Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inleiding

Principes zijn richtinggevende uitspraken over ontwerpkeuzes in het afsprakenstelsel. Zij gaan over de manier waarop de doelen zo goed mogelijk worden bereikt en recht wordt gedaan aan de randvoorwaarden. Principes op deze pagina betreffen algemene uitspraken. Daar waar principes betrekking hebben op een specifieke invalshoek (bijvoorbeeld juridica of architectuur) zijn zij te vinden bij de betreffende onderdelen van het afsprakenstelsel. Principes worden voorzien van een rationale, waarin de belangrijkste ontwerpafwegingen zijn opgenomen.

De principes zijn geordend in vier groepen:

  • Neutraliteitsprincipes gaan over aspecten waarover het MedMij Afsprakenstelsel geen nadere beperkingen wil toevoegen aan wat in andere toepasselijke kaders al is voorzien. Daarmee bakenen deze principes het MedMij Afsprakenstelsel af op de aspecten waarover zij wel en niet wil gaan.
  • Speelveldprincipes gaan over de centrale rol van dienstverleners in het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Informatieregieprincipes gaan over de aard van de regie die de persoon in het MedMij Afsprakenstelsel kan voeren, in relatie tot zorgaanbieders en gezondheidsinformatie.
  • Ontwikkelingsprincipes gaan over hoe het MedMij Afsprakenstelsel zich ontwikkelt en hoe die ontwikkeling gestuurd wordt.

Principes

De onderstaande tabel kan worden gebruikt om de principes te sorteren op nummer of op groep.

NummerTitelGroep
1Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraalNeutraliteit
2Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdienstenSpeelveld
3Dienstverleners concurreren op de functionaliteitenSpeelveld
4Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruikerSpeelveld
5De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbiederInformatieregie
6MedMij spreekt alleen af wat nodig isNeutraliteit
7De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlenerSpeelveld
8(vervallen)-
9De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelselSpeelveld
10Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisselingSpeelveld
11Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuldOntwikkeling
12Het afsprakenstelsel is een groeimodelOntwikkeling
13Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholdersOntwikkeling
14Uitwisseling is een keuzeNeutraliteit
15Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraalNeutraliteit
16De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgeverInformatieregie
17Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteldSpeelveld
18Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafdSpeelveld
19Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maatNeutraliteit

De principes worden hieronder per groep beschreven.

...