Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
GVvZ
GVvZ
Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie

De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie (hierna: Stichting GVvZ) is eigenaar opdrachtgever van Mitz. De Stichting GVvZ geeft opdracht aan Stichting VZVZ Servicecentrum (hierna VZVZ-SC) voor de doorontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Mitz. In samenwerking tussen de Stichting GVvZ en VZVZ-SC vindt de beleidsvorming over de doorontwikkeling van Mitz plaats.

...