wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de Persoon minstens zestien jaar oud is (zie uitzondering Verzamelen 3).

Voor het verstrekken van gegevens aan een minder dan zestienjarige moet toestemming of een machtiging tot toestemming worden verleend door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of de wettelijke verantwoordelijkheid voor de minder dan zestienjarige draagt. Omdat in dergelijke toestemmingen of machtigingen nog niet is voorzien in deze versie van het MedMij afsprakenstelsel, kan deze controle vooralsnog als onderdeel van de beschikbaarheidsvoorwaarde worden opgevat. Wanneer een toekomstige release van het MedMij afsprakenstelsel wel zulke toestemmingen of machtigingen omvat, zal de leeftijdsvoorwaarde gescheiden moeten worden van de beschikbaarheidsvoorwaarde.

Uitzonderingen functie abonneren

<kopie van Uitzonderingen Verzamelen en Delen>

Uitzonderingen 1, 2, 5 en 6 op de functies Verzamelen en Delen gelden ook voor de functie Abonneren. Daarnaast is de volgende uitzondering van toepassing:

nr.uitzonderingactievervolg
Uitzondering 7Persoon geeft geen Toestemmingsverklaring Abonneren of Beëindigingsverklaring Abonnement af.Dienstverlener aanbieder informeert Dienstverlener persoon dat verzoek niet wordt ingewilligd.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Uitzonderingen authorization interface

Authorization Server en DVP Server behandelen uitzonderingssituaties inzake het authorization interface af volgens onderstaande tabel.

NummerImplementeert uitzonderingenUitzonderingActieMeldingVervolg
Authorization interface 1a

Autoriseren 1

Verzamelen 1

Delen 1

Authorization Server ontvangt een authorization request zonder (geldige) redirect_uri en/of zonder een (geldige) client_id.Authorization Server informeert User Agent over deze uitzondering. Authorization Server voert geen redirect naar de Client uit, ook niet met een foutmelding. conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1Allen stoppen de flow van de functies Verzamelen/Delen onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Authorization interface 1b

Authorization Server ontvangt een ongeldige authorization request, anders dan uitzondering 1.

Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert Persoon daarover.


conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1

error: invalid_request

Authorization interface 2Autoriseren 2Authorization Server kan de identiteit van de Persoon niet vaststellen.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert Persoon dat diens verzoek geen voortgang kan vinden, maar laat de oorzaak daarvan helemaal in het midden.

conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1,

error: access_denied

Authorization interface 3

Verzamelen 2

Delen 2

Authorization Server stelt tijdens de afhandeling van de authorization request vast dat:

 • in geval van de functie Verzamelen: van Persoon bij Aanbieder voor geen van de gevraagde Gegevensdiensten gezondheidsinformatie beschikbaar is;
 • in geval van de functie Delen: Aanbieder niet ontvankelijk is voor die Gegevensdienst van Persoon;

Zie de toelichting op Beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Authorization interface 4

Verzamelen 3

Delen 3

De autorisatievraag wordt ontkennend beantwoord.
Authorization interface 5

Verzamelen 4

Delen 4

Authorization Server kan de autorisatie niet vaststellen.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert daarop Persoon hierover.

conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1

error: access_denied

Uitzonderingen token interface

OAuth Authorization Server en OAuth Client behandelen uitzonderingssituaties inzake het token interface volgens onderstaande tabel.

Token interface 1

Verzamelen 6

Delen 6

Authorization Server moet vanwege één van de in de OAuth 2.0-specificatie, par. 5.2, genoemde redenen de token request weigeren.Authorization Server informeert DVP Server over deze uitzondering. DVP Server informeert daarop Persoon hierover.met de conform OAuth 2.0-specificatie, par. 5.2, toepasselijke error codeAllen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.