Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Correcties en verbeteringen van de Subscription-interface naar aanleiding van vragen uit Acceptatie.

Oplossingsrichting

Verantwoordelijkheden rond Abonnement aanpassen én meerdere Abonnementen per ZA-GD-DVP-P toestaan. Subscription interface restful uitwerken: aparte calls voor aanmaken (POST), bijwerken (PUT) en opvragen (GET) uitwekren.

Aanpassing van

AS: met name Subscription interface

Impact op rollen

DVP, DVZA

Impact op beheer

geen

Impact op RnA

geen

Impact op Acceptatie

Scripts voor calls/uitzonderingen

Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)
Eigenaar
Implementatietermijn

1.2.0 of 1.2.1

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Toepassen voordat eerste partijen dit gaan uitrollen.

...

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135105537 aanpassen:

16. Deze bewaart het vastgestelde Abonnement in het persoonlijke Dossier.

16. De Subscription Server legt het Abonnement vast zodanig dat bij een optredende wijziging in de Gegevensdienst voor deze Persoon een Notificatie verstuurd kan worden (zie /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103575).

17. De PGO Server legt het Abonnementvast het persoonlijkeDossier.

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103656 aanpassen:

...

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103425 toevoegen in de tabel met uitzonderingen:

 • in geval van UCI Abonneren: Zorgaanbieder geen Notificaties beschikbaar maakt voor Persoon op die Gegevensdienst. (Er wordt geen Abonnement aangemaakt.)

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103637 aanpassen:

Hier is niet, zoals in de subscription notification, een duration end_date opgenomen, omdat dat bij de hoofdfunctie Regie hoort. Communicatie over de Abonnementen-administratie vindt geheel plaats op het subscription notification interface. Het resource notification interface is alleen voor inhoudelijke notificaties. Mogelijk zal in toekomstige releases van het MedMij Afsprakenstelsel in de resource notification ook een nadere indicatie worden opgenomen van het onderdeel van de Gegevensdienst waarop er nieuwe informatie beschikbaar is.

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103425 aanpassen:

...

2. Na ontvangst van een authorization request met een zekere client_id en met een zekere Zorgaanbieder en GegevensdienstId in de scope, verifieert de Authorization Server dat:

 • deze GegevensdienstId voorkomt bij de betreffende client_id op de OAuth Client List;
 • zij namens deze Zorgaanbieder deze Gegevensdienst ontsluit, blijkens deZorgaanbiederslijst;
 • indien in de scope ook subscribe voorkomt:
   • bij de betreffende client_id en Gegevensdienst op de OAuth Client List ook een subscription notification endpoint en een resource notification endpoint voorkomen;
   • zij namens deze Zorgaanbieder ook Abonnementen op deze Gegevensdienst ontsluit;
 • de waarde van de duur parameter in het request of de waarde heeft van 0 of een waarde groter dan 0 die kleiner of gelijk is aan de maximale duur van het Abonnement zoals de betreffende Zorgaanbieder deze aanbiedt.

Op pagina Token interface aanpassen:

Conform sectie 5.1 van de OAuth 2.0-specificatieIn toevoeging daarop: verplicht indien het authorization request verzocht om een Abonnement. In dat geval is de scope-parameter gelijk aan die in de betreffende authorization request, maar met de Abonnements-duur Abonnements-einddatum gesteld op de door de Authorization Server toegekende, en dus mogelijk beperkte, waarde, in hele dagen vanaf vandaag. De toegekende duur van het Abonnement is:

 • niet hoger dan de in de authorization request gevraagde duur van het Abonnement;
 • niet hoger dan de maximale abonnementsduur die de Zorgaanbieder in de Zorgaanbiederslijst had opgenomen bij die Gegevensdienst en die Interfaceversie;
 • bij een gevraagde beëindiging de waarde 0.

...

Maximale duur

Omdat een Zorgaanbieder in de Zorgaanbiederslijst geen maximale abonnementsduur mag opnemen die de maximale abonnementsduur bij de betreffende Gegevensdienst in de Catalogus overschrijdt, kan in de scope dus ook geen feitelijke abonnementsduur verschijnen die de maximale abonnementsduur bij de betreffende Gegevensdienst in de Catalogus overschrijdt.


Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103647 aanpassen:


duration

De resterende duur van het Abonnement, gerekend in hele dagen.

Als deze waarde 0 is, is het Abonnement beëindigd door de Zorgaanbieder. In alle andere gevallen is deze waarde niet groter dan de resterende duur, op basis van de Abonnementen-administratie van de Subscription Server. De waarde kan wel kleiner zijn dan deze resterende duur, als het beleid van de Zorgaanbieder inzake de beschikbaarheidsvoorwaarde inkorting van het abonnement met zich meebrengt.

Abonnementen kunnen zowel door Zorgaanbieder als door Uitgever worden beëindigd. Beëindiging door Uitgever verloopt via de subscription interface. Beëindiging door Zorgaanbieder verloopt via de subscription notification interface.

Met de mogelijkheid tot inkorting wordt de Zorgaanbieder in gelegenheid gesteld beschikbaarheidsbeleid voortdurend te kunnen uitvoeren.

end_dateDe datum waarop het Abonnement afloopt en wordt beëindigd door de Zorgaanbieder. Als deze waarde gelijk of kleiner is als de huidige (systeem)datum, dan is het Abonnement al beëindigd. In alle andere gevallen is deze waarde niet groter dan de huidige datum plus de maximale duur op basis van de Abonnementen-administratie van de Subscription Server.

Abonnementen kunnen zowel door Zorgaanbieder als door Uitgever worden beëindigd. Beëindiging door Uitgever verloopt via de subscription interface. Beëindiging door Zorgaanbieder verloopt via de subscription notification interface.

Met de mogelijkheid tot inkorting wordt de Zorgaanbieder in gelegenheid gesteld beschikbaarheidsbeleid voortdurend te kunnen uitvoeren.


Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel130/pages/135629189 aanpassen:

1c. De subscription notification 

request

hanteert  de structuur: <base uri>\Notification\Subscription\{id}  (zonder andere parameters in de URL).

1c 1d

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel130/pages/135629505 aanpassen:

1c. De resource notification 

request

hanteert  de structuur: <base uri>\Resource\Subscription\{id}  (zonder andere parameters in de URL).

1c 1d


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...