1. De basis van Mitz

Mitz in het kort

Mitz is een online toestemmingsvoorziening. Een voorziening die burgers in staat stelt regie te voeren op hun toestemmingskeuzes. In Mitz leggen burgers toestemmingskeuzes vast voor zorgaanbieders. Met een toestemming kunnen zorgaanbieders het medisch dossier van de burger beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders van die burger. Mitz is een voorziening van zorgaanbieders om burgers meer regie te geven op de uitwisseling van medische gegevens. Mitz ontzorgt ook de zorgaanbieder in het toestemmingsbeheer. https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533388 is het portaal waar een burger toestemmingen kan vastleggen en beheren.

Als een zorgaanbieder (met het medisch dossier) een vraag ontvangt van een andere zorgaanbieder (de raadpleger) voor het aanleveren van medische gegevens, dan kan de dossierhouder bij Mitz controleren of de burger hiervoor toestemming heeft gegeven. Met maximale transparantie naar de burger, namelijk: wie heeft een toestemmingskeuze opgevraagd voor wie.

Mitz is een:

 • gemeenschappelijke voorziening waarmee burgers zelf online de toestemmingskeuzes voor hun aangesloten zorgaanbieders kunnen beheren

 • gemeenschappelijk dienst voor zorgaanbieders om te ontzorgen in het toestemmingsbeheer (registratie– en controle) van hun patiënten, inclusief een infolijn voor burgers, een servicelijn voor zorgaanbieders en een servicedesk voor leveranciers

Aanleiding en achtergrond

De uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders gaat steeds vaker elektronisch. In de wet is vastgelegd dat voor een belangrijk deel van deze uitwisselingen een uitdrukkelijke toestemming van de burger nodig is. Dit betreft een toestemming van de burger aan de dossierhoudende zorgaanbieder.

Zorgaanbieders hebben vastgesteld dat samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening nodig is. Dit maakt het mogelijk om één online voorziening aan burgers aan te bieden. Een voorziening die faciliteert in het efficiënt en laagdrempelig voeren van regie over het beschikbaar stellen van (gegevens uit) medische dossiers via een elektronisch uitwisselingssysteem. Het ontlast de zorgaanbieder in het verzamelen en beheren van toestemmingskeuzes. Hiermee ontstaat ook één plek waar zorgaanbieders de toestemming van hun patiënten kunnen controleren en raken lokale toestemmingsregistraties overbodig.

De samenwerking van de zorgaanbieders heeft geleid tot de ontwikkeling van Mitz. De samenwerking is ondergebracht in de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie (zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604/2.+Governance#GVvZ).

Doel van Mitz

De online toestemmingsvoorziening Mitz streeft de volgende doelen na:

 • het verbeteren van de regiemogelijkheden van burgers op het vastleggen en beheren van toestemmingskeuzes

 • het ontzorgen van de zorgaanbieder in het toestemmingsbeheer (registratie– en controle) van hun patiënten inclusief de bijbehorende informatieverstrekking

Onder het verbeteren van de regiemogelijkheden wordt verstaan dat een burger laagdrempelig in staat wordt gesteld om toestemmingskeuzes vast te leggen en te beheren. Laagdrempelig door het tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen doen, zonder directe tussenkomst van de zorgaanbieder.

Scope

De scope van Mitz is:

Binnen en buiten scope

De scope bestaat uit 6 elementen. Per element wordt - in onderstaande tabel - inzichtelijk gemaakt wat binnen en buiten de huidige scope van Mitz valt. 

#

Onderdeel

Binnen scope van Mitz

Buiten scope van Mitz

#

Onderdeel

Binnen scope van Mitz

Buiten scope van Mitz

1

Toestemmingskeuzes

Het beheer van uitdrukkelijke toestemmingskeuzes

 • Het beheer van veronderstelde toestemming (bv. een verwijzing of recept)

 • Het daadwerkelijk uitwisselen van medische gegevens (dit gaat via uitwisselingssystemen zoals het LSP, XDS-netwerken en portalen)

2

Burgers

Alle burgers met een BSNBurgers zonder BSN

3

Dossierhoudende zorgaanbieders

Toestemmingskeuzes aan alle dossierhoudende zorgaanbieders in Nederland

Toestemmingskeuzes aan niet-zorgaanbieders

4

Gegevens

Toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke medische gegevens

Toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen van niet-medische gegevens (bv. facturatiegegevens)

5

Elektronisch beschikbaar stellen 

Toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem

Toestemmingskeuzes voor beschikbaar stellen via niet-elektronische weg (bv. via post of fax)

6

Raadplegende zorgaanbieders

Toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen aan alle categorieën zorgaanbieders in Nederland

Toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen aan niet-zorgaanbieders, zoals

 • persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

 • organisaties ten behoeve van kwaliteitsbevordering

 • ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 • verzekeraars

Beoogde uitbreiding van de scope

Voor toekomstige versies van Mitz worden de volgende onderwerpen onderzocht:

 • gegevens beschikbaar stellen ten behoeve van kwaliteitsbevordering of wetenschappelijk onderzoek

 • gegevens beschikbaar stellen aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Vertrouwensmodel samengevat

Burgers en zorgaanbieders moeten erop kunnen vertrouwen dat de keten van elektronische uitwisseling van medische gegevens op een veilige, betrouwbare en verantwoorde manier is georganiseerd. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun behandelend arts conform het medisch beroepsgeheim om gaat met de medische gegevens.

Mitz neemt in deze keten verantwoordelijkheid voor toestemmingen: het rechtmatig verkrijgen van de toestemmingskeuze. Zorgaanbieders mogen onder voorwaarden deze vastgelegde toestemmingskeuzes gebruiken.

Een toestemmingskeuze dient rechtmatig te worden verkregen. De AVG stelt hieraan specifieke eisen. Mitz geeft invulling aan deze eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ‘in vrijheid geven’ van een toestemming. Ondubbelzinnig dient te kunnen worden vastgesteld wie een toestemmingskeuze heeft vastgelegd en voor wie. Mitz heeft dit vertaald naar eisen aan de identificatie van de burgers en zorgaanbieders met hun medewerkers (zorgverlener of andere functie). Daarnaast stelt Mitz eisen aan het gebruik van de toestemmingskeuzes. Het is bijvoorbeeld alleen toegestaan om een toestemmingskeuze van een patiënt op te vragen als de raadplegende zorgaanbieder een behandelrelatie heeft.

In deel https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533886 wordt nader invulling gegeven aan alle onderdelen van het vertrouwensmodel.

Mitz als bouwsteen

Het Informatieberaad Zorg heeft in april 2022 besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. Een bouwsteen is een concrete voorziening, (informatie)standaard of verzameling van afspraken waarover het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat deze onderdeel uitmaakt van de basisinfrastructuur van het zorginformatiestelsel. Het besluit over de gemeenschappelijke voorziening Mitz geldt voor vijf jaar en wordt dan geëvalueerd.

Lees het bericht op informatieberaadzorg.nl.

Van wie is Mitz?

De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie is eigenaar van Mitz. De Stichting heeft als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van landelijk werkende digitale voorzieningen op het gebied van medische gegevensuitwisseling. Mitz is de eerste digitale voorziening in beheer van deze Stichting.

Zie deel voor de governance van Mitz.