Deelnemer | MC-leverancier

Deze pagina van het Afsprakenstelsel is normerend. Alle partijen die zijn toegetreden tot het Afsprakenstelsel moeten zich houden aan de afspraken, procedures en voorwaarden.

De leverancier van de Mitz Connector is deelnemer

De Mitz Connector is een door Mitz geaccepteerd product dat voor zorgaanbieders de connectie met Mitz verzorgt. De communicatie tussen de Mitz Connector en Mitz verloopt via de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534469 van Mitz. Via een Mitz Connector kan een zorgaanbieder gebruik maken van de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534200 die Mitz biedt.

Een leverancier van een Mitz Connector (MC-leverancier) is een organisatie die toetreedt tot het Afsprakenstelsel en de rol van deelnemer vervult. De MC-leverancier kan een private (commerciële) partij zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgaanbieder die het product zelf ontwikkelt.

Verantwoordelijkheid

MC-leveranciers hebben in het Afsprakenstelsel de volgende verantwoordelijkheden:

 • ontwikkelen van een product dat voldoet aan de specificaties van Mitz

 • zorgen dat toekomstige versies van het product blijven voldoen aan de specificaties

 • leveren van de configuratie van de operationele werking van de Mitz Connector bij de aansluiting van een zorgaanbieder op Mitz

 • leveren van support aan de aangesloten zorgaanbieders

 • het operationele beheer van het product

Voorwaarden

De MC-leverancier en het product Mitz Connector moeten voldoen aan het PvE AMC. Vanuit dit PvE kan verwezen worden naar eisen in andere architectuurdocumenten.

Als het operationele beheer van het product door de zorgaanbieder wordt gedaan, moet de zorgaanbieder voldoen aan de eisen die betrekking hebben op het operationele beheer.

Zie: https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535727

Deelname-overeenkomst

Een MC-leverancier gaat een deelname-overeenkomst aan met Mitz.

Zie:

Toetreden

Het toetreden bestaat uit twee delen:

Organisatie wordt deelnemer

Na formele aanmelding bij Mitz en het ondertekenen van de deelname-overeenkomst krijgt de MC-leverancier toegang tot de faciliteiten van Mitz, zoals de testomgeving.

De MC-leverancier moet vervolgens binnen 12 maanden een product succesvol laten accepteren op één of meer Mitz-koppelvlakken.

Na succesvolle acceptatie van een Mitz Connector treedt de MC-leverancier als deelnemer toe tot het Afsprakenstelsel.

Product wordt Mitz Connector

Het product dat de koppelvlakken met Mitz verzorgt kan zich op één of meerdere koppelvlakken laten accepteren. Tijdens de acceptatie wordt getoetst of het product voldoet aan de eisen van Mitz.

Een Mitz Connector is de versie van het product waarmee het acceptatieproces succesvol doorlopen is.

De Mitz Connector wordt vermeld op de website van Mitz inclusief de koppelvlakken waarvoor de Mitz Connector geaccepteerd is.

Proces voor acceptatie van de Mitz Connector en toetreden van de MC-leverancier

Onderstaande tabel bevat een toelichting op de onderdelen van het toetredingsproces.

Onderdeel

Omschrijving

Onderdeel

Omschrijving

Aanmelden

De MC-leverancier meldt zich aan bij Mitz.

Tekenen deelname-overeenkomst en eigen verklaring

Mitz toetst of de MC-leverancier geschikt is voor de rol van deelnemer.

De MC-leverancier tekent de deelname-overeenkomst. Dit is voorwaardelijk om toegang te krijgen tot de ondersteunende faciliteiten van Mitz.

Voor aanvang van het acceptatieproces moet de eigen verklaring worden getekend.

Aansluiten op de
test- en acceptatieomgeving

Mitz biedt de MC-leverancier een testomgeving om de koppelvlakken met Mitz en de berichten te testen. De MC-leverancier moet met zijn product op de test- en acceptatieomgeving worden aangesloten.

Acceptatie als Mitz Connector

De MC-leverancier stemt met Mitz af welke testen minimaal moeten worden uitgevoerd.

De MC-leverancier test alle afgesproken koppelvlakken en berichten. Na het succesvol afronden van het testtraject, stelt de MC-leverancier een testrapport op en levert dat aan bij Mitz als bewijs van een succesvol testtraject. Mitz beoordeelt de testrapporten.

De MC-leverancier levert vereiste documentatie op om aan te tonen dat het voldoet aan de eisen van Mitz. Dit kan parallel lopen aan de technisch en functionele testen. Mitz beoordeelt of de aangeleverde documenten voldoen aan de eisen.

Wanneer de MC-leverancier en het product voldoen aan alle eisen stelt Mitz een overall acceptatie-advies op voor formele acceptatie. Eventuele non-conformiteit wordt separaat beoordeeld.

Wanneer er geen belemmeringen zijn geconstateerd wordt het product geaccepteerd. De geaccepteerde versie van het product is nu een Mitz Connector. De MC-leverancier ontvangt het acceptatiebewijs.

Toetreden als deelnemer

De MC-leverancier treedt toe als deelnemer aan het Afsprakenstelsel zodra:

 • de deelname-overeenkomst is ondertekend

 • een product binnen 12 maanden na ondertekenen succesvol geaccepteerd is op één of meerdere afgesproken Mitz-koppelvlakken

De Mitz Connector mag vervolgens worden aangesloten op de productieomgeving van Mitz.

Heracceptatie

Het opnieuw doorlopen van (onderdelen van) het acceptatieproces kan nodig zijn in de volgende situaties:

 • een huidige deelnemer implementeert een nieuwe versie van het product met impact op de Mitz-koppelvlakken

 • een huidige deelnemer implementeert een major release van Mitz (zie )

 • Mitz heeft gerede vermoedens dat het product niet aan de geldende eisen voldoet

De MC-leverancier moet met Mitz afstemmen of heracceptatie nodig of wenselijk is. En zo ja, welke delen van het proces opnieuw doorlopen moeten worden.

Periodieke hack- en penetratietest

Mitz vereist dat de MC-leverancier een periodieke hack- en penetratietest uitvoert zoals beschreven in de procedure .

Blijvend voldoen aan de voorwaarden

Een MC-leverancier treedt toe tot het Afsprakenstelsel en conformeert zich aan de eisen in het Afsprakenstelsel. Periodiek kan de MC-leverancier gevraagd worden aan te tonen dat het nog steeds voldoet aan de eisen van Mitz. Dit kan bijvoorbeeld door het opnieuw overleggen van een eigen verklaring, een externe auditverklaring en/of het faciliteren van een audit.

Implementatiehandleidingen

Op de pagina staan implementatiehandleidingen die horen bij de verschillende .

Ondersteuning

 • Op de website Mitz-toestemming.nl staat onder andere algemene informatie, veelgestelde vragen en een kennisbank voor leveranciers van een Mitz Connector

 • Het Mitz-leveranciersmanagement ondersteunt leveranciers die gebruik willen maken van Mitz. Neem contact op met het Mitz-leveranciersmanagement via het contactformulier op Mitz-toestemmingen.nl