Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


state

  1. conform sectie 4.1.1. van RFC 6749

Hiermee geeft de OAuth Client informatie mee aan de OAuth Authorization Server, waaraan eerstgenoemde later, bij de redirect, kan afleiden bij welk verzoek de authorization code hoort. Deze informatie is verder betekenisloos voor de OAuth Authorization Server.

De state moet 

  • een minimale lengte hebben van 32 128 karakters (Voldoende lang om niet raadbaar te zijn)
  • een maximale lengte hebben van 512 karakters (Praktische grens, rekening houdend met standaard libraries en maximale lengte uri's)


...

NB2: Na uitvraag van 'werkbare' lengten voor state-parameter zijn een klein aantal inzendingen binnen gekomen; op basis daarvan handhaven wij het 512 maximimum.

NB3: Minimale lengte state verhoogd naar 128 in lijn met NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 v1.0.


Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )

...