2. Governance

Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie

De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie (hierna: Stichting GVvZ) is opdrachtgever van Mitz. De Stichting GVvZ geeft opdracht aan Stichting VZVZ Servicecentrum (hierna VZVZ-SC) voor de doorontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Mitz. In samenwerking tussen de Stichting GVvZ en VZVZ-SC vindt de beleidsvorming over de doorontwikkeling van Mitz plaats.

De beslissende invloed over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Mitz - en daarmee de verwerkingsverantwoordelijkheid van de Stichting - wordt geborgd in de statuten en reglementen van de Stichting. 

Mitz is ontwikkeld met medewerking en instemming van de koepelorganisaties van zorgaanbieders. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting GVvZ formuleert in afstemming met de Gebruikers(raad) de strategie van Mitz en ziet toe op de realisatie hiervan.

De bestuurder is het boegbeeld van Mitz, zowel binnen het zorgveld (waaronder ook patiënten/burgers) als in de contacten met overige stakeholders (ministerie, verzekeraars, etc.). De taak van het bestuur is het realiseren van het jaarplan Mitz. De activiteiten van de bestuurder worden ingekaderd door de Gebruikersraad, de statuten en het bestuursreglement. De bestuurder is onafhankelijk van de koepelorganisaties (‘zonder last of ruggespraak’ maar mét hun steun) en wordt vanuit VZVZ-SC ondersteund.

Het bestuur van de Stichting GVvZ bestaat uit één bestuurder.

Gebruikersraad

In de statuten van de Stichting GVvZ is bepaald dat de Stichting een Gebruikersraad kent voor iedere digitale voorziening die de Stichting beheert.

Dit betekent dat een Gebruikersraad Mitz wordt ingesteld. Deze Gebruikersraad bestaat uit afgevaardigden van de organisaties en instellingen die van Mitz gebruik maken. 

De Gebruikersraad Mitz stelt zich ten doel:  

  • het kunnen uitoefenen van een beslissende invloed op de gehele verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mitz

  • het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van Mitz en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens

  • het in overleg met het bestuur vaststellen van procedures en werkwijzen voor het gebruik van Mitz

  • het doen van aanbevelingen aan en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur aangaande Mitz

De verdere taken, bevoegdheden, toe- en uittreding en werkwijze van een gebruikersraad worden bij afzonderlijk reglement door de betreffende gebruikersraad vastgesteld. De gebruikersraad is te allen tijde bevoegd het hiervoor bedoelde reglement te wijzigen of op te heffen.

Stichting VZVZ Servicecentrum

VZVZ-SC heeft haar organisatie uitgebreid voor de dienst Mitz. De dienst wordt geleverd door de Mitz Service & Beheerorganisatie (Mitz S&B) van VZVZ-SC. Mitz S&B is verantwoordelijk voor de:

  • doorontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Mitz (inclusief Afsprakenstelsel)

  • service aan burgers (o.a. infolijn), zorgaanbieders (o.a. servicelijn, aansluitbegeleiding, informatiematerialen) en deelnemers (acceptatie, beheer, servicedesk)

De relatie tussen de Stichting GVvZ en VZVZ-SC is via een overeenkomst van opdracht inclusief verwerkersovereenkomst vastgelegd.

Op basis van input van de Gebruikersraad en ontwikkelingen in het zorgveld stelt VZVZ-SC een jaarplan voor Mitz op. VZVZ-SC bespreekt het jaarplan met het bestuur en de Gebruikersraad en stelt het jaarplan vast. De Stichting GVvZ zorgt voor financiering van deze activiteiten. VZVZ-SC rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang van het jaarplan.

Mitz S&B heeft voor deze activiteiten operationele processen ingericht. Zie deel 7. Operationele diensten en processen.

Deelnemersraad

In de Deelnemersraad Mitz zitten vertegenwoordigers van de deelnemers (zie Deelnemer | MC-leverancier). De Deelnemersraad is voor Mitz S&B (zie 7. Operationele diensten en processen) het aanspreekpunt over ontwikkelingen van Mitz die de Mitz Connector betreffen. Deelnemers kunnen wensen inbrengen voor de doorontwikkeling van Mitz. De doorontwikkeling van de architectuur wordt voorgelegd aan de Deelnemersraad ter toetsing op haalbaarheid, draagvlak en impact op de Mitz Connector. Aangesloten zorgaanbieders kunnen samen met de verantwoordelijke MC-leveranciers ook wensen inbrengen voor de doorontwikkeling van Mitz. De Deelnemersraad wordt voorgezeten door de productmanager Mitz van VZVZ-SC. 

De Deelnemersraad komt maximaal drie keer per jaar bijeen en bespreekt onder andere de volgende onderwerpen:

  • voortgang en uitrol Mitz

  • nieuwe ontwikkelingen, wensen en behoeften

  • architectuurreleases

Bij toename van het aantal deelnemers kan een apart beheerplatform voor operationele onderwerpen worden ingericht.

Meer informatie

Op de onderliggende pagina’s staan de Overeenkomsten en Gegevensverwerkingsverantwoordelijkheden nader uitgewerkt.