Document toolboxDocument toolbox

Gebruikersvoorwaarden | Burger

Voorwaarden voor gebruik van MijnMitz (profiel.mijnmitz.nl)

Versie 1.0, april 2023

Je leest deze voorwaarden omdat je MijnMitz wilt gebruiken. In MijnMitz kun je jouw zorgaanbieders toestemming geven om medische gegevens over jouw beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders via een elektronisch uitwisselingssysteem. Jouw toestemmingskeuzes worden veilig opgeslagen in MijnMitz. Alleen jouw keuzes worden opgeslagen in MijnMitz. Jouw medische gegevens niet. Het gebruik van MijnMitz is voor jou gratis.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

a) Deze voorwaarden gelden als jij gebruik wilt maken van MijnMitz om je toestemmingskeuzes vast te leggen.

b) Je kunt MijnMitz alleen gebruiken als je akkoord gaat met deze voorwaarden.

c) Aanmelden bij MijnMitz doe je met behulp van DigiD met sms of de DigiD app.

2. Wat is MijnMitz en waarvoor gebruik je MijnMitz?

a) MijnMitz is het webportaal dat zorgaanbieders inzetten om jouw toestemmingen vast te leggen voor gegevensuitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem. Zorgaanbieders bieden deze mogelijkheid om het geven van toestemming door jou te vereenvoudigen en de controle op aanwezigheid van toestemmingen efficiënter te maken.

b) Mitz is van de zorgaanbieders gezamenlijk. Om afspraken met elkaar te maken hebben de zorgaanbieders Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie opgericht. In deze stichting is ook MijnMitz ondergebracht. Deze stichting van de zorgaanbieders is verantwoordelijk voor de toestemmingen registratie.

c) MijnMitz geeft jou de mogelijkheid om toestemmingskeuzes voor verschillende zorgaanbieders of categorieën zorgaanbieders te maken, op te slaan en te wijzigen. De door jouw vastgelegde keuzes zijn samen jouw toestemmingsprofiel. Jij kunt per (type) zorgaanbieder aangeven of deze zorgaanbieder gegevens van jou beschikbaar mag stellen via het elektronisch uitwisselingssysteem voor raadpleging door (een) andere zorgaanbieder(s).

d) In een situatie waarin je acute zorg nodig hebt, kan een zorgaanbieder voor jou tijdelijke toestemming registreren in MijnMitz om gegevens van jou op te vragen via een elektronisch uitwisselingssysteem. Deze toestemming geldt maximaal 72 uur, tenzij je de toestemming daarna zelf in MijnMitz bevestigt. De zorgaanbieder doet dit alleen met jouw instemming, of wanneer jij die niet kunt geven, alleen wanneer de wet het toelaat.

e) Jouw zorgaanbieder heeft inzage in de toestemmingen die jij in MijnMitz aan hem verleent voor het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens aan andere zorgaanbieders.

f) Zorgaanbieders die gegevens van jou willen raadplegen in het kader van jouw (medische) behandeling kunnen via Mitz controleren of jij toestemming hebt gegeven aan andere zorgaanbieders om jouw medische gegevens beschikbaar te stellen. Jouw (medische) gegevens mogen alleen worden geraadpleegd als dat nodig is voor jouw (medische) behandeling.

3. Uitwisseling van (medische) gegevens nadat toestemming in MijnMitz is vastgelegd

a) Als jij toestemming hebt gegeven voor het beschikbaar stellen van jouw (medische) gegevens betekent dit niet automatisch dat jouw (medische) gegevens ook daadwerkelijk worden uitgewisseld met andere zorgaanbieders. Dat komt omdat op het verwerken van gezondheidsgegevens door zorgaanbieders verschillende regels gelden uit verschillende wetten. Denk hierbij aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet algemene bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Jouw zorgaanbieder deelt alleen gegevens als dat nodig is voor het verlenen van goede zorg aan jou.

Het is mogelijk dat jij toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem door jouw zorgaanbieder maar dat deze gegevens (nog) niet beschikbaar worden gesteld door jouw zorgaanbieder. Als je hierover vragen hebt, kun je die stellen aan jouw zorgaanbieder.

b) Het is mogelijk dat jij (nog) geen toestemmingskeuzes kunt vastleggen voor een specifieke zorgaanbieder omdat die zorgaanbieder (nog) geen gebruik maakt van MijnMitz. Je kunt bij jouw zorgaanbieder vragen of hij is aangesloten op Mitz.

4. Verwerking van jouw gegevens in MijnMitz

Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie heeft Stichting VZVZ Servicecentrum gevraagd om het beheer van Mitz uit te voeren. Hieronder valt ook MijnMitz. Hiervoor verwerkt Stichting VZVZ Servicecentrum de door jou ingevulde gegevens, die in MijnMitz worden vastgelegd. Stichting VZVZ Servicecentrum heeft als verwerker van die gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten met de zorgaanbieders die gebruik maken van Mitz.

De beheerder verwerkt de gegevens in MijnMitz zoals dat is afgesproken in de verwerkersovereenkomst met de zorgaanbieder en in de wet, zoals de AVG. Onderdeel daarvan is het treffen van passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen.

