Document toolboxDocument toolbox

Terminologie

Wet- en regelgeving heeft een grote invloed op de terminologie van Mitz. Alle betrokkenen moeten juridisch correct geïnformeerd worden en tegelijkertijd moet het begrijpelijk zijn. In de ontwikkeling van het Afsprakenstelsel, de architectuur, de technische voorziening, informatiematerialen etc. wordt steeds gezocht naar de beste termen.

Deze pagina bevat een aantal taalkundige keuzes van Mitz en enkele kernbegrippen die veelgebruikt worden en van belang zijn voor het begrip van het Afsprakenstelsel en de architectuur.

Een uitgebreide Afkortingen- en begrippenlijst is hier te vinden: https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535727.

Taalkundige keuzes

Sommige termen worden in bepaalde contexten strikt gehanteerd, bijvoorbeeld de juridische context. In andere contexten is het vaak mogelijk vrijer te formuleren met alternatieve termen, bijvoorbeeld in communicatie naar de burger.

Onderstaande bevat een aantal belangrijke taalkundige keuzes en alternatieven die ook gebruikt worden.

Formele term

Ook gebruikt

Toelichting

Formele term

Ook gebruikt

Toelichting

Burger

 • patiënt 

 • cliënt

Alle natuurlijke personen met een BSN kunnen gebruik maken van Mitz.

Mitz is een toestemmingsvoorziening voor de zorg. Binnen de context van het zorgproces wordt daarom ook de term patiënt of cliënt gebruikt.

Beschikbaar stellen

 • raadplegen

 • uitwisselen

 • delen

Een toestemmingskeuze heeft betrekking op het beschikbaar stellen van medische gegevens. De term beschikbaar stellen is de juridisch correcte term die gehanteerd wordt in formele communicatie zoals de toestemmingsvraag aan de burger.

Buiten de formele communicatie worden verschillende alternatieven gebruikt. Met de kanttekening dat in alle gevallen beschikbaar stellen wordt bedoeld. 

Het gaat specifiek om het beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem. Zie ook deel https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533286/1.+De+basis+van+Mitz#Scope.

Medische gegevens

 • gegevens

 • noodzakelijke gegevens

 • relevante gegevens

Een toestemmingskeuze heeft betrekking op het beschikbaar stellen van de voor de behandeling noodzakelijke medische gegevens. Buiten de formele communicatie wordt ook de term gegevens gebruikt. 

In de communicatie naar burgers wordt gebruikt de gegevens die nodig zijn voor de behandeling, noodzakelijke gegevens of relevante gegevens om duidelijk te maken dat niet het hele dossier gedeeld wordt, maar een gefilterde set gegevens o.b.v. bijvoorbeeld beroepsrichtlijnen. 

Mitz-kernbegrippen

Onderstaande tabel bevat een toelichting op de kernbegrippen die binnen Mitz gebruikt worden.

Begrip

Toelichting

Lees er meer over

Begrip

Toelichting

Lees er meer over

Mitz

Online toestemmingsvoorziening waarin toestemmingskeuzes vastgelegd en beheerd worden. Andere systemen kunnen bij de toestemmingsvoorziening controleren of er toestemming is gegeven voor een bepaalde uitwisseling.  

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533286

MijnMitz

MijnMitz is de website van de online toestemmingsvoorziening Mitz waar toestemmingskeuzes kunnen worden vastgelegd en beheerd.

MijnMitz is bereikbaar via MijnMitz.nl.

Actoren

Patiënt

Een natuurlijk persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend. Binnen het Afsprakenstelsel wordt deze term gebruikt voor een burger binnen een specifieke zorgcontext.

Zorgverlener

Een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent aan een patiënt.

Zorgmedewerker

Een natuurlijk persoon die werkt onder verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder en niet onder de definitie van zorgverlener valt. Bijvoorbeeld een administratief medewerker.

Zorgaanbieder

Zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners (Wkkgz).

 • Het gaat in alle gevallen om de zorgverleningspraktijk, niet om een persoon.

 • Een zorgaanbieder heeft medische gegevens - met betrekking tot de behandeling van een patiënt - opgeslagen in een elektronisch dossier.

 • Gegevens uit het elektronisch dossier kunnen ook elektronisch worden uitgewisseld.

De term zorgaanbieder wordt gebruikt als zowel dossierhoudende als raadplegende zorgaanbieders bedoeld worden.

Dossierhoudende zorgaanbieder

Een zorgaanbieder die aan Mitz de opdracht heeft gegeven voor de vastlegging en controle van toestemmingskeuzes en abonneeregistratie van hun patiënten.

Een dossierhoudende zorgaanbieder kan een relevante bron zijn voor raadplegende zorgaanbieders, die deze gegevens nodig hebben voor de behandeling van de patiënt.

Verkorte term: dossierhouder

Raadplegende zorgaanbieder

Een zorgaanbieder die de beschikking wil hebben over medische gegevens van een dossierhoudende zorgaanbieder voor de behandeling van een patiënt.

Een dossierhoudende zorgaanbieder kan - voor de behandeling van een specifieke patiënt - de raadplegende zorgaanbieder zijn.

Mitz Connector

De Mitz Connector is het geaccepteerde product van een MC-leverancier dat voor zorgaanbieders de connectie met Mitz verzorgt via één of meerdere Mitz-koppelvlakken.

Afkorting: MC

MC-leverancier

De verantwoordelijke leverancier van een Mitz Connector.

De MC-leverancier kan een private (commerciële) partij zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgaanbieder die het product zelf ontwikkelt.

De MC-leverancier vervult de rol van deelnemer aan Mitz en treedt toe tot het Afsprakenstelsel.

Uitwisselingssysteem

Een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronisch gegevens kunnen uitwisselen. Dat kan een systeem zijn voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook een systeem waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren. Een uitwisselingssysteem kan regionaal of landelijk georganiseerd zijn. Voorbeelden zijn: ZorgMail, ZorgDomein, Zorgplatform en het Landelijk Schakelpunt. Een zorgaanbieder kan ook gegevens delen via een portaal waar andere behandelaren van de patiënt op in kunnen loggen.   

Afkorting: US

Zorginformatiesysteem

Informatiesysteem ter ondersteuning van een zorgverlener.

Afkorting: XISToestemmingsbegrippen

Toestemmingsmogelijkheden

De combinatie van dossierhoudende zorgaanbiedercategorieën, gegevenscategorieën en raadplegende zorgaanbiedercategorieën. Deze combinatie leidt tot de verschillende toestemmingsmogelijkheden in Mitz.

Toestemmingsmatrix

De matrix in de toestemmingscatalogus waar alle toestemmingsmogelijkheden in staan.

Toestemmingsvraag

De vraag die aan de burger wordt gesteld op basis van de toestemmingsmogelijkheden.

Toestemmingskeuze

Een JA-antwoord of een NEE-antwoord op de toestemmingsvraag. Of een ‘onbepaald’ als er nog geen toestemmingskeuze vastgelegd is.

Toestemming

Een JA-antwoord op de toestemmingsvraag.

Toestemmingsketen

De hele keten van actoren die betrokken (kunnen) zijn bij het vastleggen, beheren van en geïnformeerd worden over toestemmingskeuzes in Mitz en MijnMitz.