Document toolboxDocument toolbox

Gebruiker | Burger

De burger is gebruiker

Burgers kunnen hun toestemmingskeuzes in https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533388 vastleggen en beheren. De burger vervult daarmee de gebruikersrol binnen Mitz. De burger treedt niet toe tot het Afsprakenstelsel.

Gebruik maken van Mitz

Om gebruik te maken van MijnMitz, is een persoonlijk Mitz-gebruikersaccount noodzakelijk.

Voorwaarden Mitz-gebruikersaccount

Burgers die gebruik willen maken van MijnMitz, moeten voor het aanmaken van een Mitz-gebruikersaccount beschikken over een:

  • burgerservicenummer (BSN)

  • DigiD-account

  • e-mailadres voor de activatie van het gebruikersaccount op MijnMitz

Aanmaken Mitz-gebruikersaccount

Een burger kan zijn persoonlijke Mitz-gebruikersaccount activeren door de volgende stappen te doorlopen:

  1. inloggen op MijnMitz.nl met DigiD

  2. doorlopen van de onboarding waarin de burger geïnformeerd wordt over toestemmingen en de werking van Mitz

  3. invullen van enkele noodzakelijke gegevens, zoals gebruikersnaam, leeftijdscategorie en e-mailadres

  4. accepteren van de gebruikersvoorwaarden van Mitz

  5. het opgegeven e-mailadres bevestigen via een link in een verificatie e-mail die vanuit MijnMitz wordt verzonden

Op de pagina https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533388 staan enkele mogelijkheden van MijnMitz verder toegelicht.
Op de pagina https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534358 staan alle functionaliteiten voor de burger.

Gebruikersvoorwaarden met Mitz

In de gebruikersvoorwaarden staat onder andere wat Mitz is en hoe Mitz werkt, wat het effect is van het vastleggen van een toestemmingskeuze, welke regels er gelden voor Mitz en waar de burger terecht kan met vragen en/of klachten.

Het elektronisch vastleggen, wijzigen en verwijderen van toestemmingskeuzes is een verantwoordelijkheid van de burger. Deze verantwoordelijkheid kan de burger zelf of zijn vertegenwoordiger uitvoeren. De vertegenwoordiger kan een wettelijke vertegenwoordiger zijn, zoals een ouder of voogd bij kinderen. Op het moment dat er hiervoor landelijke registers beschikbaar komen, kunnen ook aangewezen personen (bij onder-curatele-gestelden of wilsonbekwamen) of een door de burger gemandateerde persoon (zoals een mantelzorger) de burger vertegenwoordigen.

Burgers accepteren gebruikersvoorwaarden de eerste keer dat zij MijnMitz gebruiken en daarna bij gewijzigde voorwaarden. Ze verlenen in diezelfde handeling de toestemming voor het verwerken van gegevens in Mitz.

Zie de bijlage voor de .

Privacyverklaring

Op het gebruik van MijnMitz door de burger is de privacyverklaring van toepassing.

Zie de bijlage voor de .

Meer informatie

MijnMitz.nl is de informatieve website voor burgers en de toegang tot de Mitz-voorziening. Op deze site staan onder andere de contactgegevens van de infolijn Mitz voor burgers.