Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: RFC0050

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

titleToelichting

Inleiding

In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de use case-implementatie Delen, in vier perspectieven:

 • het totaalperspectief, met zowel de happy flow als de uitzonderingen;
 • het perspectief van de PGO Server (= OAuth Client), die onder de hoede van de Dienstverlener Persoon valt. Laatstgenoemde kan deze plaat lezen als zijn verplichte aandeel in de use case-implementatie Delen;
 • het perspectief van de (OAuth) Authorization Server/(OAuth) Resource Server/Authentication Client, die onder de hoede van de Dienstverlener Zorgaanbieder valt. Laatstgenoemde kan deze plaat lezen als zijn verplichte aandeel in de use case-implementatie Delen;
 • het perspectief van de Zorggebruiker (= OAuth Resource Owner).

De stroomdiagrammen tonen alleen de situatie waarin alle acties slagen tot en met het uiteindelijke delen van de gezondheidsinformatie (de zogenaamde happy flow). De drie oranje banen horen, conform de MedMij-huisstijl tot het Persoonsdomein, de twee blauwe tot het Zorgaanbiedersdomein. Menige actie in de stroomdiagrammen is gekleurd weergegeven. De lichtgrijs gekleurde acties vormen samen de autorisatieflow volgens OAuth 2; de zachtgeel gekleurde acties vormen samen de authenticatieflow. Deze kleuren verwijzen dus alleen maar naar de gebruikte standaarden en zeggen niets over welke component de stap zou moeten uitvoeren. Authenticatie is dus ingebed in autorisatie. In de stroomdiagrammen voor de specifieke perspectieven hebben alleen de acties in de bij dat perspectief horende baan namen. De acties in de andere banen zijn gecomprimeerd en anoniem weergegeven.

Verantwoordelijkheden inzake uitzonderingen op de happy flow zijn opgenomen bij de respectievelijke interface, in tegenstelling tot op de Processen & Informatie-laag, waar de uitzonderingen bij de use cases zijn genoemd.

Totaalperspectief

Happy flow

...

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De flow kent de volgende stappen:

 1. De PGO Server start de flow door in de PGO Presenter van de Zorggebruiker de mogelijkheid te presenteren om een bepaalde Gegevensdienst met een zekere Zorgaanbieder te delen. Het gaat altijd om precies één Gegevensdienst (één scope, in OAuth-termen). Uit de Zorgaanbiederslijst weet de PGO Server welke Gegevensdiensten door een Zorgaanbieder aangeboden worden. Desgewenst worden de Gegevensdienstnamen uit de Gegevensdienstnamenlijst gebruikt.
 2. De Zorggebruiker maakt expliciet zijn selectie en laat de OAuth User Agent een deel-verzoek sturen naar de

...

 1. Authorization Server . Het adres van het authorization endpoint komt uit de ZAL. De redirect URI geeft aan waarnaartoe de Authorization Server de OAuth User Agent verderop moet redirecten (met de authorization code).
 2. Daarop begint de Authorization Server de OAuth-flow (in zijn rol als OAuth Authorization Server) door een sessie te creëren.
 3. De Authorization Server vraagt de Zorggebruiker via zijn PGO Presenter in te loggen.
 4. Dan start de Authorization Server (nu in de rol van Authentication Client) de authenticatieflow door de OAuth User Agent naar de Authentication Server te redirecten, onder meegeven van een redirect URI, die aangeeft waarnaartoe de Authentication Server straks de OAuth User Agent moet terugsturen, na het inloggen van de Zorggebruiker.
 5. De Authentication Server vraagt van de Zorggebruiker via zijn PGO Presenter om inloggegevens.
 6. Wanneer deze juist zijn, redirect de Authentication Server de OAuth User Agent terug naar de Authorization Server, onder meegeven van een ophaalbewijs.Wanneer het inloggen is afgebroken geeft de Authorization Server de Zorggebruiker alsnog de mogelijkheid via zijn PGO Presenter in te loggen.
 7. Met dit ophaalbewijs haalt de Authorization Server rechtstreeks bij de Authentication Server het BSN op.
 8. Dan breekt het vroegste moment aan waarop de Authorization Server ervoor instaat dat de Zorgaanbieder voor de betreffende Gegevensdienst überhaupt ontvankelijk is voor de gezondheidsinformatie van die Persoon, of anders de happy flow afbreekt. Daarvan maakt deel uit dat de Persoon daarvoor minstens 16 jaar oud moet zijn.
 9. Zo ja, dan presenteert de Authorization Server via de PGO Presenter aan Zorggebruiker de vraag of laatstgenoemde bevestigt de gevraagde persoonlijke gezondheidsinformatie door de PGO Server (als OAuth Client) te laten aanbieden. Onder het stroomdiagram staat gespecificeerd welke informatie, waarvandaan, de OAuth Authorization Server verwerkt in de aan Zorggebruiker voor te leggen bevestigingsvraag.
 10. Bij akkoord logt de Authorization Server dit als bevestiging, genereert een authorization code en stuurt dit als ophaalbewijs, door middel van een browser redirect met de in stap 1 ontvangen redirect URI, naar de PGO Server. De Authorization Server stuurt daarbij de local state-informatie mee die hij in de eerste stap van de PGO Server heeft gekregen. Laatstgenoemde herkent daaraan het verzoek waarmee hij de authorization code moet associëren.
 11. De PGO Server vat niet alleen deze authorization code op als ophaalbewijs, maar leidt er ook uit af dat de bevestiging is gegeven en logt het verkrijgen van het ophaalbewijs.
 12. Met dit ophaalbewijs wendt de PGO Server zich weer tot de Authorization Server, maar nu zonder tussenkomst van de OAuth User Agent, voor een access token.
 13. Daarop genereert de Authorization Server een access token. Dan breekt het uiterste moment aan waarop de Authorization Server ervoor moet instaan dat voor de betreffende Gegevensdienst de Zorgaanbieder ontvankelijk is voor de gezondheidsgegevens van de betreffende Persoon. Is dat zo, dan verstuurt de Authorization Server het access token naar de PGO Server. Is dat niet zo, dan breekt de Authorization Server de happy flow af en stuurt zij geen access token naar de PGO Server.
 14. Nu is de PGO Server gereed om de gezondheidsinformatie aan de Resource Server aan te bieden, nadat hij de gebruiker eventueel nog nadere keuzes heeft laten maken. Het adres van het resource endpoint haalt hij uit de ZAL. Hij plaatst het access token in het bericht en zorgt ervoor dat in het bericht geen BSN is opgenomen.
 15. De Resource Server controleert of het ontvangen token recht geeft op het aanbieden van de informatie, plaatst deze (al dan niet) bij achterliggende bestemmingen en verstuurt een antwoord in een FHIR-response naar de PGO Server.
 16. Deze maakt hierover een aantekeningen bij de aangeboden gezondheidsinformatie in het persoonlijke dossier. Mocht de Gegevensdienst waartoe de Zorggebruiker heeft geautoriseerd uit meerdere Transacties bestaan (zie hiervoor de Catalogus), plaatst de PGO Server daarna mogelijk opnieuw bij de Resource Server voor de nog resterende Transacties, eventueel na nieuwe interactie met de Zorggebruiker. Dat geldt ook voor de situatie waarin één Transactie, blijkens de betreffende Informatiestandaard, uit meerdere FHIR creates bestaat. Zolang het access token geldig is, kan dat.

