Document toolboxDocument toolbox

RFC0030 Vertegenwoordiging

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?
In het MedMij Afsprakenstelsel neemt de Persoon nu tegelijk twee rollen aan:
 • Gebruiker van de PGO
 • Betroffene, degene waarover de gezondheidsgegevens in het persoonlijk gezondheidsdossier gaan.

Dit staat situaties in de weg waarin die twee rollen door verschillende individuen worden aangenomen, met name waarbij de ene Persoon zich door een andere laat vertegenwoordigen.

Een vertegenwoordiging houdt in dat de ene persoon (de Vertegenwoordigde) zich laat vertegenwoordigen door een andere persoon (de Vertegenwoordiger). Met de juiste machtigingen mag een Vertegenwoordiger rechtshandelingen uitvoeren namens de Vertegenwoordiger. Zonder machtiging kan vertegenwoordiging niet plaatsvinden. Binnen het huidige afsprakenstelsel van MedMij betekent dit dat machtigingen gegeven kunnen worden voor het uitvoeren van de bestaande use-cases, te weten Verzamelen, Delen, Abonneren en Notificeren.

Iemand kan op basis van een wettelijke grondslag zijn gemachtigd, zoals gezaghebbende ouder(s) of voogd voor kinderen onder de 12 jaar of op basis van een vrijwillig afgegeven machtiging. Het gebruik van vrijwillig afgegeven machtigingen is bijvoorbeeld noodzakelijk om mantelzorgers hun taak goed uit te kunnen laten voeren in de langdurige zorg.

Deze RFC wil door het beschrijven van nieuwe rollen van de Persoon ruimte maken voor zulke machtigingen. Dat maakt het vooralsnog mogelijk om eenzijdig, in het Zorgaanbiedersdomein, machtigingsfunctionaliteit te gaan gebruiken. Op termijn wil MedMij dat ook, en gekoppeld daarmee, in het Persoonsdomein ondersteunen, maar dat kan nog niet met deze RFC. Dit betekent dat:

 • DVZA's vertegenwoordiging kunnen ondersteunen, door gebruik te kunnen maken van uitgegeven machtigingen. Deze machtigingen worden verkregen uit een machtigingenregister.
 • Ondersteuning van machtiging door DVP's in een andere RFC wordt uitgewerkt.

Hoewel deze wijziging ruimte biedt aan Deelnemers voor het gebruiken van machtigingsfunctionaliteit of anderszins ontkoppelen van Vertegenwoordigers en Vertegenwoordigden, neemt het MedMij Afsprakenstelsel hierover geen expliciete verantwoordelijkheden op, behalve waar deze nieuwe ruimte risico’s inzake vertrouwen en gegevensintegriteit met zich mee kunnen brengen.

Oplossingsrichting
 • Vrijwillige vertegenwoordiging als optioneel onderwerp beschrijven in het afsprakenstelsen, met
  • eigen rolbeschrijvingen, welke gebaseerd zijn op en een uitbreiding vormen van de bestaande rollen. Nieuwe rollen zijn:
   • Vertegenwoordigde
   • Vertegenwoordiger
   • Machtigingenregister
  • verbindingen van deze twee rollen met de passende rollen op de lagen eronder, door de verschillende lagen van het MedMij Afsprakenstelsel.
 • Afspraken toevoegen die voorschrijven dat:
  • een Dossier (in een PGO) slechts informatie over één Betroffene bevat. In een PGO mogen verschillende dossiers worden onderhouden, maar die moeten dus wel gescheiden zijn. Een PGO heeft één Gebruiker, die meerdere Dossiers in zijn PGO kan onderhouden.
  • controles worden uitgevoerd of gebruik kan worden gemaakt / is gemaakt van vertegenwoordiging, zodat het optionele karakter van dit onderwerp behouden blijft en de risico's op vermenging van dossiers worden gemitigeerd.
  • maatregelen worden getroffen voor beheersing van deze risico’s aan het MedMij Afsprakenstelsel, waar nieuwe vertrouwensrisico’s voortvloeien uit deze rol-differentiatie.
  • de beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde inzake leeftijd op de juiste manier worden toegepast.

Deze RFC wordt doorgevoerd als een uitbreiding op het afsprakenstelsel:

 1. Optioneel, dus dienstverleners kunnen er voor kiezen om vertegenwoordigen (op basis van een machtiging) niet te ondersteunen. In het koppelvlak zal de indicatie voor vertegenwoordiging daar optioneel in opgenomen kunnen worden maar dat het verwerken van die indicatie, inclusief de bijbehorende taken, een vrije keuze is voor de dienstverlener.
 2. gericht op Vrijwillig Machtigen en (nog) niet op Wettelijke Vertegenwoordiging.
 3. in eerste opzet gebruik maken van de voorziening voor Vrijwillig Machtigen van DigiD via TVS.  Dit koppelvlak bevat al de indicator voor vertegenwoordiging. Met de opgedane ervaringen kunnen in volgende iteraties de afspraken meer generiek en verder aangescherpt worden
 4. Wel een voorziening in het Zorgaanbiedersdomein, geen voorziening in het Persoonsdomein.
Aanpassing van

Zie subpagina's

Impact op rollen

Persoon, Zorgaanbieder, Dienstverlener zorgaanbieder, Dienstverlener persoon

Impact op beheer

verwerken van de indicatie voor vertegenwoordiging in het koppelvlak 

Impact op RnA

de uitbreiding met indicator voor vertegenwoordiging (ondersteuning voor machtigen)

Impact op Acceptatie

het verwerken van de indicatie voor vertegenwoordiging in het koppelvlak

Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

RFC0055 PGO voorbereiding op machtigen

Eigenaar
Implementatietermijn

1.4.0 (voorbereiding op)

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

n.v.t.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam




Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Neutraal

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Neutraal

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Neutraal

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Positief

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Neutraal

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Positief

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Neutraal

14 Uitwisseling is een keuze

Neutraal

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Positief

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Positief

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Neutraal

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Positief

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Neutraal

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Neutraal

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Positief

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking:

In de eerste uitwerking is de scope beperkt tot de usecase Verzamelen met als doel om voldoende specificaties te bieden voor de uitvoering van een PoC met DigiD Vrijwillig Machtigen. Het mandaat van de machtiging is de vertegenwoordig van een Persoon zonder verdere specificaties van diensten. In de toekomst zal op basis van bevindingen uit de PoC en het gebruik in de zorg dit mandaat verder omschreven worden.

Buiten scope:

 • usecases Delen, Abonneren en Notificeren
 • verwijderen van data na beëindigen van de machtiging
 • maatregelen in PGO als voorbereiding op machtigen (deze zijn beschreven in RFC0055 PGO voorbereiden op machtigen)

Er zijn diverse suggesties voor de termen die hier kunnen passen. In de uitwerking is gekozen voor twee rollen van de Persoon, te weten de Vertegenwoordigde (waar de informatie betrekking op heeft) en de Vertegenwoordiger (die de Vertegenwoordigde vertegenwoordigd en de interactie via de PGO heeft). 

De aanpassingen ten behoeve van het voorbereiden op machtigen zijn beschreven in de Extensie Vertegenwoordiging

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
n.t.b.





Bijlagen