Document toolboxDocument toolbox

Toestemmingsvraag en toestemmingskeuzes

Deze pagina beschrijft opbouw van de toestemmingsvraag die aan de burger gesteld wordt. En de toestemmingskeuzes die een burger vervolgens heeft.

Toestemmingsvraag

Mitz hanteert een eenduidige semantiek voor de opbouw van een toestemmingsvraag.

De toestemmingsvraag is opgebouwd uit drie elementen (de blauwe blokken in de figuur hierboven):

#

Element

Beschrijving

#

Element

Beschrijving

1

Dossierhoudende zorgaanbieder(s)

De zorgaanbieder of categorie van zorgaanbieders die toestemming krijgt om gegevens elektronisch beschikbaar te stellen

Conform wet- en regelgeving is een toestemming altijd nodig voor de dossierhouder

2

Noodzakelijke gegevens

Dit betreft de gegevens die relevant zijn voor de behandeling

3

Raadplegende zorgaanbieder(s)

De categorie van zorgaanbieders waaraan de dossierhoudende zorgaanbieder gegevens ter beschikking mag stellen

Dit is een voorbeeld van een toestemmingsvraag:

Ik geef toestemming aan huisartsen en huisartsenposten om de relevante behandelgegevens beschikbaar te stellen aan ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra.

Toestemmingscatalogus

De basis voor de toestemmingsvragen is de Mitz https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534705. Hierin staan alle mogelijke combinaties van de drie elementen die uiteindelijk leiden tot verschillende toestemmingsvragen. Ook staan hier de verschillende categorieën van dossierhouders, raadplegers en gegevens in uitgewerkt.

Categoraal versus individueel

De burger heeft de keuze tussen een categorale toestemmingskeuze of een individuele toestemmingskeuze.

Categoraal
Bij een categorale toestemmingskeuze geldt de keuze voor de volledige categorie van dossierhoudende zorgaanbieders. Alle zorgaanbieders - die binnen die categorie vallen, die aangesloten zijn op Mitz en een behandelrelatie met de burger hebben - maken dan van deze toestemmingskeuze gebruik bij het beschikbaar stellen van de gegevens.

Individueel
Bij een individuele toestemmingskeuze geldt de keuze voor één individuele dossierhoudende zorgaanbieder. Alleen die zorgaanbieder kan - als deze aangesloten is op Mitz en een behandelrelatie met de burger heeft - gebruik maken van de toestemmingskeuze bij het beschikbaar stellen van de gegevens.

 

Wanneer een burger een individuele toestemmingskeuze heeft gemaakt voor een zorgaanbieder en ook een categorale toestemmingskeuze voor de hele categorie van die zorgaanbieder, dan zal de keuze die betrekking heeft op de individuele zorgaanbieder voorrang krijgen bij het beantwoorden van autorisatievragen in Mitz.

Toestemmingskeuzes

In het toestemmingsregister (zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534121) liggen de toestemmingskeuzes van burgers vast.

Er zijn 3 verschillende toestemmingskeuzes die geregistreerd worden:

Toestemmingskeuze

Toelichting

Toestemmingskeuze

Toelichting

JA

De burger heeft toestemming gegeven aan een categorie van dossierhoudende zorgaanbieders (of een individuele dossierhoudende zorgaanbieder) om de noodzakelijke gegevens beschikbaar te stellen aan een categorie van raadplegende zorgaanbieders

NEE

De burger heeft geen toestemming gegeven aan een categorie van dossierhoudende zorgaanbieders (of een individuele dossierhoudende zorgaanbieder) om de noodzakelijke gegevens beschikbaar te stellen aan een categorie van raadplegende zorgaanbieders

Onbepaald

Er is geen toestemmingskeuze vastgelegd