In de regel worden bij een eenmalig gebruik van UCI Delen het authorization interface, het token interface en het resource interface allemaal aangesproken, in die volgorde. Mocht de PGO Server echter nog beschikken over een nog niet verlopen access token voor de betreffende Zorgaanbieder-Gegevensdienst-combinatie, dan kan het onmiddellijk het resource interface aanspreken.

Het MedMij Afsprakenstelsel adviseert de ontvankelijkheidsvoorwaarde op het vroegst aangegeven moment van kracht te laten zijn. In release 1.1.1 staat het MedMij Afsprakenstelsel toe die voorwaarde op een later moment van kracht te laten zijn, maar niet later dan het laatste in het figuur aangegeven moment.

Bij de implementatie van de toets op ontvankelijkheid van de Zorgaanbieder voor de te delen gezondheidsgegevens is het zaak rekening te houden met privacy-vereisten. Wanneer de Dienstverlener Zorgaanbieder ten behoeve van de ontvankelijkheidstoets nieuwe gegevensverzamelingen zou aanleggen, vindt een verwerking altijd onder de verantwoordelijkheid van één Zorgaanbieder plaats. Het combineren van verwerkingen of het onvoldoende segregeren moet worden vermeden. Afwijking hiervan is alleen mogelijk onder expliciete instructie van de Zorgaanbieder(s) en vereist een zorgvuldige voorafgaande afweging, vanwege de daaraan verbonden privacyrisico's.

Specifieke perspectieven

Perspectief PGO Server (happy flow)

...

Image Added

...

Hieronder staat hetzelfde stroomdiagram, maar vanuit het perspectief van de PGO Server. Dat wil zeggen dat alle tussenliggende stappen die niet zichtbaar zijn voor de PGO Server, kortgesloten zijn. Zorggebruiker is "verborgen achter de browser" en de Authentication Server "achter de Authorization Server".

...

Image Removed

Perspectief Authorization Server/Resource Server (happy flow)

...

Image Added

Hieronder staat hetzelfde stroomdiagram, maar vanuit het perspectief van de Authorization/Resource Server. Dat wil zeggen dat alle tussenliggende stappen die niet zichtbaar zijn voor de PGO Server, kortgesloten zijn. Zorggebruiker is "verborgen achter de browser".

Image Removed

Perspectief Zorggebruiker (happy flow)

...

Image Added

Hieronder staat hetzelfde stroomdiagram, maar vanuit het perspectief van de Zorggebruiker. Dat wil zeggen dat alle tussenliggende stappen die niet zichtbaar zijn voor de Zorggebruiker, kortgesloten zijn. Vrijwel alles is "verborgen achter de browser". We hebben alleen de laatste stap van PGO Server zichtbaar gehouden, omdat het markeren van de gedeelde gezondheidsinformatie betekenis heeft voor de Zorggebruiker. Waarschijnlijk zal de PGO Server de Zorggebruiker laten weten dat het delen geslaagd is, maar dat is niet verplicht.

...

Image Removed

Frontchannel en backchannel

...

Image Added

...

In onderstaand stroomschema van UCI Delen geven de dikke pijlen het MedMij-verkeer weer en zijn daarbinnen de vijf gevallen van frontchannel-verkeer (open pijlpunt) en vier gevallen van backchannel-verkeer (gesloten pijlpunt) aangegeven.

...

Image Removed