Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

== Nieuwe pagina, deze toevoegen onder Communicatie ==


Deze beëindigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het beëindigen van een Abonnement op gezondheidsgegevens (Notificaties) bij de Zorgaanbieder. Deze beëindigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte beëindigingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Zorgaanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel verstrekt de Zorgaanbieder door middel van de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor de toestemming heeft ingetrokken. Bij de /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103418 staat beschreven hoe het proces rondom het intrekken van de toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de beëindigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

...