Document toolboxDocument toolbox

Actoren

De Mitz-architectuur kent personen, organisaties en technische componenten als actoren in de toestemmingsketen:

  • burger

  • zorgaanbieder

  • zorgverlener en zorgmedewerker

  • Mitz

  • Mitz Connector

  • zorginformatiesysteem (XIS)

  • uitwisselingssysteem (US)

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de actoren in de toestemmingsketen.

De actoren worden hieronder nader beschreven.

Burger

De burger legt in Mitz zijn toestemmingskeuzes vast. Binnen een specifieke zorgcontext is de burger vervolgens patiënt of cliënt van een zorgaanbieder.

De burger kan zelf via MijnMitz toestemmingskeuzes vastleggen en beheren. Een patiënt kan tevens een behandelend zorgverlener/zorgmedewerker vragen een toestemmingskeuze vast te leggen of aan te passen als de zorgaanbieder gebruik maakt van de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534255 om voor de patiënt een toestemming vast te leggen.

De pagina https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534358 geeft een overzicht van alle mogelijkheden die Mitz biedt voor de burger.

Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder is de organisatie die gebruik maakt van Mitz. Een zorgaanbieder kan dossierhouder en/of raadpleger van medische gegevens zijn. Een dossierhoudende zorgaanbieder legt in Mitz vast van welke patiënten een dossier aanwezig is.

Mitz biedt meerdere functionaliteiten voor zorgaanbieders.

Zo kan een zorgaanbieder bij Mitz de door de burger vastgelegde toestemmingskeuzes bevragen. Een zorgaanbieder kan Mitz gebruiken om de locatie van medische gegevens van een specifieke patiënt te achterhalen, indien daarvoor toestemming is.

Verder kan een zorgaanbieder toestemmingskeuzes van patiënten - die eerder al lokaal zijn vastgelegd - migreren naar Mitz. Een zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de toestemmingskeuzes van zijn patiënten.

Voor alle functionaliteiten die gebruik maken van de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534469 van Mitz heeft de zorgaanbieder een Mitz Connector nodig voor de communicatie met Mitz. naar Mitz kunnen direct gelegd worden zonder tussenkomst van een Mitz Connector, bijvoorbeeld direct vanuit het XIS voor de functionaliteit Samen-naar-MijnMitz.

Een zorgaanbieder kan toetreden tot het Afsprakenstelsel. Zie de pagina .

Zorgverlener en zorgmedewerker

Zorgverleners en zorgmedewerkers zijn de personen die onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder gebruik maken van de functionaliteiten van Mitz en borgen dat de zorgaanbieder aan de voorwaarden van Mitz voldoet. Zie .

Zorgverleners en zorgmedewerkers kunnen onder andere op verzoek van de patiënt toestemmingskeuzes vastleggen en inzage krijgen in de toestemmingskeuzes van een patiënt binnen zijn of haar zorgorganisatie. Welke Mitz-functionaliteiten beschikbaar zijn voor de zorgverlener en zorgmedewerker is afhankelijk van het ondersteunen hiervan door de softwareleveranciers van de zorgaanbieder.

De zorgverlener die een toestemmingskeuze vastlegt op verzoek van de patiënt, authentiseert zich op basis van middelen gebaseerd op het UZI-register. Een zorgmedewerker kan de taken van een zorgverlener met betrekking tot Mitz uitvoeren en onder voorwaarden gebruik maken van de Mitz-functionaliteiten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met een UZI-pas en met de juiste autorisaties.

Mitz

Mitz is de online toestemmingsvoorziening. Mitz bestaat uit een aantal , biedt meerdere aan zowel zorgaanbieders als burgers. Voor de connectiviteit met andere systemen kent Mitz voor de Mitz Connector en voor het XIS.

Mitz Connector

Een Mitz Connector is direct verbonden met de Mitz-koppelvlakken en verzorgt daarmee de communicatie tussen Mitz en zorgaanbiedersystemen (zoals het XIS en de uitwisselingssystemen). Een MC-leverancier treedt als deelnemer toe tot het Afsprakenstelsel (zie ) en heeft aangetoond te voldoen aan de eisen van Mitz in het PvE AMC. Zie .

Zorginformatiesysteem (XIS)

Een informatiesysteem bij een zorgaanbieder (XIS) bevat de medische gegevens van een patiënt en is de plek waar een aantal Mitz-functionaliteiten getoond worden aan de zorgverleners en zorgmedewerkers.

Voor de functionaliteit Samen-naar-MijnMitz kan het XIS direct met Mitz communiceren via een snelkoppeling. Voor alle overige functionaliteiten verloopt de communicatie via een Mitz Connector.

Het XIS kan bijvoorbeeld via een Mitz Connector de toestemmingskeuzes van Mitz opvragen om te bepalen of er medische gegevens beschikbaar gesteld mogen worden. Het XIS kan ook door middel van een toestemmingsknop direct een specifieke set van toestemmingskeuzes in Mitz laten vastleggen.

Een XIS is een actor in de architectuur. Het is geen rol in het Afsprakenstelsel. Binnen het Afsprakenstelsel is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het eigen XIS.

Uitwisselingssysteem (US)

Een uitwisselingssysteem verzorgt de uitwisseling van medische gegevens tussen de systemen van zorgaanbieders. In het proces van uitwisselen van de medische gegevens spelen toestemmingen een grote rol.

De positie van het US in het softwarelandschap zal van zorgaanbieder tot zorgaanbieder verschillen. Sommige zorgaanbieders hebben slechts één US terwijl andere zorgaanbieders via meerdere US’en uitwisselen.

Een US kan een Mitz Connector zijn door te voldoen aan de eisen aan de rol van deelnemer (MC-leverancier) en op die manier communiceren met Mitz. Het is ook mogelijk dat een zorgaanbieder via een Mitz Connector met Mitz communiceert en vervolgens in het eigen softwarelandschap organiseert dat de toestemmingskeuzes beschikbaar zijn voor de verschillende eigen US’en.

Een US is een actor in de architectuur. Het is geen rol in het Afsprakenstelsel. Binnen het Afsprakenstelsel is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor de gebruikte US’en.