Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.0.0_202305

...

1.6 MedMij Afsprakenstelsel: de door de Stichting MedMij vastgestelde laatst geldende release van het MedMij Afsprakenstelsel. 

1.7 Persoon: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft,16 jaar of ouder is, en zich bij Opdrachtnemer authentiseert met een authenticatiemiddel.

1.8 Persoonsgegeven: persoonsgegeven in de zin van artikel 4 sub 1 en sub 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming.     

...

De categorie betrokkenen van wie bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt zijn: Personen die willen beschikken over hun gezondheidsinformatie in de PGO en 16 jaar of ouder zijn.   

Overeenkomstig artikel 3.1 van deze Verwerkersovereenkomst worden de Persoonsgegevens overeenkomstig de beschreven Processen & Informatie met de bijbehorende use cases door 'Dienstverlener zorgaanbieder’ zoals opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel door Opdrachtnemer verwerkt.