5. Welke regels gelden er voor jou bij het gebruik van MijnMitz?

a) Als je kiest om MijnMitz te gebruiken moet je je aan deze voorwaarden houden. En aan de wet.

b) Jij legt jouw eigen toestemmingskeuzes zelf vast.

c) Je mag anderen geen toegang geven tot jouw MijnMitz omgeving, tenzij anderen door jou zijn gemachtigd of anderen op grond van de wet toegang hebben tot jouw MijnMitz omgeving.

d) Als je jonger bent dan 12 jaar kan een van je ouders voor jou toestemming vastleggen. Als je tussen 12 en 16 jaar bent geven jij en je ouder allebei toestemming. In beide gevallen wordt er eerst ingelogd met jouw DigiD en daarna met de DigiD van je ouder om de keuze te bevestigen. Ben je 16 jaar of ouder dan geef jij de toestemming zelf.

e) Geef je anderen toch toegang tot jouw MijnMitz omgeving terwijl dit niet was toegestaan? Dan ben je daarvoor zelf verantwoordelijk. En heb je daardoor schade? Dan zijn Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum daarvoor niet aansprakelijk.

f) Als je merkt dat er problemen zijn bij het gebruik van MijnMitz, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de infolijn Mitz.

6. Toestemmingskeuzes vastleggen in MijnMitz op jouw verzoek

a) Jouw toestemmingskeuzes kunnen op jouw verzoek ook worden vastgelegd door jouw zorgaanbieder. Alleen zorgaanbieders die jou behandelen mogen voor jou toestemmingen vastleggen in MijnMitz. Dit mag alleen als jij dit vraagt aan jouw zorgaanbieder. In spoedsituaties kan een zorgaanbieder toestemming voor jou vastleggen voor maximaal 72 uur (artikel 2d).

b) Als jouw zorgaanbieder voor jou toestemming registreert moet hij zich in het systeem identificeren. Het is daarom voor jou altijd inzichtelijk wie keuzes voor jou heeft vastgelegd. Als jij aangeeft in MijnMitz dat je meldingen wilt ontvangen bij veranderingen in MijnMitz, ontvang jij een melding als er een toestemmingskeuze in je toestemmingsprofiel is vastgelegd of gewijzigd.

c) Als jij eerder aan jouw zorgaanbieder toestemming hebt gegeven voor het beschikbaar stellen van jouw (medische) gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem, zal jouw zorgaanbieder die toestemmingskeuze toevoegen aan MijnMitz. Dit gebeurt op het moment dat jouw zorgaanbieder aansluit op Mitz. Als je dit niet wilt, kun je hiertegen bezwaar maken bij jouw zorgaanbieder of zelf je toestemmingskeuze(s) in Mitz aanpassen.

7. Welke regels gelden er voor Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie

a) Heb jij toestemming gegeven in MijnMitz maar worden er geen (medische) gegevens beschikbaar gesteld voor het opvragen door zorgaanbieders? Jouw zorgaanbieder is ervoor verantwoordelijk of je gegevens wel of niet beschikbaar worden gesteld. Je kunt daarover navraag bij hem doen. De Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Heb je daardoor schade? Dan zijn Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum daarvoor niet aansprakelijk.

b) Worden er gegevens uitgewisseld omdat jij toestemming hebt gegeven in MijnMitz? Jouw zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het registreren en beschikbaar stellen van de juiste gegevens. De Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum zijn niet verantwoordelijk voor dat de juiste gegevens worden uitgewisseld of dat deze gegevens volledig zijn.

c) Heb jij of heeft een vertegenwoordiger namens jou één of meerdere toestemmingskeuzes verkeerd ingevuld in MijnMitz? Dan zijn Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen in Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum daarvoor niet verantwoordelijk. Heb je daardoor schade? Dan zijn Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum daarvoor niet aansprakelijk.

d) Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen invloed op de werking van DigiD en of de DigiD app.

e) Is MijnMitz tijdelijk niet beschikbaar of toegankelijk? Dan zijn Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum daarvoor niet verantwoordelijk. Heb je daardoor schade? Stichting Gemeenschappelijke voorzieningen voor Zorgcommunicatie en Stichting VZVZ Servicecentrum zijn voor die schade niet aansprakelijk.

f) De uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen voor zover dit is toegestaan op basis van de wet.

8. Waar kun je terecht als je vragen en/of klachten hebt?

Stichting VZVZ Servicecentrum heeft een informatieloket ingericht voor ondersteuning en beantwoording van vragen over MijnMitz. Als je een klacht hebt over Mitz, kun je daarvoor ook terecht bij het de infolijn Mitz. Meer informatie hierover vind je terug op www.mijnmitz.nl.

Met vragen of verzoeken over de gegevensverwerking in MijnMitz kun je contact opnemen met de infolijn. Bij vragen over toestemming kun je ook contact opnemen met de jouw zorgaanbieder.

9. Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen als dit nodig is in verband met nieuwe ontwikkelingen . Jij kunt deze voorwaarden regelmatig raadplegen via MijnMitz, zodat jij van wijzigingen op de hoogte bent. Het versienummer onderaan deze voorwaarden toont de laatste datum van wijziging. Als jij inlogt op MijnMitz na een wijziging van deze voorwaarden moet jij opnieuw akkoord gaan met de voorwaarden voor je verder kunt met het gebruik van MijnMitz.