Document toolboxDocument toolbox

Uitwerking Epic AF-1262, Herijking nalevingsbeleid

In het nalevingsbeleid is opgenomen dat besluiten over opschorting en uitsluiting van deelname openbaar zijn. Openbaar is verder niet gespecificeerd. Het kan in de praktijk voorkomen dat een openbare bekendmaking onevenredige schade berokkend aan een deelnemer ten opzichte van de vastgestelde non-conformiteit die mogelijk tijdelijk van aard is. Het al dan niet openbaar publiceren mag echter niet een zekere willekeur hebben of deze suggestie wekken. Tevens moet het transparant zijn op het netwerk of een bepaalde deelnemer (en de achterliggende zorgaanbieders) inactief zijn. Daarom is het verstandig om afhankelijk van de verwachte duur en de ernst van de non-conformiteit de mogelijkheid te hebben verschillende manieren te publiceren/communiceren.

Een mogelijke onderscheid zou als volgt kunnen worden gemaakt en verder worden gespecificeerd in de DAP


Voorgestelde wijzigingen:

op pagina Nalevingsbeleid

Stap 3:

Beoordeling nadere toelichting van deelnemer en communicatie besluit. Op basis van de ontvangen informatie beoordeelt Stichting MedMij of, gelet op de aard en de ernst van de verplichting die niet wordt nageleefd, de door de deelnemer voorgestelde maatregelen en het benodigde tijdbestek passend zijn. Hierbij worden de criteria gehanteerd die ook worden gehanteerd bij het bepalen van de redelijke termijn bij een formele ingebrekestelling (zie hieronder). Indien de niet-naleving de veilige en betrouwbare werking van het netwerk in het geding brengen, dan kan Stichting MedMij beslissen om de overeenkomst tijdelijk op te schorten (zoals overeengekomen in artikel 7.3 van de deelnemersovereenkomst). De deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd over de beoordeling;

wordt 

Beoordeling nadere toelichting van deelnemer en communicatie besluit. Op basis van de ontvangen informatie beoordeelt Stichting MedMij of, gelet op de aard en de ernst van de verplichting die niet wordt nageleefd, de door de deelnemer voorgestelde maatregelen en het benodigde tijdbestek passend zijn. Hierbij worden de criteria gehanteerd die ook worden gehanteerd bij het bepalen van de redelijke termijn bij een formele ingebrekestelling (zie hieronder). Indien de niet-naleving de veilige en betrouwbare werking van het netwerk in het geding brengen, dan kan Stichting MedMij beslissen om de overeenkomst tijdelijk op te schorten (zoals overeengekomen in artikel 7.3 van de deelnemersovereenkomst). Dit wordt bepaald aan de hand van de processen beschreven in de DAP. De deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd over de beoordeling;

In plats van "Besluiten over opschorting en uitsluiting van deelname zijn daarentegen openbaar." wordt de volgende zin opgenomen: "Als op basis van de beoordeling in stap 3 opschorting of uitsluiting van toepassing is worden deze als volgt inzichtelijk gemaakt:"

Duur non-conformiteitWijze van openbaarmaking
Circa 1 dag

Entries tijdelijk verwijderen uit lijsten

Publiceren via intern kanaal voor deelnemers met verwachtte duur, prio en scope (bv welke zorgaanbieders/gegevensdiensten getroffen)

Tot ca 1 week

Als bovenstaande, plus:

Deelnemer is verplicht zijn gebruikers op de hoogte te stellen

Vanaf circa een week

Als bovenstaande, plus:

Publiceren op de MedMij website als inactief

Definitief (Formele beëindiging deelnemerschap)Verwijderen deelnemer van MedMij websiteOp pagina Begrippenlijst

Toevoegen DAP


Ter info: De verschillende statussen zoals in de DAP opgenomen
omschrijving/doel
1aanwijzingDeelnemer voldoet niet aan gestelde eisen die niet de IB aantasten en krijgt maximaal 3 maanden om de bevinding aantoonbaar op te lossen
2inactief (verzoek)Deelnemer verzoekt zelf tot het tijdelijk niet uitwisselen van gegevens via MedMij (maximaal 1 jaar)
3inactief (opdracht)Deelnemer voldoet tijdens reguliere controles niet aan gestelde eisen die wel de IB aantast/na oplostermijn geen oplossing voor bevinding
4schorsingDeelnemer voldoet nav signaal niet aan gestelde eisen die wel de IB aantast
5formele beëindigingNa ingebreke stelling het beeindigen van de deelnemersovereenkomst het afnemen van het label
6formele beëindigingdeelnemer wil niet langer deelnemen aan MedMij en schrijft uit op eigen verzoek
7formele beëindigingMedMij wil na 1 jaar inactief uitschrijven